Z histórie firmy a softvéru

20.09.1994 – založenie firmy Pavol Žiak-LAMENTSOFT s miestom podnikania Bešeňová 13, 034 83 Liptovská Teplá, a predmetom podnikania Poradenstvo týkajúce sa počítačov. Súčasný názov EXALOGIC si zvolila pri zmene právnej formy 30. júla 2004 (pozri nižšie).

1994 - pod hlavičkou LAMENTSOFT-u začali Pavol Žiak a Jaroslav Slušňák vyvíjať v programovacom prostredí Microsoft Visual Basic (verzie 3.0 až 6.0) súbor účtovných programov OBERON pre operačný systém Microsoft Windows (konkrétne pre verzie Windows 3.1x, z ktorých verzia Windows 3.11 for Workgroups bola prelomová v tom, že ako prvá plošne distribuovaná verzia umožňovala sieťovú prevádzku počítačov). Okrem vývoja hlavného softvéru sa firma po svojom založení príležitostne venovala aj vývoju softvéru na mieru a zároveň pod značkou PC system dodávala počítače, ich komponenty a príslušenstvo a poskytovala služby súvisiace s výpočtovou technikou.

Microsoft Visual Basic, verzia 3.0
Microsoft Windows for Workgroups, verzia 3.11

90. roky 20. storočia - založenie firmy a začiatok vývoja softvéru OBERON spadá do obdobia, keď po celom Slovensku vznikali softvérové firmy, ktoré vyvíjali vlastný ekonomický program na správu firemných procesov (napr. IFOsoft v Prešove, SOFTIP v B. Bystrici, SUNSOFT v Dolnom Kubíne, WEGA v Liptovskom Hrádku, MULTI Soft v Poprade, FairSoft v Bratislave atď.). V mnohých prípadoch tieto firmy zakladali bývalí pracovníci niekdajších štátnych podnikov, v ktorých už pred rokom 1989 vznikali počítačové strediská, kde sa vyvíjali firemné ekonomické softvéry spravidla pre operačný systém MS DOS.

Microsoft Visual Basic 3.0 (predná strana)
Microsoft Visual Basic 3.0 (zadná strana)

V prípade LAMENTSOFT-u bola situácia iná. Firma nemala podobné zázemie, ale začala vyvíjať softvér na zelenej lúke. Okrem toho, kým mnohé softvérové firmy po roku 1989 pokračovali vo vývoji softvéru pre operačný systém MS DOS a následne ho konvertovali pre operačný systém Windows, firma LAMENTSOFT bola jedným z priekopníkov, ktorí začali vyvíjať softvér tohto typu priamo pre operačný systém Windows, t. j. na prácu v grafickom prostredí.

Prvotným cieľom Pavla Žiaka bolo vytvoriť používateľsky jednoduchý mzdový program. Tento zámer sa zhmotnil už na konci roku 1995 v prvom programe Mzdy a personalistika, po ktorom nasledovali programy Jednoduché účtovníctvo, Evidencia vozidiel, Skladová evidencia (prvé verzie týchto programov boli dokončené v roku 1997) a ďalšie. Spočiatku šlo o samostatné aplikácie, ktoré pracovali so súborovou databázou Microsoft Access. Na konci roku 1998 boli zlúčené do jedného inštalačného súboru, ktorý umožňoval inštaláciu všetkých alebo len vybraných programov, a napokon dostali spoločný produktový názov Súbor účtovných programov OBERON.

1995 - bola vydaná prvá verzia programu Mzdy a personalistika.

Program Mzdy a personalistika - ukážka

1996 - bol odovzdaný na používanie program Evidencia meradiel vyvinutý na mieru pre Severoslovenské celulózky a papierne a.s.

1997 - boli vydané prvé verzie programov Jednoduché účtovníctvo, Evidencia vozidiel, Skladová evidencia.

