Krok za krokom s novým rokom

Prechod zo starého do nového roku je obdobím, ktoré si tradične vyžaduje zvýšenú pozornosť používateľov OBERON-u. Na to, aby ho bolo možné bezproblémovo zvládnuť, však stačí urobiť len niekoľko jednoduchých krokov. Tí, ktorí ich dodržia, sa vyhnú zbytočnému stresu a zároveň výrazne odbremenia naše telefonické centrum podpory v jednom z najhektickejších období roka.

Sumár krokov, ktoré je potrebné vykonať, prinášame v tomto prehľade.

Zmena spracovávaného obdobia

Spracovávané obdobie v systéme OBERON spravidla predstavuje kalendárny rok, v ktorom účtovná jednotka pracuje. Jeho správne nastavenie má vplyv na zobrazovanie záznamov, resp. na prácu so záznamami v danom účtovnom období.

Samotné nastavenie spracovávaného obdobia súvisí predovšetkým s licenčnými právami. V prípade, že je nastavené obdobie iné ako to, na ktoré je zakúpená licencia, program sa správa ako bez licencie. O aktuálnom spracovávanom období program používateľa informuje v systémovom paneli v dolnej časti obrazovky.

Spracovávané obdobie sa eviduje pre každého používateľa zvlášť. V praxi tak možno zmenu spracovávaného obdobia využiť aj v prípade, keď napr. skladníci pracujú v aktuálnom období a účtovníčka ešte v predchádzajúcom.

V systéme OBERON možno zmenu spracovávaného obdobia vykonať dvoma rôznymi spôsobmi:

  • rýchla zmena – len pre aktuálne prihláseného používateľa,
  • pomocou sprievodcu – hromadne aj pre viacerých používateľov.

Rýchla zmena

Na vykonanie zmeny spracovávaného obdobia rýchlou zmenou kliknite pravým tlačidlom myši na aktuálny rok a vyberte položku Zmeniť na nasledujúce obdobie (Obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Zmena spracovávaného obdobia pre aktuálne prihláseného používateľa

Zmena pomocou sprievodcu

Vykonanie zmeny spracovávaného obdobia pomocou sprievodcu, t. j. hromadne pre viacerých používateľov, je dostupné v ponuke Firma, Obdobie, Zmena spracovávaného obdobia (Obrázok č. 2).

Obrázok č. 2: Zmena spracovávaného obdobia pomocou sprievodcu

Viac informácií získate v téme Zmena spracovávaného obdobia.

Import účtovného rozvrhu a predkontácií

V OBERON-e sa účtovný rozvrh (len v podvojnom účtovníctve) a predkontácie evidujú pre každý účtovný rok samostatne (zmeny v predkontáciách v aktuálnom účtovnom období neovplyvnia predkontácie v inom účtovnom období). Z tohto dôvodu je potrebné účtovný rozvrh a predkontácie do nového účtovného obdobia zakaždým naimportovať (pomocou sprievodcu v ponuke Účtovníctvo, Účtovný rozvrh, tlačidlo Možnosti).

Obrázok č. 3: Import účtovného rozvrhu a predkontácií

Viac informácií získate v téme Účtovný rozvrh.

Colný sadzobník

Keďže sa colný sadzobník do nového účtovného obdobia automaticky neprenáša, je ho potrebné naimportovať manuálne, a to pomocou sprievodcu dostupného v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Nový/Oprava, záložka Doplň. údaje. Import sa spravidla vykonáva z predchádzajúceho účtovného obdobia. V prípade zmien v colnom sadzobníku je ho však potrebné naimportovať priamo z databázy colného úradu. V ponuke je aj možnosť importu z iného účtovného obdobia, prípadne z inej firmy (databázy OBERON).

Obrázok č. 4: Import colného sadzobníka

Viac informácií získate v téme Formulár Colný sadzobník.

Registratúrny plán

Tí používatelia, ktorí používajú modul CRM a registratúra, by nemali zabudnúť na import registratúrneho plánu (pomocou sprievodcu v ponuke Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti). Na výber majú viacero spôsobov importu – z predchádzajúceho obdobia, z inej firmy alebo podľa preddefinovaného registratúrneho plánu podľa charakteru spoločnosti (obchodná spoločnosť, živnostník, obecný úrad). Pozor: pri importe registratúrneho plánu sa aktuálny registratúrny plán (v aktuálnom účtovnom období) nevratne prepíše.

Obrázok č. 5: Import registratúrneho plánu

Viac informácií získate v téme Registratúrny plán.

Členenie dokladov

V prípade, že vo svojej firme využívate Členenie dokladov, upozorňujeme, že Doklady sa členia pre každý účtovný rok zvlášť. Ak si želáte preniesť členenie z predchádzajúceho obdobia, môžete tak urobiť v ponuke Firma, Členenie, tlačidlo Možnosti.

Obrázok č. 6: Import členenia z predchádzajúceho účtovného obdobia

Viac informácií získate v téme Členenie.

Inventarizácia

Kvôli preukázateľnosti účtovníctva je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Neodkladnou povinnosťou je aj fyzická inventúra v sklade.

Viac informácií získate v téme Spracovanie inventúry, prípadne v článku Inventúra s aplikáciou ASTON.

Účtovná závierka účtovného denníka

Účtovná závierka sa vykonáva až po kompletnom spracovaní predchádzajúceho účtovného obdobia, t. j. nemusí byť vykonaná ihneď pri prechode do nového kalendárneho roka. Účtovnú závierku je možné kedykoľvek zrušiť, následne pokračovať v účtovaní v predošlom účtovnom období a potom účtovnú závierku zopakovať.

V podvojnom účtovníctve účtovná závierka pozostáva z prevodov zostatkov účtov v aktuálnom období na účty 702 (Konečný účet súvahový) a 710 (Účet ziskov a strát), pričom sa súčasne vykoná otváranie účtov v nasledujúcom účtovnom období z účtu 701 (Začiatočný účet súvahový). Účtovnú závierku vykoná program tak, že automaticky pridá potrebné účtovné zápisy do účtovného denníka.

Obrázok č. 7: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve sa účtovnou závierkou zostatky účtovných pokladní a bankových účtov zapíšu ako počiatočné stavy do nasledujúceho účtovného obdobia. Hodnoty počiatočných stavov sa tak budú rovnať koncovým stavom pokladní alebo bankových účtov z predchádzajúceho účtovného obdobia. Prevod počiatočných stavov sa po skončení účtovania v danom období odporúča uskutočniť ešte pred zmenou spracovávaného obdobia na nové účtovné obdobie (nový účtovný rok).

Obrázok č. 8: Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Viac informácií získate v téme Účtovná závierka účtovného denníka.

Objednávka licencie na rok 2024

Používatelia systému OBERON i noví záujemcovia, ktorí chcú používať OBERON v roku 2024, si môžu predĺžiť, resp. objednať novú licenciu každý pracovný deň už od 1.12.2023. Viac informácií získate v osobitnom článku Objednávky licencií na rok 2024.

Obrázok č. 9: Sprievodca objednávkou licencie (v ponuke Servis, Licenčné práva)

Ďalšie informácie získate v téme Ako objednať OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB