Pomocník systému OBERON
Formulár Inventárna karta drobného majetku

Inventárna karta predstavuje položku v Knihe drobného investičného majetku. Formulár Inventárna karta drobného majetku je určený na zobrazenie a editáciu parametrov inventárnej karty. Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo - Kniha drobného investičného majetku.

Popis formulára Inventárna karta drobného majetku 

Hlavička formulára Inventárna karta

Inventárna karta slúži na evidovanie informácií o drobnom investičnom majetku. Základné informácie ako názov, inventárne číslo, druh majetku je potrebné zadať v hlavičke formulára. Hodnota majetku ukazuje počet zaevidovaných kusov drobného investičného majetku a cenu, za ktorú účtovná jednotka majetok obstarala. Hodnota majetku sa počíta z údajov v záložke Pohyby.

Dátum zaradenia

Zadáva sa dátum zaradenia investičného majetku do majetku firmy. Dátum je rozhodujúci pri výpočte účtovných a daňových odpisov.

Čiarový kód

K inventárnej karte je možné priradiť čiarový kód. Bližšie informácie o čiarových kódoch získate v téme Snímanie čiarových kódov.

Klasifikácia produkcie

Zadáva sa číslo klasifikácie produkcie vydaný Štatistickým úradom podľa zákona o dani z príjmu. Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí zoznam klasifikácie produkcie, kde je možné doplniť ďalšie kódy podľa potreby.

Účtovný rozvrh

K účtovným odpisom je možné priradiť účet účtovnej osnovy. Bližšie informácie o účtovnom rozvrhu je možné získať v téme Účtovný rozvrh.

Členenie

Drobný investičný majetok je možné členiť podľa potrieb účtovnej jednotky. Bližšie informácie o členení dokladov získate v téme  Členenie.

Prevádzka

Investičný majetok je možné priradiť k určitej prevádzke.

Zodpovedná osoba

Niektoré typy investičného majetku môžu byť priradené a zverené priamo jednému pracovníkovi (napríklad smartfón, počítač, tlačiareň). Zodpovedná osoba je tá osoba, ktorá berie zodpovednosť v prípade poškodenia, straty.

Sériové číslo

K inventárnej karte je možné evidovať sériové číslo drobného investičného majetku. Bližšie informácie o sériových číslach získate v téme Evidencia výrobných a sériových čísel.

Uplatňovaný odpočet

Zadáva sa výška uplatneného odpočtu v percentách. Uplatnený odpočet vyjadruje, aké percento bude odpísané do nákladov.

Umiestnenie

Zadáva sa fyzické umiestnenie drobného investičného majetku (budova, miestnosť), kde sa daný majetok nachádza.

V záložke Pohyby sa evidujú pohyby drobného investičného majetku, a to Obstaranie a Vyradenie. Obstarať investičný majetok je možné rôznymi spôsobmi, napr. kúpou, vo vlastnej réžii, darovaním, preradením z osobného užívania.

Investičný majetok je taktiež možné vyradiť z rôznych dôvodov, napr. predaj, likvidácia, koniec životnosti, preradenie do osobného užívania, prípadne je možné dopísať vlastný text podľa potreby.

Pridať nový pohyb je možné pomocou tlačidla Nový.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.
Príbuzné témy