Pomocník systému OBERON
Popis adresárov na disku počítača

Riešenie technických problémov > Pokyny pre odborníkov > Popis adresárov na disku počítača

Po nainštalovaní systému OBERON sa na disku počítača vytvorí adresár OBERON (napr. C:\OBERON). V tomto adresári sa vytvoria ďalšie podadresáre, ktorých popis je uvedený nasledovne:

V adresári sa nachádzajú dokumenty firmy, ktoré boli vytvorené programom OBERON, napríklad Daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, mesačné hlásenie pre Sociálnu poisťovňu, pre zdravotné poisťovne v elektronickej podobe atď.. Dokumenty sú členené podľa roku, mesiaca, a či dokument patrí do miezd alebo do účtovníctva.

V adresári _Export_Import sa nachádzajú súbory vytvorené programami OBERON určené na export prípadne import údajov, napr. homebanking, transport údajov.

Súbory v tomto adresári sa automaticky nevymazávajú. V prípade vymazania niektorého zo súborov z tohto adresára nie je funkčnosť účtovných programov ohrozená.

V prípade vymazania celého adresára nie je funkčnosť účtovných programov ohrozená, adresár bude po spustení programu automaticky vytvorený.

V tomto adresári sa nachádzajú stiahnuté upgrade programov OBERON. V adresári Update sa nachádzajú tieto podadresáre:

- UpdateDescriptions - stručné popisy k upgrade (čo je nové)

- UpdateFiles - uložené upgrady programov OBERON

V adresári Update pribudne súbor vtedy, keď sa stiahnutí súbor presunie z dočasného adresára Temp.
Ak dôjde k vymazaniu adresára Update, nie je ohrozená činnosť systému OBERON, program OBERON Center bude sťahovať upgrade nanovo.

Adresár DATA_FileRepository je určený pre súbory Knižnice dokumentov a obrázkov v prípade použitia SQL servera.

V tomto adresári sa nachádzajú údaje firiem programu Mzdy a personalitika. Každý adresár predstavuje údaje jednej firmy. Bližsie informácie o adresári firmy sú obsiahnuté v téme Popis adresára s údajmi.

Ak chcete zálohovať všetky dátové súbory programu Mzdy a personalitika, stačí ak zazálohujete obsah tohto adresára, prípadne len všetky súbory s príponou  MDB.

Program bude pracovať aj s údajmi, ktoré sa nachádzajú aj mimo tohto adresára, dokonca aj na inom disku. Kde sú umiestnené súbory s ktorými program pracuje je možné zistiť nahliadnutím do súboru FOLDERS.INI.

Adresár je určený pre súbory Elektronického žurnálu.

V tomto adresári sa nachádzajú údaje firiem programov Podvojné účtovníctvo a Jednoduché účtovníctvo. Údaje programov Skladová evidencia a Evidencia vozidiel, Hotelová recepcia sú súčasťou účtovníctva.

Každý adresár predstavuje údaje jednej firmy. Bližsie informácie o adresári firmy sú obsiahnuté v téme Popis adresára s údajmi.
Ak chcete zálohovať všetky dátové súbory účtovníctva, stačí ak zazálohujete obsah tohto adresára, prípadne len všetky súbory s príponou  MDB.
Program bude pracovať aj s údajmi ktoré sa nachádzajú aj mimo tohto adresára, dokonca aj na inom disku ako je to v prípade sieťovej prevádzky. Kde sú umiestnené súbory s ktorými program pracuje je možné zistiť nahliadnutím do súboru FOLDERS.INI.

V tomto adresári sa nachádzajú doplnky stiahnuté a nainštalované pomocou funkcie Správca doplnkov.

V adresári MZDY sa nachádzajú programové súbory programu Mzdy a personalistika.

V podadresári REPORTS sa nachádzajú súbory tlačových výstupov (prípona RPT) a taktiež prázdna databáza určená pre vytvorenie novej firmy (prípona MD_).

V súbore FOLDERS.INI je okrem iného uložená cesta k databázovému súboru (firme) s ktorým program pracuje.

V podadresári SYSTEM je umiestnený program OBERON - agenda firmy.

V podadresári SYSTEM je umiestnený program OBERON Center.

V adresári SHARE sú umiestnené súbory spoločné pre niekoľko programov OBERON.

Je tu umiestený podadresár REPORTS, v ktorom sú súbory s príponou RPT, t. j. súbory tlačových výstupov. Tieto tlačové výstupy sú spoločné pre niekoľko programov OBERON-u. Súbory tlačových výstupov programu OBERON sa nachádzajú v adresári \SYSTEM\Reports a majú príponu mrt.

V adresári sa nachádza aj podadresár SERVIS, v ktorom sú umiestnené programy DataView na správu databáz a program VNC pre vzdialenú pomoc.

Môžu sa tu nachádzať aj licenčné súbory UCJ.LIC alebo UCP.LIC, avšak len v prípade, že má používateľ zakúpenú multilicenciu.

V adresári TEMP sa nachádzajú dočasné súbory účtovných programov OBERON. Dočasné súbory slúžia napr. na uloženie čiastkových výsledkov operácií, na uloženie tzv. LOG súborov (informačné súbory určené na zaznamenávanie priebehu funkcií) a pod.

V prípade vymazania niektorého zo súborov z tohto adresára nie je funkčnosť účtovných programov ohrozená.

V tomto adresári sa nachádzajú súbory pre Inštaláciu webové služby a jej ďalší chod. Ide o súbory webovej stránky.
Niektoré tu uvedené adresáre nemusia na disku existovať z dôvodu neinštalovania všetkých modulov programu OBERON.
Príbuzné témy