Pomocník systému OBERON
Účtovanie bankového úveru

Jednoduché účtovníctvo > Účtovanie > Účtovanie bankového úveru

Zadanie:

Podnikateľovi účtujúcom v jednoduchom účtovníctve poskytla banka úver vo výške 50.000 €, pričom mesačná splátka je 2.000 €. Úver sa použije na kúpu pracovného stroja. Poskytnutie úveru sa zaúčtuje do peňažného denníka, do knihy záväzkov a do knihy Účet v banke. 

Účtovanie splátky úveru

Poskytnutý úver je podnikateľ povinný splácať podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Každá splátka úveru je výdavkom neovplyvňujúcim základ dane, t. j. nie je v zmysle § 24 ods. 1 daňovým výdavkom. Splátku úveru zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka a do knihy záväzkov. 

V peňažnom denníku zaúčtuje podnikateľ splátku úveru ako:

V prípade, že podnikateľ má úver vedený na úverovom účte, bude musieť zaúčtovať na tomto účte príjem splátky ako príjem neovplyvňujúci základ dane. 

V knihe záväzkov zaevidujeme splátku úveru ako zníženie záväzku voči banke. 

Účtovanie úroku z úveru

Platbu úroku z úveru zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka a aj do knihy záväzkov. 

Účtovanie čerpania úveru

Čerpanie úveru podnikateľ zaúčtuje v zmysle postupov účtovania do:

Predkontácia Text Príjem

Výdaj

Nezdaniteľné príjmy VOZD VNZD
320 Úver 50.000 50.000
740 Splátka úveru 2.000 2.000
520 Splátka úroku z úveru  100 100
700 Kúpa stroja 50.000 50.000

Legenda:

320 - Príjem - úvery, pôžičky PNZD
520 - Výdavok - služby VNZD
700 - Výdavok - majetok VOZD
740 - Výdavok - splátky úverov a pôžičiek VNZD

Príbuzné témy