Pomocník systému OBERON
Sprievodca Nastavenie komunikácie fiškálneho zariadenia

V závislosti od konkrétneho fiškálneho zariadenia môže Pokladnica OBERON s týmto fiškálnym zariadením komunikovať prostredníctvom ovládača EXALOGIC CashRegister Manager (ECM). Pomocou tohto sprievodcu je možné nastaviť parametre komunikácie medzi ovládačom ECM a fiškálnym zariadením (CHDÚ). Sprievodca je dostupný z ponuky ServisZariadenia po stlačení tlačidla Pridať alebo Upraviť.

Momentálne je komunikácia prostredníctvom ovládača ECM možná len s fiškálnou tlačiarňou eKasa PANDORA Odporúčané riešenia, preto sa postup popísaný v tejto téme vzťahuje na toto fiškálne zariadenie.

Zistenie IP adresy eKasa PANDORA CHDÚ

Po pripojení fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA sa po niekoľkých sekundách na tlačiarni automaticky vytlačí report, ktorý okrem iného obsahuje aktuálnu IP adresu zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ. Danú IP adresu pridelil zariadeniu DHCP server lokálnej počítačovej siete (výrobné nastavenie IP adresy je server DHCP). V prípade, že DHCP server nie je v sieti dostupný, IP adresa sa pridelí náhodne. Report s IP adresou sa automaticky vytlačí len z takého zariadenia (CHDÚ), do ktorého ešte neboli zapísané identifikačné a autentifikačné údaje.

Na korektné nastavenie komunikácie fiškálneho zariadenia je nevyhnutné určiť jeho IP adresu. Aktuálna IP adresa zariadenia je síce známa (z vytlačeného reportu), na správne fungovanie zariadenia je však nevyhnutné, aby malo pridelenú jedinečnú a nemennú IP adresu. To sa dá docieliť dvoma spôsobmi:

Nastavenie IP adresy eKasa PANDORA CHDÚ

Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model eKasa PANDORA a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Komunikácia vykonajte nasledujúce nastavenia.

 1. Stlačením tlačidla Vyhľadať a nastaviť... detegujte (vyhľadajte) zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ s príslušnou IP adresou. Otvorí sa formulár so zoznamom detegovaných (vyhľadaných) fiškálnych zariadení s príslušným IP adresami. V zozname vyberte dané zariadenie a stlačte tlačidlo Nastaviť IP... (Obrázok č. 1).

  Riešenie problémov pri detekcii zariadenia

  • Uistite sa, že je v sieti dostupný DHCP server.
  • Uistite sa, že fiškálne zariadenie (CHDÚ) je pripojené cez router, ktorý na danom sieťovom rozhraní preposiela packet typu Broadcast.
  • Ak bude chybne zadaná IP adresa predvolenej brány CHDÚ, (napr. z inej podsiete), CHDÚ nebude možné detegovať. Tu treba opätovne nastaviť IP adresu (aj bez vyhľadania CHDÚ) - vtedy je však potrebné zadať výrobné číslo CHDÚ manuálne. Po zmene IP je potrebné chvíľu počkať, keďže sa v CHDÚ reštartuje sieťové rozhranie.
 2. Otvorí sa formulár (Obrázok č. 2), v ktorom môžete nastaviť IP adresu fiškálneho zariadenia, a to dvoma spôsobmi:
  2.1 získať IP adresu automaticky (DHCP klient) - odporúčané nastavenie. V tejto chvíli je potrebné:
  2.1.1 na DHCP serveri nastaviť tomuto zariadeniu túto IP adresu ako statickú, prípadne nastaviť inú požadovanú IP adresu (tiež ako statickú),
  2.1.2 po tomto nastavení je nevyhnutné vypnúť a znovu zapnúť zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ,
  2.1.3 po chvíli je potrebné stlačiť tlačidlo Znova vyhľadať... - zobrazí sa aktualizovaný zoznam detegovaných (vyhľadaných) fiškálnych zariadení s novonastavenou IP adresou,
  2.1.4 príslušné nastavenia potvrdiť stlačením tlačidla OK.
  2.2 nastaviť manuálne ako pevnú IP adresu - neodporúča sa.
  Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 3. Na vysokú ochranu hesla k certifikátu podnikateľa je možné v ďalšom kroku zadať kľúč, ktorým bude uvedené heslo zašifrované. Ak nezadáte žiadnu hodnotu, heslo k certifikátu podnikateľa bude chránené štandardným šifrovacím kľúčom. Uvedené nastavenie slúži na zamedzenie pripojenia daného zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ k inému počítaču.
 4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa nastavenia uložia.
Obrázok č. 1: Zoznam vyhľadaných fiškálnych zariadení s príslušnými IP adresami

 Obrázok č. 2: Nastavenie statickej IP adresy fiškálneho zariadenia

 

Príbuzné témy