Pomocník systému OBERON
Automatická databázová aktualizácia

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Automatická databázová aktualizácia

Aktualizácia OBERON-u predstavuje inštaláciu novšej verzie OBERON-u do počítača, v ktorom je už OBERON nainštalovaný, a to najčastejšie z dôvodu legislatívnych zmien, doplnenia nových funkcií jednotlivých modulov, prípadne opráv nedostatkov predošlých verzií. Viac informácií je možné získať v téme Inštalácia aktualizácie. Táto téma je venovaná automatickej databázovej aktualizácii, ktorú je vhodné použiť pri sieťovej prevádzke programu, pričom je dostupná len pre databázový systém typu SQL (súborová databáza Microsoft Access nie je podporovaná). Typické použitie je v prípade umiestnenia databázy v cloude, prípadne aj v bežnej sieťovej prevádzke.

Základné informácie   

Ako funguje automatická databázová aktualizácia?

Automatickú databázovú aktualizáciu je potrebné najskôr povoliť - nastavenie je dostupné v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Automatická databázová aktualizácia. Tu je možné určiť aj počítač, z ktorého bude možné aktualizáciu začať. Zadať počítač nie je povinné, odporúčame ho však uviesť - tým bude možné zakázať neželané začatie aktualizačného procesu z ktoréhokoľvek iného počítača. Nastavenie aktualizácie sa prvýkrát uplatní až pri inštalácii ďalšej (novej) verzie OBERON-u.

  1. Začatie procesu inštalácie sa spravidla vykonáva na počítači správcu, prípadne inej zodpovednej osoby. Do počítača sa nainštaluje nová verzia OBERON-u štandardným spôsobom - stiahnutím inštalačnej sady z internetu (pomocou programu OBERON Center alebo aj manuálne). Po inštalácii OBERON-u sa pri prvom spustení aktivuje sprievodca, pomocou ktorého sa aktualizované súbory systému OBERON na danom počítači zašlú (zapíšu) do databázy účtovnej jednotky.
  2. Po úspešnom zaslaní súborov do databázy sa pokračuje v prvom spustení programu, keď sa vykoná konverzia databázy (úpravy databázových štruktúr). Po úspešnom ukončení tejto úlohy sa zašle pokyn všetkým počítačom v systéme (ktoré sú pripojené k databáze), aby pokračovali v procese aktualizácie. Každý používateľ bude informovaný o vykonávaní aktualizácie, počas ktorej by si mal uzatvoriť otvorené doklady (ak sú otvorené). Ak nie je počítač v sieti spustený (alebo nie je spustený OBERON), automatická aktualizácia sa vykoná pri nasledujúcom prvom spustení OBERON-u.
  3. Aktualizácia v jednotlivých počítačoch v sieti sa vykoná plne automatizovane, a to aj bez zásahu používateľa. Po stiahnutí nových súborov OBERON-u (z databázy účtovnej jednotky) sa program reštartuje - inštalácia aktualizácie sa dokončí.
Obrázok č. 1: Spustenie programu po inštalácii aktualizácie 

Súbeh viacerých verzií

Špecialitou automatickej databázovej aktualizácie je tzv. súbeh viacerých verzií OBERON-u. Rozumieme ním stav, keď OBERON okrem aktuálnej verzie obsahuje aj ďalšiu paralelnú podinštaláciu staršej verzie. Typickým príkladom je účtovná firma, ktorá má v počítači najnovšiu verziu OBERON-u. Ak sa účtovník pripojí k databáze klienta umiestnenej v cloude a tá je staršej verzie (klient ešte používa staršiu verziu), automatická databázová aktualizácia stiahne a nainštaluje do počítača účtovníka túto staršiu verziu. Tým môže účtovník pracovať s databázami svojich klientov bez akýchkoľvek obmedzení.

Technické informácie

 Obrázok č. 2: Priebeh automatickej databázovej aktualizácie 

 

Príbuzné témy