Pomocník systému OBERON
Vzdialená Pokladnica OBERON

Vzdialená pokladnica predstavuje režim práce Pokladnice OBERON. Pri tomto režime je pokladnica umiestnená mimo dosahu lokálnej počítačovej siete. Takýto spôsob sa používa vtedy, keď účtovná jednotka eviduje stavy zásob v centrále a pokladnica slúži vo vzdialenej prevádzke len na predaj. Medzi centrálou a pobočkou dochádza k výmene oboma smermi, t. j. pomocou exportu aj importu.

Základné informácie

Postup nastavenia exportu z pobočky do centrály

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť transport údajov (ponuka ServisNastavenia - Firma - Všeobecné), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja údajov, a to napr. Centrála.
 2. Pokladnicu OBERON uveďte do prevádzky ako lokálnu pokladnicu. Typ fiškálneho modulu zvoľte Fiscal Virtual v prípade, že sa v centrále nebude uskutočňovať pokladničný predaj.

Názov fiškálneho modulu zadajte rovnaký v centrále aj vzdialenej pokladnici. Vzdialená pokladnica (fiškálny modul a pokladničné doklady) v pobočke je zastúpením pokladnice (fiškálneho modulu a pokladničných dokladov) v centrále. Keďže pokladničné doklady sa vytvárajú na vzdialenej pokladnici a transportujú do pokladnice v centrále, je kľúčové, aby názvy pokladníc boli zhodné.

Názov skladu (alebo zoskupenia skladov), z ktorého bude pokladnica predávať, vytvorte v centrále aj v pobočke a s rovnakým názvom(názvami). V centrále môže byť vytvorených aj viacej skladov, ale fiškálny modul môže predávať len z jedného skladu alebo z jedného zoskupenia skladov. Dôležité je, aby to bol sklad (zoskupenie) s rovnakým názvom a skladovými kartami ako v pobočke. Tento sklad je potrebné zvoliť v nastaveniach fiškálneho modulu v záložke Predaj v centrále aj pobočke rovnaký.

 1. Nastaveniu pokladnice nemusíte venovať pozornosť, pretože pokladničný predaj sa nebude v centrále používať.
 2. Otvorte program OBERON Center, oddiel Transport údajov, zadajte do poľa Firma databázu firmy, ktorá bude transport údajov najčastejšie používať, napríklad Pobočka.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať a vyplňte nasledujúce údaje:
  V oddiele Základné, v záložke Základné údaje nastavte tieto hodnoty:
  Typ transportu - OBERON Database
  Názov - Export pokl. dokladov do centrály
  Smer výmeny údajov - Export
  V záložke Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
  Pripojenie k databáze - Centrála
  V záložke Doplňujúce nastavenia zadajte časový plán spustenia transportu údajov.
 4. V oddiele Vzdialená pokladnica nastavte export skladových kariet, pokladničných dokladov a zvoľte pokladnicu fiškálny modul pridaný pri konfigurovaní Pokladnice OBERON (prvý krok tohto postupu). Viac o exportoch skladových kariet v téme Formulár Transport údajov.
 5. Spustite transport údajov - tlačidlo Spustiť. Export je potrebné vykonať vždy na konci predajného dňa. Do centrály sa naimportujú pokladničné doklady z daného dňa.

Postup nastavenia importu z centrály do pobočky

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť transport údajov (ponuka ServisNastavenia - Firma - Všeobecné), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja údajov, a to napr. Pobočka.
 2. Pokladnicu OBERON uveďte do prevádzky ako lokálnu pokladnicu. Typ fiškálneho modulu zvoľte podľa typu, ktorý budete používať. Nainštalujte fiškálnu tlačiareň, ktorá je umiestnená v prevádzke.
 3. Nastavenie pokladnice - Vytváranie skladových pohybov je dôležité nastaviť na Nevytvárať. V opačnom prípade sa vytvoria skladové pohyby v pobočke a nie v centrále. 
 4. Otvorte program OBERON Center, oddiel Transport údajov, zadajte do poľa Firma databázu firmy, ktorá bude transport údajov najčastejšie používať, napríklad Pobočka.
 5. Stlačte tlačidlo Pridať a vyplňte tieto údaje:
  V oddiele Základné, v záložke Základné údaje nastavte tieto hodnoty:
  Typ transportu - OBERON Database
  Názov - Import skladových kariet do pobočky
  Smer výmeny údajov - Import
  V záložka Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
  Pripojenie k databáze - Pobočka
  V záložke Doplňujúce nastavenia zadajte časový plán spustenia transportu údajov.
 6. V oddiele Vzdialená pokladnica nastavte import skladových kariet, pokladničných dokladov a zvoľte pokladnicu fiškálny modul pridaný pri konfigurovaní Pokladnice OBERON (prvý krok tohto postupu). Viac o exportoch skladových kariet v téme Formulár Transport údajov.
 7. Spustite transport údajov - tlačidlo Spustiť. Import je potrebné vykonať ľubovoľne, ale odporúčame ho vykonávať pravidelne (automaticky) napríklad raz za deň alebo týždeň alebo mesiac. Je potrebné si uvedomiť, že skladové pohyby budú v centrále vytvorené hromadne, a to vtedy, keď sa importujú pokladničné doklady. To znamená, že ak sa transport údajov vykoná raz za mesiac, výdaj na skladovej karte bude len jeden s množstvom rovnajúcim sa celomesačnému predaju danej karty.
Obrázok č. 1: Príklad nastavenia OBERON Center - Transport údajov pre vzdialenú Pokladnicu OBERON

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018