Pomocník systému OBERON
Stravné lístky

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Stravné lístky

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike stravných lístkov v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup zadania zrážky za stravné lístky

Nasledujúci postup zohľadňuje prípad, keď zamestnávateľ poskytuje stravné lístky vo vyššej hodnote 6 €, pričom príspevok zamestnávateľa je 3,3 € a príspevok zamestnanca je 2,7 € (príspevok zo sociálneho fondu sa neposkytuje).

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Pracovné pomery pracovníkov.
 2. Vyberte (označte kurzorom) pracovný pomer pracovníka, ktorému chcete vykonať zrážku za stravné lístky a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v záložke Zrážky stlačte tlačidlo Nový.
 4. Stlačte tlačidlo výberu  a vyberte predkontáciu 705 - Stravné lístky.
 5. Zadajte mesiac, od ktorého sa bude zrážka zo mzdy sťahovať.
 6. Vyberte tarifu:
  • čiastka - zadajte čiastku, ktorá bude pevne daná, napr. 54 €; pri tvorbe mzdy vo formulári Úprava mzdy, záložka Zložky mzdy bude potrebné sumu upraviť v závislosti od počtu dní, v ktoré má zamestnanec v danom mesiaci nárok na stravné,
  • čiastka na deň - zadajte časť hodnoty stravného lístka, ktorú uhrádza zamestnanec (v našom prípade 2,7 €); celková hodnota sa vypočíta ako počet odpracovaných dní*zadaná hodnota (celková hodnota sa bude automaticky meniť v závislosti od zadaných neprítomností v práci),
  • čiastka na počet - zadajte časť hodnoty stravného lístka, ktorú uhrádza zamestnanec (v našom prípade 2,7 €); pri tvorbe mzdy vo formulári Úprava mzdy, záložka Zložky mzdy bude potrebné zadať počet dní, v ktoré má zamestnanec nárok na stravné; celková hodnota sa vypočíta ako počet odpracovaných dní*zadaná hodnota (celková hodnota sa nebude automaticky meniť v závislosti od zadaných neprítomností v práci).
 7. Spôsob úhrady zvoľte V prospech firmy.
 8. Vykonané nastavenia uložte stlačením tlačidla OK. Zrážka sa bude zobrazovať pri tvorbe miezd vo formulári Úprava mzdy, záložka Zložky mzdy. V prípade, že pracovníkovi už bola vygenerovaná mzda, je potrebné mzdu opätovne vygenerovať (Tvorba miezd, tlačidlo Možnosti).

Zrážku za stravné lístky je možné vo formulári Úprava mzdy, záložka Zložky mzdy zadať aj pomocou čísla predkontácie, napr.: 2,7*20*705, teda SUMA*POČET DNÍ*ČÍSLO PREDKONTÁCIE.

Príbuzné témy