Pomocník systému OBERON
Formulár Off-line transport údajov - export a import

Formulár Off-line transport údajov - export a import je dostupný z ponuky Servis. V prípade, že sa v ponuke položka nenachádza, je potrebné povoliť transport údajov (ponuka Servis - Nastavenia programov), Formulár Transport údajov je možné spustiť z programu OBERON Center. Viac informácií o transporte údajov je možné získať v téme Všeobecné informácie o transporte údajov.

Nastavenie transportu údajov odporúčame začať v oddiele Základné, záložka Základné údaje. Medzi najdôležitejšie nastavenie je Typ transportu údajov a Smer transportu. Jeden transport údajov môže obsahovať údaje z viacerých oddielov. Ak nebude nastavený žiadny oddiel, transport údajov nebude obsahovať žiadne údaje.

Popis formulára Off-line transport údajov - export a import

Oddiel Základné

Typ transportu

OBERON File Transport

OBERON File Transport umožňuje export údajov zo systému OBERON a import údajov do systému OBERON pomocou transportu samostatného súboru typu TUO (Transport údajov OBERON). Údaje sa najčastejšie transportujú prenosom daného súboru pomocou FTP alebo manuálne použitím vymeniteľného média.

OBERON Database

OBERON Database umožňuje export údajov z databázy do databázy, prípadne pomocou tretej databázy umiestnenej v cloud-e. Transport údajov pomocou OBERON Database je spoľahlivejší spôsob ako pomocou OBERON File Transport s využitím FTP pripojenia. Bližšie informácie o type OBERON Database získate v téme Transport údajov typu OBERON Database.

Transport Data Universal Interface

Transport Data Universal Interface umožňuje transportovať údaje pomocou externej DLL knižnice (zásuvný modul, AddIn). Zásuvný modul je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa.

Názov

Identifikátor transportu. Názov musí byť jedinečný - nesmie sa zhodovať s názvom iného transportu.

Popis

Bližšie popísaní transport.

Vykonávať na počítači

Názov počítača na ktorom sa bude transport vykonávať. Na inom počítači nebude možné transport vykonať, aj keď sa bude zobrazovať medzi transportmi a bude ho možné upraviť.

Smer výmeny údajov

Import - transport importuje údaje do aktuálnej databázy.

Export - transport exportuje údaje z aktuálnej databázy.

 Nastavenia sa menia v závislosti od vybraného typu transportu.

OBERON File Transport

Formát údajov

Formát transportu musí byť v zdroji aj cieli transportu nastavený zhodne.

OBERON - ide o štandardný transport údajov medzi dvoma programami OBERON. Transport sa vykonáva pomocou databázy MDB. Takýto transport údajov neumožňuje vytvárať skladové faktúry, iba faktúry ktorých položky nebudú mať prepojenie na skladovú evidenciu - naimportujú sa len ako textové položky.

OBERON XML komunikácia - ide o transport údajov, kedy sú v súbore transportu uložené XML súbory vytvorené pomocou nástrojov XML komunikácie. Pravidlá XML komunikácie je možné zvoliť nižšie v nastavení Uplatniť nastavenia XML komunikácie. Pomocou režimu XML komunikácia je možné napríklad importovať skladové faktúry - to znamená že do položky faktúry budú skladové karty a takáto faktúra vykoná pohyb na sklade a upraví zostatkové množstvo na skladovej karte. Identifikácia skladovej karty v XML súbore (synchronizácia) môže byť napríklad pomocou EAN kódu.

OBERON - PDA - ide o transport údajov medzi programom OBERON a softvérom pre mobilné zariadenia PDA.

Zdroj transportu

Identifikátor miesta, z ktorého budú transportované údaje.

Importovať zo súboru

Názov súboru transportu údajov (program automaticky doplní príponu .tuo). Odporúčame názov bez diakritiky a medzier. Ak je vytvorených viacej transportov, je potrebné aby mal každý iný názov súboru. Názov transportu musí byť zhodný v tomto nastavení na strane exportu(zdroj) aj importu(cieľ) daného transportu.

