Pomocník systému OBERON
Účtovanie bankového úveru

Jednoduché účtovníctvo > Príklady účtovania > Účtovanie bankového úveru

Táto téma Pomocníka obsahuje príklad účtovania bankového úveru jednoduchom účtovníctve.

Zadanie:

Podnikateľovi účtujúcom v jednoduchom účtovníctve poskytla banka úver vo výške 50 000 € s mesačnou splátkou 2 000 €. Úver sa použije na kúpu pracovného stroja.

Účtovanie splátky úveru:

Poskytnutý úver je podnikateľ povinný splácať podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Každá splátka úveru je výdavkom neovplyvňujúcim základ dane, t. j. nie je v zmysle § 24 ods. 1 daňovým výdavkom. Splátku úveru zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka a do knihy záväzkov

V peňažnom denníku zaúčtuje podnikateľ splátku úveru ako:

Na osobitnom úverovom účte vytvorenom v ponuke FirmaVlastné bankové účty podnikateľ zaúčtuje príjem splátky ako príjem neovplyvňujúci základ dane. 

V knihe záväzkov zaeviduje splátku úveru ako zníženie záväzku voči banke. 

Účtovanie úroku z úveru:

Platbu úroku z úveru zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka a aj do knihy záväzkov

Účtovanie čerpania úveru:

Čerpanie úveru podnikateľ zaúčtuje v zmysle postupov účtovania do:

Predkontácia Text Príjem

Výdaj

Nezdaniteľné príjmy VOZD VNZD
320 Úver 50 000 50 000
740 Splátka úveru 2 000 2 000
520 Splátka úroku z úveru  100 100
700 Kúpa stroja 50 000 50 000

Legenda:

320 - Príjem - úvery, pôžičky PNZD
520 - Výdavok - služby VNZD
700 - Výdavok - majetok VOZD
740 - Výdavok - splátky úverov a pôžičiek VNZD

Príbuzné témy