Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad poskytovaných služieb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Grafický prehľad poskytovaných služieb

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Grafický prehľad poskytovaných služieb v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú rezerváciu rozšírenej služby je možné pomocou formulára Rezervácia poskytovanej služby. Postup zaevidovania rezervácie rozšírenej služby je popísaný v téme Zaevidovanie rezervácie služby.        
Obrázok č. 1: Formulár Grafický prehľad poskytovaných služieb - denný plánovač

Ľavý panel formulára

V ľavej časti formulára sa nachádza panel oddelený rozdeľovacou lištou. V jeho hornej časti sú dostupné nasledujúce záložky:

On-line rezervácie - zobrazí zoznam rezervácií rozšírených služieb so stavom Nová on-line rezervácia alebo Nový on-line dopyt. Prijímanie on-line rezervácií rozšírených služieb je možné aj prostredníctvom rozhrania API.
Dnešné rezervácie - zobrazí zoznam rezervácií rozšírených služieb k danému dátumu.
Neuhradené služby - zobrazí zoznam rozšírených služieb neuhradených k danému dátumu. Vyúčtovať službu je možné z ponuky HotelKniha poskytovaných služieb, tlačidlo Možnosti, alebo v kontextovej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši na príslušnej službe.

Vyúčtovanie služieb

 Obrázok č. 2: Spôsoby vyúčtovania poskytnutej rozšírenej služby

 

Na označenie služby ako poskytnutej sa v grafickom prehľade poskytovaných služieb nastavte na danú službu, stlačte pravé tlačidlo myši alebo tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť Označiť službu ako poskytnutú (alternatívne stlačte tlačidlo  v hornej časti formulára).

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Označiť službu ako poskytnutú

Službu označte ako poskytnutú v prípade, že sa služba zrealizovala a hosť za ňu neplatí. Pri poskytnutej službe sa zmení farba podľa nastavenia farieb v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Grafické prehľady.

Zrušiť označenie služby ako poskytnutej

Funkcia zruší označenie služby ako poskytnutej.

Vyúčtovať službu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vyúčtovať poskytnutú službu. Poskytnutá služba, ktorá bola vyúčtovaná, sa presunie medzi vyúčtované (neaktívne) služby. Službu možno vyúčtovať:

V prípade, že účtovná jednotka používa aj modul Skladová evidencia, poskytnutú službu možno vyúčtovať pomocou Pokladnice OBERON (tlačidlo Poskyt. služby).

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť väzby dokumentu

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaevidovania služby). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť nastavenie farieb

Zobrazí sa farebná schéma (popis, legenda) k jednotlivých farbám grafického prehľadu, pričom farby je možné zmeniť, prípadne ponechať pôvodné farby. Nastavenie farieb je dostupné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Grafické prehľady.

Presunúť službu

Službu je možné presunúť na inú službu, napr. službu Sauna 1 presunúť na Sauna 2. Službu možno presunúť len v prípade, že sú služby rovnakého druhu rozšírenej služby.

Zameniť služby

Dve služby je možné navzájom zameniť. Zameniť je možné len služby rovnakého druhu rozšírenej služby, napr. službu Sauna 1 za Sauna 2.
Príbuzné témy