Pridelenie servisného strediska

 
Vyplnením tohto formulára možno zaregistrovať vzťah medzi koncovým používateľom systému OBERON a servisným strediskom ako zmluvným partnerom firmy EXALOGIC, s. r. o. Na základe tohto vzťahu servisnému stredisku vzniká záväzok odplatne poskytovať koncovému používateľovi technickú podporu, servis a odborné poradenstvo. Vyplniť formulár môže koncový používateľ systému OBERON alebo servisné stredisko. Tento vzťah môže vypovedať jedna aj druhá strana zaslaním emailovej správy na adresu exalogic@exalogic.sk. Viac informácií možno získať v obchodných podmienkach firmy EXALOGIC, s. r. o.

 

Výber servisného strediska

Používateľ systému OBERON

Tento text je zobrazený len pri online úprave pre zviditeľnenie panela. Tento panel nemazať obsahuje javascript pre formulár vyššie.