Pomocník systému OBERON
Formulár Inventárna karta drobného majetku

Formulár Inventárna karta drobného majetku umožňuje zaevidovať majetok do knihy drobného investičného majetku. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoKniha drobného investičného majetku, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Inventárna karta drobného majetku

Hlavička formulára Inventárna karta

Inventárna karta drobného majetku slúži na evidovanie informácií o drobnom investičnom majetku účtovnej jednotky. Základné informácie ako názov, inventárne číslo, druh majetku je potrebné zadať v hlavičke formulára. Povinné informácie, ktoré musia byť zadané na inventárnej karte, sú dátum zaradenia a spôsob odpisovania daňových a účtovných odpisov (záložka Zaradenie) a obstarávacia cena (záložka Obstaranie). Pomocou týchto informácií je možné vypočítať odpisy.

Dátum zaradenia

Zadáva sa dátum zaradenia investičného majetku do majetku firmy.

Čiarový kód

K inventárnej karte je možné priradiť čiarový kód. Bližšie informácie o čiarových kódoch získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Klasifikácia produkcie

Zadáva sa číslo klasifikácie produkcie vydané Štatistickým úradom SR podľa zákona o dani z príjmu. Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí zoznam klasifikácie produkcie, kde je možné doplniť ďalšie kódy podľa potreby.

Účtovný rozvrh

K účtovným odpisom je možné priradiť účet účtovnej osnovy. Bližšie informácie o účtovnom rozvrhu je možné získať v téme Účtovný rozvrh.

Členenie

Drobný investičný majetok je možné členiť podľa potrieb účtovnej jednotky. Bližšie informácie o členení dokladov získate v téme  Členenie.

Prevádzka

Drobný investičný majetok je možné priradiť k určitej prevádzke.

Zodpovedná osoba

Niektoré typy investičného majetku môžu byť priradené a zverené priamo jednému pracovníkovi (napr. smartfón, počítač, tlačiareň). Zodpovedná osoba je tá osoba, ktorá preberá zodpovednosť v prípade poškodenia, straty.

Sériové číslo

K inventárnej karte je možné evidovať sériové číslo drobného investičného majetku. Bližšie informácie o sériových číslach získate v téme Evidencia výrobných a sériových čísel.

Uplatňovaný odpočet

Zadáva sa výška uplatneného odpočtu v percentách. Uplatnený odpočet vyjadruje, aké percento sa odpíše do nákladov.

Umiestnenie

Zadáva sa fyzické umiestnenie drobného investičného majetku (budova, miestnosť).

V záložke Pohyby sa evidujú pohyby drobného investičného majetku, a to Obstaranie a Vyradenie. Obstarať investičný majetok je možné rôznymi spôsobmi, napr. kúpou, vo vlastnej réžii, darovaním, preradením z osobného užívania.

Investičný majetok je taktiež možné vyradiť z rôznych dôvodov, napr. predaj, likvidácia, koniec životnosti, preradenie do osobného užívania, prípadne je možné dopísať vlastný text podľa potreby.

Pridať nový pohyb je možné pomocou tlačidla Nový.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.

Tlačidlá vo formulári Inventárna karta drobného majetku

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy