Pomocník systému OBERON
Formulár Predmet údržby

Formulár Predmet údržby umožňuje definovať predmet údržby v evidencii Správa údržby modulu Hotelová recepcia. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka HotelSpráva údržby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Predmet údržby

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania predmetu údržby.

Druh

Vyberá sa druh správy údržby. Program ponúka niektoré preddefinované druhy správy údržby, ktoré je možné ďalej upravovať, prípadne si definovať svoje vlastné, a to pomocou tlačidla . Ku každému druhu správy údržby je možné priradiť obrázok a farbu. Pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok) je možné jednotlivé položky zoznamu posúvať.

Pri definovaní druhu správy údržby sa vo formulári Správa údržby - druh nastavuje:

Typ - vyberá sa z nasledujúcich typov:

  • Ubytovanie (izby) - ak sa daný druh správy údržby definuje pre údržbu izieb (objektov) a ich vybavenia,
  • Rozšírené služby (priestory) - ak sa daný druh správy údržby definuje pre služby (neizbové priestory), napr. bazény, wellness, reštauračné zariadenia...,
  • Ostatné - ak sa daný druh správy údržby definuje pre ostatné súčasti ubytovacieho zariadenia, napr. dverové zámky, trezor, vozidlá, športové náradie....

Evidovať stav ukončenia - program umožní evidovať stav ukončenia údržby.

Umožniť prijímať rezervácie - program umožní prijímať rezervácie ubytovania buď prostredníctvom manažéra rezervačných kanálov (Channel Manager), alebo rezervačného formulára na webovej stránke daného ubytovacieho zariadenia.

Názov

Zadáva sa názov predmetu údržby.

Dátum a čas začiatku a ukončenia

Zadáva sa dátum a čas začiatku a ukončenia údržby.

Popis

Zadáva sa bližší popis predmetu údržby.

Poznámka

Zadáva sa poznámka k predmetu údržby.

Stav záznamu

Vyberá sa stav ukončenia údržby. Zobrazuje sa len v prípade, že je vo formulári Správa údržby - druh začiarknutá možnosť Evidovať stav ukončenia.

Popis k ukončeniu

Zadáva sa popis k ukončeniu údržby.

V záložke Izby je možné vybrať izby, na ktoré sa bude daný predmet údržby vzťahovať. Možné je vybrať aj všetky izby daného objektu a tým vybrať na údržbu celý objekt. Stlačením tlačidla Upraviť sa otvorí formulár Výber izieb, v ktorom začiarknite izby určené na údržbu. Záložka sa zobrazuje len v prípade, že je vo formulári Správa údržby - druh zvolený typ Ubytovanie (izby).

V záložke Rozšírené služby je možné vybrať služby (priestory), na ktoré sa bude daný predmet údržby vzťahovať. Záložka sa zobrazuje len v prípade, že je vo formulári Správa údržby - druh zvolený typ Rozšírené služby (priestory).
V záložke Iné záznamy možno zadať ostatné súčasti ubytovacieho zariadenia (dverové zámky, trezor, vozidlá, športové náradie...), ktorých údržba sa má vykonať. Záložka sa zobrazuje len v prípade, že je vo formulári Správa údržby - druh zvolený typ Rozšírené služby (priestory).

Prevádzka

Vyberá sa prevádzka, ku ktorej sa má daný predmet údržby priradiť.
Príbuzné témy