Pomocník systému OBERON
Práca s otvorenými stolmi

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o využití, nastavení a práci s otvorenými účtami (stolmi) v module Pokladnica OBERON.

Základné vlastnosti

Nastavenie otvorených účtov 

Nastavenie je potrebné vykonať pri uvedení pokladnice do prevádzky, prípadne pri zmene počtu alebo označenia stolov.

Účty (stoly) je potrebné vopred definovať. Pri predaji sa pod nimi vytvoria pokladničné účty, ktoré budú obsahovať položky. Typický príklad takéhoto účtu je stôl, ktorý sa v reštaurácii nachádza, aj keď nie je práve obsadený. Obsadením stola zákazníkom, sa otvorí pokladničný účet, na ktorý je možné už pridávať položky a zúčtovať ho. Definovať Účet môže len používateľ s právami administrátora.

 1. V ponuke Sklad - Pokladnica OBERON, tlačidlo Systém. Zobrazí sa formulár Systém, v záložke Základné stlačte tlačidlo Definovať na definíciu otvorených účtov.
 2. V okne Definícia otvorených účtov (stolov) stlačíme tlačidlo Nový. Následne zadáme Názov, vyberieme symbol a zvolíme Predajné miesta, na ktorých bude možné s účtom pracovať. Potvrdíme OK.
 3. V okne Definícia otvorených účtov (stolov) môžeme vlastnosti vybraného účtu editovať pomocou tlačidla Oprava alebo účet vymazať pomocou tlačidla Vymazať.

Otvorenie nového pokladničného účtu

Otvorený pokladničný účet je podúčtom definovaného účtu. Pod jedným účtom (stolom) je možné otvoriť jeden (zákazník alebo skupina zákazníkov platiacich spoločne) alebo viac (skupina zákazníkov platiacich jednotlivo) pokladničných účtov.

 1. V module Pokladnica OBERON, stlačte tlačidlo Priamy predaj. 
 2. Vyberte otvorený účet, pod ktorým chcete otvoriť pokladničný účet.    
 3. V okne Podúčet zadáme názov pokladničného účtu a potvrdíme OK.
 4. Položky dokladu môžete nahadzovať buď priamym predajom (Množstvo*Kód položky) alebo výberom zo zoznamu (tlačidlo Zoznam položiek F3).

Práca s otvorenými (pokladničnými) účtami

 1. V module Pokladnica OBERON, stlačte tlačidlo Nový účet. 
 2. Dvojkliknutím na už existujúci účet, alebo stlačením tlačidla OK sa označený účet aktivuje a môžeme ďalej pracovať ako s priamym predajom.
 3. Stlačením tlačidla Nový otvoríte nový pokladničný účet, alebo tlačidla Vymazať vymažete označený pokladničný účet.

Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne podúčtami) je možné pomocou skratkovej klávesy /číslo účtu alebo //podúčet.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo otvoreného účtu

//terasa, kde terasa je názov podúčtu

Presun položiek medzi otvorenými (pokladničnými) účtami

V Pokladnici OBERON je možné presúvať položky medzi dvoma pokladničnými účtami. Za prvý účet sa považuje aktuálne používaný účet (otvorený pokladničný účet, alebo priamy predaj). Druhý účet (protiúčet) je potrebné vybrať z otvorených pokladničných účtov, alebo vytvoriť nový. Presun položiek medzi účtami sa realizuje vo formulári Presun položiek medzi účtami.

 1. V module Pokladnica OBERON, stlačte tlačidlo Presun položiek. 
 2. Program zobrazí okno, v ktorom vyberte protiúčet.
 3. Kliknutím do plochy okna účtu vyberte účet, z ktorého chcete položky presúvať. Aktívne okno účtu je lemované hrubým farebným rámikom.
 4. Stlačením tlačidla Premiestniť presuniete označenú položku na protiúčet.
 5. Stlačením tlačidla Premiestniť všetky presuniete všetky položky na protiúčet.
 6. Aktuálny účet zmeníte cez tlačidlo Zmena účtu. Zobrazí sa okno na výber a editáciu Otvorených pokladničných účtov. Vyberte účet, ktorým chcete nahradiť aktuálny účet.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018