Pomocník systému OBERON
Automatická databázová aktualizácia

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Automatická databázová aktualizácia

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Automatická databázová aktualizácia v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor.

Základné informácie   

Ako funguje automatická databázová aktualizácia?

Automatickú databázovú aktualizáciu je potrebné najskôr povoliť - nastavenie je dostupné v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Automatická databázová aktualizácia. Tu je možné určiť aj počítač, z ktorého bude možné aktualizáciu začať. Zadať počítač nie je povinné, odporúčame ho však uviesť - tým bude možné zakázať neželané začatie aktualizačného procesu z ktoréhokoľvek iného počítača. Nastavenie aktualizácie sa prvýkrát uplatní až pri inštalácii ďalšej (novej) verzie OBERON-u.

  1. Začatie procesu inštalácie sa spravidla vykonáva na počítači zodpovednej osoby. Do počítača sa nainštaluje nová verzia OBERON-u štandardným spôsobom - stiahnutím inštalačnej sady z internetu (pomocou programu OBERON Center alebo aj manuálne). Po inštalácii OBERON-u sa pri prvom spustení aktivuje sprievodca, pomocou ktorého sa aktualizované súbory systému OBERON na danom počítači zašlú (zapíšu) do databázy účtovnej jednotky.
  2. Po úspešnom zaslaní súborov do databázy sa pokračuje v prvom spustení programu, keď sa vykoná konverzia databázy (úpravy databázových štruktúr). Po úspešnom ukončení tejto úlohy sa zašle pokyn všetkým počítačom v systéme (ktoré sú pripojené k databáze), aby pokračovali v procese aktualizácie. Každý používateľ bude informovaný o vykonávaní aktualizácie, počas ktorej by si mal uzatvoriť otvorené doklady (ak sú otvorené). Ak nie je počítač v sieti spustený (alebo nie je spustený OBERON), automatická aktualizácia sa vykoná pri nasledujúcom prvom spustení OBERON-u.
  3. Aktualizácia sa v jednotlivých počítačoch v sieti vykoná plne automatizovane, a to aj bez zásahu používateľa. Po stiahnutí nových súborov OBERON-u (z databázy účtovnej jednotky) sa program reštartuje - inštalácia aktualizácie sa dokončí.
Obrázok č. 1: Spustenie programu po inštalácii aktualizácie 

Súbeh viacerých verzií

Špecialitou automatickej databázovej aktualizácie je tzv. súbeh viacerých verzií OBERON-u. Rozumieme ním stav, keď OBERON okrem aktuálnej verzie obsahuje aj ďalšiu paralelnú podinštaláciu staršej verzie. Typickým príkladom je účtovná firma, ktorá má v počítači najnovšiu verziu OBERON-u. Ak sa účtovník pripojí k databáze klienta umiestnenej v cloude a tá je staršej verzie (klient ešte používa staršiu verziu), automatická databázová aktualizácia stiahne a nainštaluje do počítača účtovníka túto staršiu verziu. Tým môže účtovník pracovať s databázami svojich klientov bez akýchkoľvek obmedzení.

Technické informácie

 Obrázok č. 2: Priebeh automatickej databázovej aktualizácie 

 

Príbuzné témy