Cenník – licencie OBERON

Pred objednaním licencie OBERON sa odporúčame oboznámiť s licenčnou politikou a s obchodnými podmienkami firmy EXALOGIC, ktorá ako dodávateľ systému OBERON je platiteľom DPH.

Noví používatelia OBERON-u získavajú softvér bez vstupných investícií - už v prvom roku (tak ako aj v ďalších rokoch) si zakupujú len tzv. ročnú licenciu, ktorá platí na účtovné obdobie, spravidla kalendárny rok. V zakúpenej licencii je zahrnutá aj základná pomoc a podpora. Ďalšie služby poskytované k softvéru sú spoplatnené podľa osobitného cenníka (Cenník – služby).

OBERON rozlišuje dva základné druhy licencií: licenciu pre jednu firmu a multilicenciu. V rámci licencie pre jednu firmu sa rozlišujú tieto typy licencií: Mini, Štandard a Profi. Každý z týchto typov má presne špecifikovaný rozsah, v akom je možné systém OBERON používať (počet záznamov v jednotlivých evidenciách za jeden kalendárny rok, počet vytlačených pokladničných dokladov za jeden deň a pod.). Tomuto rozsahu je prispôsobená aj cena za daný typ licencie. Pred kúpou licencie OBERON je potrebné sa oboznámiť s rozdielmi medzi jednotlivými typmi licencií a vybrať si ten, ktorý zodpovedá požiadavkám účtovnej jednotky.

Licencia pre jednu firmu predstavuje bežnú licenciu, určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch). V rámci tohto druhu licencie sa rozlišujú tieto typy licencií: Mini, Štandard a Profi.

Pri multilicencii ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem. Zakupuje sa pre tieto moduly (jednotlivo alebo spolu):
- Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché),
- Mzdy a dochádzka.