OBERON Automation Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejším je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Program OBERON Automation Center  (OAC) je jeho rozšírením a je určený na vykonávanie samostatných automatických úloh na pozadí. V štruktúre systému OBERON nahrádza starší program OBERON Center.

Automatické úlohy je možné definovať v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Automatické úlohy. Tu je k dispozícii aj zoznam všetkých úloh nadefinovaných v danej databáze (firme).

Technické informácie

Program OBERON Automation Center sa skladá z dvoch častí:

  • OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) - ide o službu systému Windows, ktorú je potrebné nakonfigurovať na počítači, ktorý je neustále zapnutý, spravidla sieťovom databázovom serveri.
  • OBERON-Automation-Client.exe (klient) - predstavuje spustiteľný súbor, ktorý sa nachádza v adresári \\OBERON\SHARE\SYSTEM klientskeho počítača. V programe OBERON - Agenda firmy je dostupný z ponuky OBERON, OBERON Automation Center (klient). Umožňuje spravovať službu OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) z klientskeho počítača (napr. keď je potrebné službu pozastaviť, reštartovať a pod.) a vykonávať kontrolu vykonávania automatických úloh.
Automatické zálohovanie nastavené v programe OBERON Center

Len databázy typu SQL

Ak používate program OBERON Automation Center, je potrebné mať na zreteli, že umožňuje pracovať len s databázami (firmami) umiestnenými na SQL databázovom serveri (so súborovou databázou Microsoft Access pracovať neumožňuje; v prípade, že ju používate, a chcete používať aj OBERON Automation Center, je možné vykonať jej migráciu na SQL server).

Viac informácií o podporovaných bezplatných SQL databázových systémoch získate na stránke Databázové systémy.

Výhody OBERON Automation Center

V porovnaní s predchádzajúcim programom OBERON CenterOBERON Automation Center nasledujúce výhody:

  • spravovať, resp. pristupovať k OAC serveru (službe) je možné pomocou programu OBERON Automation Center (klient) z ktoréhokoľvek počítača v sieti,
  • všetky automatické úlohy, ktoré sa majú vykonávať, sa definujú v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Automatické úlohy, čo poskytuje lepší prehľad o všetkých automatických úlohách nadefinovaných pre danú účtovnú jednotku,
  • správy o priebehu vykonávaných úloh sa zapisujú do štandardného Sledovania činností a sú dostupné každému používateľovi z ktoréhokoľvek počítača v sieti (v programe OBERON Center len na danom počítači, kde beží),
  • OAC ako služba systému Windows je dostupná (funkčná) ihneď aj po reštarte počítača (OBERON Center až po prihlásení používateľa do systému Windows).

Ukážky obrazoviek