Pomocník systému OBERON
Aplikácia LUKUL - automatická ponuka špecifikácií

Mobilné riešenia > LUKUL > Aplikácia LUKUL - automatická ponuka špecifikácií

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z funkcií aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník - automatickej ponuke špecifikácií položiek eMenu pri ich výbere do otvoreného účtu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Vybraná položka Biftek so šunkou a vajcom (vľavo), výber špecifikácie (v strede) a jej zobrazenie pri položke na účte (vpravo)

          

Postup nastavenia automatickej ponuky špecifikácií

Na to, aby sa ponuka špecifikácií k danému jedlu, resp. nápoju zobrazovala automaticky, je potrebné urobiť nasledujúce nastavenia v OBERON-e: jednotlivým skladovým kartám (jedlám, nápojom) zadať v záložke Receptúra jednotlivé eMenu špecifikácie oddelené čiarkou a medzerou (pozri Obrázok č. 2) a začiarknuť pole Vždy ponúkať výber špecifikácie. V programe OBERON - Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorej chcete zadať špecifikácie (napr. Biftek so šunkou a vajcom). Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Receptúra v časti Ostatné do poľa eMenu špecifikácie vpíšte jednotlivé špecifikácie, ktoré oddeľte čiarkou a medzerou. Stlačením tlačidla výberu sa otvorí číselník, kde si môžete špecifikácie nadefinovať na použitie aj na ďalších skladových kartách. Pri výbere špecifikácií z tohto zoznamu sa jednotlivé špecifikácie automaticky oddelia čiarkou a medzerou.
  4. Začiarknite pole Vždy ponúkať výber špecifikácie.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 2: Zadanie špecifikácií na skladovej karte

Príbuzné témy