Mzdy a dochádzka

Modul na evidenciu dochádzky a spracovanie miezd

Komplexný nástroj na evidenciu dochádzky a spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Spolu s dochádzkovým terminálom ponúkame moderné riešenie za bezkonkurenčnú cenu.

Mzdy a dochádzka v OBERON-e

 • Mzdy – spracovanie miezd a personálnej agendy
 • Dochádzka – plánovanie pracovných zmien, evidencia pracovného času a dochádzky a tvorba podkladov pre mzdovú agendu
 • Modul je možné používať:
  - bez dochádzkového terminálu – na pracovisku nie je dochádzkový terminál, neeviduje sa dochádzka a modul slúži len na plánovanie pracovných zmien a generovanie dochádzky
  - s dochádzkovým terminálom – na pracovisku je dochádzkový terminál (softvérový alebo hardvérový EXALOGIC A-C071S)

Zaujímavé funkcie

 • Možnosť evidencie viacerých pracovných pomerov pracovníka
 • Automatický prepočet odpracovaných hodín
 • Zasielanie výplatných pások e-mailom s možnosťou šifrovania
 • Výplatné pásky v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina...)
 • Interaktívny pracovný kalendár s farebným odlíšením druhov neprítomnosti
 • Upozorňovanie na meškajúcich pracovníkov formou SMS alebo e-mailom
 • Zobrazenie aktuálneho prehľadu prítomných pracovníkov na pracovisku

Mzdy 6 zamestnancom len za 30 €/rok

Evidencia dochádzky a pracovného času

Výplatná páska s rekapituláciou a grafom

Automatický výpočet hodín príplatkov

Zaujímavé vlastnosti

 • Automatický prepočet odpracovaných hodín (napr. pri zadaní nemocenskej dávky sa automaticky upraví počet odpracovaných dní a hodín).
 • Pri mesačnej uzávierke možnosť jedným klikom uzatvoriť mesiac, exportovať údaje do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na finančnú správu, vygenerovať príkazy na úhradu (so súbormi pre internetbanking aj pre viacero bánk), vytvoriť potrebné tlačové výstupy.
 • Program obsahuje desiatky hlásení, výkazov, potvrdení atď., ktoré sú totožné s originálnymi tlačivami. Z tohto dôvodu je ich možné po vytlačení na tlačiarni priamo odovzdať príslušnej inštitúcii, ktorá ich, samozrejme, akceptuje. Niektoré dokumenty je možné generovať aj hromadne, napr. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane a Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.
 • Podpora aktívnych tlačových výstupov v PDF formáte (napr. mesačné hlásenia do zdravotných poisťovní).
 • Možnosť exportovať údaje v elektronickej forme pre Informačný systém o cene práce (ISCP).
 • Program obsahuje množstvo grafov - Hrubé mzdy, Čerpaná dovolenka, Počet spracovaných miezd, Rekapitulácia miezd s vývojom miezd za celý rok.
 • Najpoužívanejším formulárom na plánovanie dochádzky je Pracovný kalendár. Pracovný plán zobrazuje grafický prehľad rozpisu pracovných zmien. Pracovný plán je možné vygenerovať aj automaticky na základe pracovného plánu firmy a pracovnej skupiny pracovníka.
 • Pracovný kalendár je zároveň interaktívny, t. j. je v ňom možné robiť úpravy, resp. vymazať údaje aj manuálne. Tým možno zaevidovať skutočne odpracovaný čas pracovníka pre modul Mzdy. Na manuálnu úpravu je možné použiť rozbaľovací zoznam v pravom hornom rohu formulára alebo kontextovú ponuku tabuľky záznamov, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybraný záznam.
 • Možnosť automaticky spracovávať príchody a odchody, možnosť posunúť čas príchodu do práce.
 • V module je možné variabilne spracovávať nadčasy (nepreplácať, tvoriť náhradné voľno, preplatiť ako odmeny a pod.).
 • K dispozícii je export a import údajov (napr. prechody dochádzkovým terminálom mzdovej účtovníčke na spracovanie dochádzky ).
 • K jednej účtovnej jednotke je možné pripojiť aj viacero dochádzkových terminálov. Špecialitou je zdieľanie jedného dochádzkového terminálu viacerými účtovnými jednotkami. Viac informácií je k dispozícii v téme Dochádzkové terminály.

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy