Pomocník systému OBERON
Sieťová inštalácia (databáza MS Access)

Základné informácie > Inštalácia > Sieťová inštalácia OBERON-u > Sieťová inštalácia (databáza MS Access)

Táto téma Pomocníka je venovaná sieťovej inštalácii OBERON-u pri použití súborovej databázy Microsoft Access (nie SQL servera).

Pre sieťovú prevádzku systému OBERON sa už v súčasnosti neodporúča používať databázu typu Microsoft Access. Dôvodom je prekonanie tejto technológie systémami s SQL serverom, pritom za rovnakú cenu celého systému. Používaním systémov s SQL serverom sa zároveň zvyšuje bezpečnosť a rýchlosť spracovania údajov.

Základné informácie

Postup inštalácie

 1. Nainštalujte OBERON do počítača, ktorý bude plniť funkciu servera (aj keď to nie je vyhradený server, ďalej v texte len server). Po inštalácii otvorte program OBERON - Agenda firmy a vytvorte novú firmu (databázu).
 2. V novej firme nadefinujte používateľov, ktorí sa budú pripájať k tomuto počítaču z pracovných staníc. Môžete tak urobiť v ponuke Servis, Používatelia.
 3. Je potrebné umožniť zdieľanie disku v tomto počítači (počítači servera). Môžete povoliť zdieľanie celého disku, prípadne len adresára OBERON (odporúčame).
  Zdieľanie nastavíte:
  3.1 Na pracovnej ploche zvoľte položku Tento počítač, vyberte disk, na ktorý ste inštalovali OBERON.
  3.2 V zozname adresárov kliknite pravým tlačidlom myši na adresár OBERON, zvoľte položku Zdieľanie. V okne Zdieľanie nastavte pomenovanie zdieľania, napr. OBERON. Nezabudnite zvoliť typ prístupu na Plný. Ak sa položka Zdieľanie v ponuke nenachádza, je potrebné v nastaveniach siete zapnúť voľbu, ktorá umožní na tomto počítači zdieľať súbory ostatným používateľom.
 4. Na pracovnej stanici je potrebné namapovať disk na serveri. Na pracovnej ploche zvoľte položku Počítače v sieti, vyberte počítač - server. Na serveri budú zobrazené všetky zdieľania, pravým tlačidlom myši vyberte OBERON, v zobrazenej ponuke zvoľte položku Pripojiť sieťovú jednotku. Zvoľte písmeno mapovanej diskovej jednotky, napr. U.
 5. Nainštalujte OBERON na pracovnú stanicu. Po nainštalovaní otvorte program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte položku ponuky OBERON, Otvorenie agendy (firmy). Po zobrazení formulára stlačte tlačidlo Nalistovať. Nalistujte namapovanú diskovú jednotku počítača, v ktorom je umiestnená databáza, otvorte adresár DATA_U a vyberte firmu umiestnenú v serveri.
 6. Po otvorení firmy po sieti je sieťová inštalácia jednej pracovnej stanice ukončená. Ďalšiu pracovnú stanicu nainštalujete podľa tohto postupu od bodu 5.
Po úspešnej sieťovej inštalácii je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe.
Príbuzné témy