Spôsob prenosu

Samotný prenos údajov sa nerealizuje nadviazaním nejakého priameho spojenia dvoch vzdialených bodov. Doklady sa vždy posielajú pomocou súboru, pričom spôsob dopravy tohto súboru do cieľového bodu je ponechaný na rozhodnutí používateľa. Spôsob prenosu:

  • Vymeniteľný disk - prenos údajov sa vykonáva pomocou USB kľúča.
  • Pevný disk - transport sa vykonáva na pevný či sieťový disk, pričom to môže byť aj prenositeľné médium, napr. pamäťová karta. Pomocou tlačidla Upraviť sa nastavuje konkrétna cesta (umiestnenie) zdrojového/cieľového súboru.
  • FTP server - prenos údajov sa vykonáva pomocou internetu a to cez FTP server. Stlačení tlačidla Upresniť sa nastavuje adresa ftp servera, prístupové meno a heslo.

OBERON Database

Pripojenie k databáze systému OBERON

Nastavujú sa údaje o databázovom pripojení k externej databáze, do ktorej budú vykonávané exporty údajov alebo z ktorej budú vykonávané importy údajov.

Transport údajov vykonávať pomocou tretej databázy

Export údajov bude vykonávaný do tretej databázy (databáza je typu OBERON), pričom import bude vykonávaný z tejto tretej databázy do cieľovej databázy. Tretia databáza je spravidla umiestnená do cloud-u, takže zdroj údajov alebo cieľ údajov nemusia mať pevné IP adresy (prípadne nie je potreba zložitejšie riešiť spojenie zdroja a cieľa) . Ďalšou výhodou takéhoto riešenia je to, že v čase transportu údajov nemusia byť zdrojová ako aj cieľová databáza súčasne dostupná - tretia databáza v cloud-e bude mať pravdepodobne vyššiu dostupnosť ako napr. pobočka účtovnej jednotky.

Transport Data Universal Interface

Transport Data Universal Interface umožňuje transportovať údaje pomocou externej DLL knižnice (zásuvný modul, AddIn). Zásuvný modul je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa.

Súbor ovládača (DLL knižnice)

Súbor ovládača je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa. Test transportu údajov je možný po kliknutí na tlačidlo Otestovať. Po ukončení testu program vypíše informácie o zásuvnom module.  

Nastavenia zásuvného modulu

Zobrazí formulár s nastaveniami daného zásuvného modulu. Tieto nastavenia sú špecifické pre daný zásuvný modul, so systémom OBERON v podstate nesúvisia.

Časový plán

Transport údajov sa môžu aktivovať manuálne, prípadne automaticky vo zvolenej časovej perióde (zvolenou časovou periódou môže byť deň, týždeň, mesiac). Transport môže byť vykonávaný aj viackrát za deň (viacnásobný transport), pričom je možné zadať časový interval (v minútach) medzi jednotlivými transportami.

Ochrana heslom počas prenosu

Doklady prenášané cez súbor pomocou médií alebo internetom by mohli zachytiť iné osoby. Využívajte preto možnosť ochrany súboru s transportovanými údajmi heslom (platí len pri type OBERON File Transport). Aby bolo možné transportovať údaje, musí byť heslo rovnaké v zdroji ako aj cieli transportu.

Oddiel Vzdialená pokladnica

Import

Ďalšie informácie o nastavení vzdialenej registračnej pokladnici je možné získať v téme Vzdialená Pokladnica OBERON

Oddiel Kniha pohľadávok

Export

Import

Oddiel Kniha záväzkov

Export

Import

Oddiel Objednávky vydané

Export

 Import

Oddiel Objednávky prijaté

Export

Import

Oddiel Skladové karty

Export

Import

OBERON umožňuje importovať sklad nasledovnými spôsobmi:

Oddiel Obchodní partneri

Export

Import

Príbuzné témy