Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické zálohovanie'

Formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické zálohovanie' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Automatické zálohovanie, ktorá v systéme OBERON umožňuje automatické zálohovanie údajov účtovnej jednotky (firmy). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy - stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické zálohovanie'

Typ zálohovaných údajov

Zálohovať databázy z SQL servera - zvoľte, ak budete zálohovať databázu, resp. databázy umiestnené v SQL serveri.

Zálohovať adresáre a súbory v počítači - zvoľte, ak budete zálohovať databázu typu Microsoft Access, prípadne iné neúčtovné údaje.

Zálohovanie nevykonávať

Zálohovanie sa nebude vykonávať automaticky, na jeho vykonanie bude potrebné manuálne spustenie.

Zálohovať ďalšie databázy

Po stlačení tlačidla  sa načíta zoznam všetkých databáz umiestnených v SQL serveri, ktorý umožňuje vybrať ďalšie databázy na automatické zálohovanie.

Meno a heslo používateľa

Zadávajú sa prihlasovacie údaje do používateľského účtu SQL servera s oprávnením vykonávať zálohovanie. Ak sa uvedené údaje nezadajú, zálohovanie sa bude vykonávať pod aktuálnym databázovým pripojením OBERON-u.

Názov súboru

Zadáva sa názov súboru bez prípony (napr. Zaloha_dtb), ktorým bude pomenovaný ZIP archív vytvorený zo zálohovaných údajov (napr. Zaloha_dtb.zip).

Heslo

Zadáva sa heslo na ochranu vytvoreného ZIP archívu so zálohovanými údajmi.

Uložiť do

Vyberá sa umiestnenie adresára na uloženie ZIP archívu so zálohovanými údajmi. Po stlačení tlačidla je možné zmeniť predvolené umiestnenie adresára na disku C:/OBERON-ZALOHY, resp. nakonfigurovať FTP pripojenie.

Postupne obmieňať zálohy

Pokiaľ nie je pole začiarknuté, pri vykonaní zálohovania sa vždy prepíše predchádzajúca záloha (napr. z predchádzajúceho dňa). Ak je pole začiarknuté, jednotlivé zálohy sa budú cyklicky obmieňať podľa nastaveného počtu obmieňaných záloh - tým je zabezpečené uchovávanie zálohy nielen z predchádzajúceho dňa, ale aj určitý počet dní spätne. Obmieňané zálohy sa ukladajú do podadresárov s názvom podľa aktuálneho čísla zálohy. Po dovŕšení maximálneho čísla zálohy sa začína opäť od 1 - vtedy sa prepíše najstaršia záloha.

Vytvárať mesačné zálohy

Umožňuje vytvárať a uchovávať zálohy pre každý mesiac (za kalendárny rok sa uloží 12 mesačných záloh). Vždy po skončení mesiaca (teda na začiatku nasledujúceho) automatické zálohovanie vytvorí do osobitného adresára s názvom vo formáte RRRR_MM (mesiac nastaví vždy na predchádzajúci, napr. pri zálohovaní 01.08.2023 názov podadresára bude 2023_07) zálohu, ktorá ostane zachovaná a nikdy nebude prepísaná inou zálohou.

Zoznam úloh pred a po spustení zálohovania

Pred a po spustení zálohovania je možné vykonať ďalšie príkazy, napr. odoslať zálohované údaje na záložný server. Poradie úloh je možné meniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).

Príbuzné témy