1998 - jednotlivé účtovné programy boli zlúčené do jedného inštalačného súboru, ktorý umožňoval inštaláciu všetkých alebo len vybraných programov, ktoré napokon dostali spoločný produktový názov Súbor účtovných programov OBERON.

1999 - po zavedení internetu bola vytvorená firemná webová stránka www.lamentsoft.sk. Po masívnejšom rozšírení internetu aj medzi koncovými používateľmi sa na ňu začali umiestňovať inštalačné súbory programov. Prvé programy boli totiž vyvíjané v čase, keď sa ešte používali diskety, ktoré neskôr nahradili kompaktné disky (CD nosiče). Na nich sa aj používateľom distribuovali nové verzie programov. Programy na disketách a CD nosičoch v tzv. krabicových baleniach boli určené na predaj v maloobchodných predajniach prostredníctvom siete zmluvných partnerov.

Súbor účtovných programov OBERON - krabicové balenie
(predná strana)
Súbor účtovných programov OBERON - krabicové balenie
(zadná strana)

1999 - bola vydaná prvá verzia programu Podvojné účtovníctvo.

2001 - elektronická dokumentácia k softvéru, ktorá bola od začiatku spracúvaná ku každému programu samostatne (pôvodne s príponou .HLP a názvom Nápoveda) bola od verzie Apríl/2001 spojená do jednej spoločnej dokumentácie (súbor Pomocníka s príponou .CHM). V súčasnosti dokumentácia k softvéru nesie názov Pomocník OBERON a je dostupná priamo v programe (kláves F1) a zároveň aj vo verzii on-line (dostupná na webovej stránke firmy). Od jej začiatkov sa postupne rozrástla na podrobný manuál, ktorý aktuálne obsahuje viac ako 1 600 strán textu a obrázkov.

2001 – od verzie Júl/2001 bol program Maloobchodná pokladňa premenovaný na Pokladnica OBERON a pokladnica bola rozšírená o možnosť pracovať v režime reštauračnej pokladnice.

2002 – vo verzii August/2002 firma uviedla na trh nový samostatný program Hotelová recepcia. Program bolo možné prepojiť so súborom účtovných programov OBERON. Prepojenie spočívalo v možnosti pracovať pri otvorených hotelových účtoch s položkami zo skladu a s možnosťou zúčtovať hotelový účet na Pokladnici OBERON. Od verzie Máj/2006 sa program stal súčasťou spoločného balíka účtovných programov OBERON. Od verzie Január/2013 bol nahradený modulom Hotelová recepcia v programe OBERON - Agenda firmy.

Logo firmy LAMENTSOFT
Logo značky PC system
Logo firmy EXALOGIC

30.07.2004 – vznikla firma EXALOGIC, s.r.o. zmenou právnej formy pôvodnej firmy LAMENTSOFT.

01.12.2004 – ukončená transformácia firmy. Od transformácie si zakladatelia firmy sľubovali nielen ďalšie pokračovanie vo vývoji účtovných programov OBERON, ale aj zapojenie vyššieho počtu pracovníkov do projektu, zrýchlenie inovačného procesu a celkové zlepšenie starostlivosti o zákazníkov.

2005 – od verzie Júl/2005 boli účtovné programy OBERON rozšírené o ďalší program Evidencia dokumentov na správu registratúry a evidenciu pošty.

2006 – s verziou Júl/2006 bola funkcionalita softvéru rozšírená o možnosť práce so zariadeniami PDA (Personal Digital Assistant), ktorá sa realizovala v novom programe Skladová evidencia pre PDA.

