Pomocník systému OBERON
Prenesenie daňovej povinnosti

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Prenesenie daňovej povinnosti

Základné informácie 

Nastavenie

Najskôr je potrebné skontrolovať, prípadne nastaviť colný sadzobník. Colný sadzobník je dostupný priamo zo skladovej karty (záložka Doplň. údaje, pole Colný sadzobník – KN). Colný sadzobník sa vzťahuje na konkrétny účtovný rok. Ak je colný sadzobník prázdny, je potrebné ho naimportovať z databázy colného úradu (prípadne z inej firmy). Môžete ho nájsť aj na stránke Colného úradu.

Na skladovej karte v záložke Doplň. údaje vyberte správny kód colného sadzobníka a zároveň skontrolujte, či je začiarknutá možnosť Prenesenie daňovej povinnosti.

Príklad – vystavenie faktúry

Firma DEMO predáva stavebný materiál. Firme Askal, s. r. o. (platiteľovi DPH) predala 100 kusov sadrokartónových dosiek v sume 600 € s DPH a 1000 kusov profilov UD v sume 2 000 €. Na jednej faktúre môže byť uvedený bežný tovar a aj tovar v režime prenesenej daňovej povinnosti, t. j. s nulovou sadzbou DPH, teda tovar s rôznymi typmi DPH. Na profil UD sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti. Na skladovej karte Profil UD je zadaný kód colného sadzobníka, OBERON tovaru automaticky priradí nulovú sadzbu DPH a nastaví správny typ DPH. Na faktúre bude uvedený text Prenesenie daňovej povinnosti.

 Obrázok č. 1: Kontrolný výkaz firmy DEMO

 

Príklad - vystavená faktúra so službou

Ak s dodávaným tovarom, ktorého časť podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH a časť podlieha bežnému režimu zdanenia, súvisia iné náklady, ktoré sú dodávateľom požadované od kupujúceho (napr. prepravné náklady služby strihania, pílenia, atď.), tieto náklady sa zahŕňajú do základu dane podľa § 22 zákona o DPH. Pri určení výšky týchto nákladov dodávateľ vychádza z pomeru, ktorý objektívne odráža náklady vzťahujúce sa k dodaniu tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti, a k tovaru, ktorý podlieha bežnému režimu zdanenia. Môže ísť o pomer určený podľa množstva dodávaného tovaru, jeho ceny, prípadne iného preukázateľného kritéria. Služby súvisiace s tovarom, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podliehajú rovnakému daňovému režimu ako dodanie tovaru.

Firma predáva stavebný materiál 1000 kusov profilov UD v sume 2 000 €. Na profil UD sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti. Na skladovej karte Profil UD je zadaný kód colného sadzobníka, OBERON tovaru automaticky priradí nulovú sadzbu DPH a nastaví správny typ DPH. Keďže doprava súvisí s tovarom s prenesenou daňovou povinnosťou, podlieha rovnakému zdaneniu ako tovar. Na položke Doprave je potrebné zadať rovnaké číslo colného sadzobníka ako je zadané pri Profile UD. Na faktúre bude uvedený text Prenesenie daňovej povinnosti

 Obrázok č. 2: Položky na faktúre

Do kontrolného výkazu v časti A.2 sa započíta súvisiaci náklady (doprava) do hodnoty tovaru (do jedného základu dane). Množstvo tovaru to neovplyvní, len navýši základ dane. Preto je potrebné, aby skladová karta Doprava bola vedená v iných merných jednotkách ako tovar na faktúre.

Obrázok č. 3: Kontrolný výkaz firmy DEMO

 

Prenos daňovej povinnosti v Pokladnici OBERON

Pri predaji tovaru s prenesenou daňovou povinnosťou sa nebude tlačiť bežný daňový doklad, ale postupom uvedeným nižšie sa z pokladničného dokladu vytvorí faktúra. Ak by sa na doklade nenachádzala žiadna položka s nulovou sadzbou DPH (prenesenie daňovej povinnosti), firemnému zákazníkovi sa môže vystaviť bežný daňový doklad.

  1. V Pokladnici OBERON vyberte obchodného partnera (tlačidlo Obchodní partneri CTRL+I).
  2. Zadajte položky na doklad.
  3. Stlačte tlačidlo Ďalšie možnosti (CTRL+A) a vyberte možnosť Exportovať doklad do novej faktúry.
  4. Spustí sa sprievodca vytvorením faktúry. Zadajte potrebné náležitosti faktúry.
  5. Vytvorí sa faktúra, otvorí sa formulár Pohľadávka. Stlačením tlačidla OK sa faktúra uloží.
  6. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Faktúry vydané (CTRL+F) a vyberte faktúru, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch.
  7. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu a vyberte typ platby - Úhrada faktúry.
  8. Bude vytlačený pokladničný doklad.
Ďalšie informácie v článkoch na internete Prenesenie daňovej povinnosti v roku 2018, prípadne Ako sa z predavačiek fakturantky stali.
Príbuzné témy