Pridelenie servisného strediska

 
Vyplnením tohto formulára možno zaregistrovať vzťah medzi koncovým používateľom systému OBERON a servisným strediskom ako zmluvným partnerom firmy EXALOGIC, s.r.o. Na základe tohto vzťahu servisnému stredisku vzniká záväzok  poskytovať koncovému používateľovi technickú podporu, servis a odborné poradenstvo. Vyplniť formulár môže koncový používateľ systému OBERON alebo servisné stredisko. Tento vzťah môže vypovedať jedna aj druhá strana zaslaním emailovej správy na adresu exalogic@exalogic.sk.

 

Výber servisného strediska

Používateľ systému OBERON

Tento text je zobrazený len pri online úprave pre zviditeľnenie panela. Tento panel nemazať obsahuje javascript pre formulár vyššie.