Microsoft Visual Studio 2008
Microsoft Windows 7 Professional

2009 - od verzie Október/2009 pribudol do súboru účtovných programov OBERON nový program s názvom OBERON - Agenda firmy. Išlo o novú generáciu programov OBERON napísaných v novom vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio .NET a využívajúcich v tom čase najnovšie technológie z oblasti vývoja softvéru. Zámerom bolo plnohodnotne nahradiť Súbor účtovných programov OBERON. Existujúce moduly mali byť postupne konvertované do nového systému, čo malo pre užívateľov priniesť vyšší komfort práce s programom s množstvom nových funkcií a vylepšení. Hlavným prínosom však mala byť podpora databázových systémov SQL, ktorá v predchádzajúcej verzii softvéru chýbala. Ako prvý do programu pribudol modul Pokladnica OBERON, ktorý z pôvodného OBERON-u nahradil program Pokladnica OBERON (maloobchodná alebo reštauračná) a zároveň z programu Skladová evidencia nahradil modul Veľkoobchodná pokladnica. Druhým konvertovaným modulom v novom programe bola Skladová evidencia.

Transformácia na nový program OBERON - Agenda firmy

2011 – bola uvoľnená generačne nová verzia programu ako multimodulárneho desktopového účtovného softvéru s názvom OBERON - Agenda firmy.

2013 - od verzie Január/2013 pribudol do programu OBERON - Agenda firmy nový modul Hotelová recepcia, ktorý nahradil pôvodný samostatný program Hotelová recepcia. Po ňom boli konvertované moduly Podvojné účtovníctvo (od verzie Júl/2013) a Jednoduché účtovníctvo (od verzie November/2013).

2014 - od verzie Január/2014 pribudol do programu OBERON - Agenda firmy modul Evidencia vozidiel, ktorý nahradil pôvodný program Evidencia vozidiel.

2015 - od verzie November/2015 bol program OBERON - Agenda firmy rozšírený o nový modul CRM a registratúra. Časť modulu Registratúra nahradila pôvodný program Evidencia dokumentov.

2016 – úspešne sa zavŕšil proces transformácie Súboru účtovných programov OBERON konverziou posledného programu Mzdy a personalistika (verzia November/2016). Symbolicky sa tak uzavrel kruh od vzniku mzdového programu ako vôbec prvého programu v rámci OBERON-u v roku 1994 až po jeho transformáciu v roku 2016.

Téma Pomocníka o importe údajov z programu Mzdy a personalistika do nového modulu Mzdy a dochádzka

2018 – od verzie Júl/2018 pribudla v programe Dochádzka ako časť modulu Mzdy a dochádzka. V tejto súvislosti bol do programu okrem softvérových dochádzkových terminálov implementovaný hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S.

2020 – vo verzii Február/2020 bola ponuka pripojiteľných zariadení rozšírená o vlastné fiškálne zariadenie eKasa PANDORA. Zároveň v programe pribudla podpora vlastnej mobilnej aplikácie pre Android a iOS ASTON - mobilný skladník určenej na prácu v sklade.

12.10.2020 – firma uviedla do prevádzky svoj vlastný internetový obchod EXALOGIC e-shop postavený na platforme PrestaShop.

2021 – od verzie Apríl/2021 pribudla v programe podpora vlastnej mobilnej aplikácie pre Android a iOS s názvom LUKUL - nielen mobilný čašník, ktorá je určená pre reštauračné prevádzky.

2022 – v rámci trendu automatizácie procesov začala stále prebiehajúca transformácia pôvodného programu OBERON Center a jeho funkcií na nový program OBERON Automation Center a ním vykonávané automatické úlohy (od verzie Jún/2022).

2024 – v rámci snahy o plnú elektronizáciu firemných dokumentov bol vo verzii Marec/2024 do programu implementovaný elektronický archív.

Pracovníci firmy EXALOGIC 30.05.2024
Hore zľava: Pavol Kolcún, Vladimír Iríček, Jakub Nemec, Jana Slušňáková, Štefan Kucík, Jozef Masarik, Miroslava Moravčíková, Lucia Hošalová, Peter Focko, dole zľava: Dávid Žiak, Jakub Kubáň, Jaroslav Slušňák, Pavol Žiak, Mário Moravčík

Ukážky obrazoviek