Cenník – licencie OBERON

Noví používatelia OBERON-u získavajú softvér bez vstupných investícií - už v prvom roku si zakupujú len tzv. ročnú licenciu, ktorá platí na účtovné obdobie, spravidla kalendárny rok. V ďalších rokoch sa i naďalej zakupuje ročná licencia, v ktorej je zahrnutá aj základná telefonická podpora. Ďalšie služby poskytované k softvéru sú spoplatnené podľa osobitného cenníka (Cenník – servisné služby).

Licencia pre jednu firmu

Vyberte si moduly podľa svojich požiadaviek

Základná cena

50 €


{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

Cena za moduly: {math_result} €


Licencia na počet používateľov v sieti sa rozumie ako počet súčasne prihlásených používateľov do danej firmy/databázy v rovnakom čase. V OBERON-e je možné vytvoriť ľubovolný počet používateľov aj bez licencie a počet počítačov, na ktoré sa softvér nainštaluje, nie je nijako obmedzený.

Cena za používateľov: {math_result} €


Cena za ročnú licenciu celkom (s DPH)

{math_result} €

Licencia pre pobočku

Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a s rovnakým IČO-om ako centrála. Viac informácií o pobočkovom režime získate v Pomocníkovi OBERON.

Pobočka si zakupuje licenciu na jednotlivé moduly samostatne podľa vlastných potrieb. Pre pobočku možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu:

  • zľava 50 % z ceny licencie pre pobočku
    (platí pre prvých päť pobočiek)
  • zľava 70 % z ceny licencie pre pobočku
    (platí pre šiestu a ďalšie pobočky)

Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie mini na štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odrátaní sumy za licenciu mini zo sumy za licenciu štandard).

  • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 € s DPH.

Multilicencie pre účtovné firmy

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem. Táto licencia je viazaná na vydaný hardvérový kľúč, ktorý je voľne prenosný medzi počítačmi. K cene multilicencie je potrebné pripočítať cenu hardvérového kľúča 10 € s DPH. Zvýhodnená cena 250 € s DPH za licenciu MULTI (pre účtovníctvo a mzdy súčasne) platí v prípade, že licencie sa objednajú naraz a budú na jednom hardvérovom kľúči.


{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €


Cena za ročnú licenciu celkom (s DPH)

{math_result} €

Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií

∞  - neobmedzene   ✔ je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Modul Účtovníctvo

 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 zápisy v účtovnom denníku1001 00010 000
 zápisy v peňažnom denníku1001 00010 000
 počet zápisov v knihe pohľadávok250
 kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 kniha evidencia DPH

Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 počet skladov
 počet skladových kariet
(vo všetkých aktívnych  skladoch)
1001 00010 000
 počet skladových pohybov (príjmov a výdajov)10010 000100 000
 počet zápisov v knihe pohľadávok
 evidencia výrobných a sériových čísel
 výdajky, príjemky, objednávky
 počet prečítaných PLU z registračných pokladníc100
 celkový počet pokladničných dokladov100
 počet pokladničných dokladov v Pokladnici  OBERON 2/deň
 prepojenie na internetový obchod
 komunikácia s hardvérovými zariadeniami
 systém bonovacích monitorov
 program Pokladnica OBERON pre PDA
 program Skladová evidencia pre PDA

Modul Hotelová recepcia

 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
počet izieb2825
počet zápisov v knihe rezervácií10
počet zápisov v knihe ubytovaní10
prepojenie s manažérom rezervačných kanálov
on-line rezervačný formulár ubytovania

Modul CRM a registratúra

 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 počet záznamov v registratúrnom denníku105002 000
 počet úloh a udalostí - CRM102501 000
 evidencia reklamácií a servisu102501 000
 posielanie SMS správ

Modul Mzdy a dochádzka

 Typ licencie
 druh programu/evidenciežiadnaMiniŠtandardProfi
 počet pracovníkov v evidencii
 maximálny počet spracovaných miezd/rok372240
 priemerný počet pracovníkov/rok0620
 dochádzka - generovanie pracovného plánu
(pracovníkov za mesiac)
3620
 dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov
(pracovníkov za mesiac)
3620
 všetky ostatné evidencie
 sieťová verzia
 počet spracovávaných firiem111
 prenositeľnosť údajov na iné počítače

Ostatné evidencie a funkcie

 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 transport údajov
 program Evidencia vozidiel
 program Editor tlačových výstupov
 počet spracovávaných firiem111
 prenositeľnosť údajov na iné počítače
 všetky ostatné evidencie
 služba Vzdialená pomoc
 aktualizácia programov cez internet
 automatická aktualizácia