Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > eKasa PANDORA > Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje popis inštalácie a návod na použitie fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA Odporúčané riešenia.

Pred samotnou inštaláciou je nutné sa oboznámiť tak s technickými informáciami k fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA, ako aj so softvérom EXALOGIC CashRegister Manager (ECM) - ovládačom (tlačovým manažérom) systému eKasa, prostredníctvom ktorého Pokladnica OBERON komunikuje s fiškálnou tlačiarňou.

Komunikácia medzi OBERON-om a fiškálnou tlačiarňou eKasa PANDORA

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

Obrázok č. 2: Zapojenie zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ
 

Nastavenia eKasa PANDORA CHDÚ

eKasa PANDORA CHDÚ v podstate predstavuje mikropočítač, ktorý s ovládačom ECM komunikuje prostredníctvom protokolu TCP/IP. Na komunikáciu je potrebné tento mikropočítač zapojiť do lokálnej počítačovej siete, a to pomocou ethernet kábla.

 1. Pripojte tlačiareň pokladničných dokladov k zariadeniu eKasa PANDORA CHDÚ, zapojte ju do elektrickej siete a uistite sa, že je zapnutá a pripravená na tlač.
 2. Pomocou ethernet kábla zapojte zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ do lokálnej počítačovej siete.
 3. Pomocou sieťového adaptéra zapojte zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ do elektrickej siete. Po niekoľkých sekundách sa na tlačiarni automaticky vytlačí report, ktorý okrem iného obsahuje aktuálnu IP adresu zariadenia. Danú IP adresu pridelil zariadeniu DHCP server lokálnej počítačovej siete (výrobné nastavenie IP adresy je server DHCP). V prípade, že DHCP server nie je vo vašej sieti dostupný, IP adresa sa pridelí náhodne.
Report s IP adresou sa automaticky vytlačí len z takého zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ, do ktorého ešte neboli zapísané identifikačné a autentifikačné údaje.

Nastavenia v OBERON-e

Predpokladá sa, že pred začatím procesu inštalácie účtovná jednotka už získala identifikačné a autentifikačné údaje od Finančnej správy SR. Návod, ako získať uvedené údaje, je popísaný v téme Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov.

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model eKasa PANDORA a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom sa vykonávajú všetky príslušné nastavenia.
 4. V záložke Ovládač ECM je potrebné nastaviť parametre komunikácie medzi OBERON-om a ovládačom ECM. Stlačte tlačidlo Nastaviť, otvorí sa sprievodca Nastavenie EXALOGIC CashRegister Manager. Keďže ECM môže pracovať vo viacerých režimoch, je potrebné túto skutočnosť pri nastavení ovládača zohľadniť. Viac informácií o režimoch použitia ECM získate v téme Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager. Postup nastavenia ovládača je popísaný v téme Sprievodca Nastavenie EXALOGIC CashRegister Manager.
 5. Po nastavení ovládača ECM pokračujte nastaveniami v záložke Komunikácia. Po stlačení tlačidla Nastaviť sa otvorí sprievodca, v ktorom sa nastavujú parametre komunikácie medzi ovládačom ECM a samotným zariadením eKasa PANDORA CHDÚ. Postup nastavenia parametrov komunikácie je popísaný v téme Sprievodca - Nastavenie komunikácie fiškálneho zariadenia.
 6. Po úspešnom pripojení zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ je možné pokračovať v nastavení identifikačných a autentifikačných údajov (záložka eKasa). Ide o údaje uložené v súboroch, ktoré vydáva Finančná správa SR. Obsahujú údaje o účtovnej jednotke, registračné číslo pokladnice, ako aj certifikát určený na šifrovanie komunikácie medzi fiškálnym zariadením a finančnou správou. Viac informácií získate v téme Sprievodca - Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov.
 7. Ďalšie nastavenie fiškálneho zariadenia - fiškálne zariadenie obsahuje konfiguračné údaje, ktoré je možné načítať, prípadne je možné konfiguráciu pozmeniť a zapísať do fiškálneho zariadenia. Zapísať do fiškálneho zariadenia je možné aj názov zariadenia (nastavený vo formulári Zariadenie), čo je výhodou najmä v prípade, že používate viac fiškálnych zariadení eKasa PANDORA. Dôležitým nastavením je výber tlačiarne pokladničných dokladov (pozri nižšie časť Nastavenie tlačiarne pokladničných dokladov). Viac informácií získate v téme Sprievodca Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia. Z hľadiska technického riešenia je však niektoré nastavenia možné vykonať len servisným programom, preto nie sú v uvedenom sprievodcovi dostupné. Viac informácií nájdete v téme EXALOGIC CashRegister Manager.
 8. V ďalšom kroku je možné v záložke eKasa vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálneho zariadenia a pod.) a v záložke Texty zadefinovať hlavičku/pätičku, resp. doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu.
 9. Stlačením tlačidla Vytlačiť testovací doklad (záložka Texty) je možné overiť správnosť inštalácie fiškálnej tlačiarne vytlačením skúšobného dokladu.
 10. V záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 11. Všetky vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Inštalácia fiškálneho zariadenia je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Obrázok č. 3: Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM

 

Nastavenie tlačiarne pokladničných dokladov

Obrázok č. 4: Nastavenie typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov pre fiškálne zariadenie eKasa PANDORA

Čísla platidiel - v prípade fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA sa čísla platidiel manuálne nenastavujú (zosúlaďujú sa automaticky).

Nulovanie hotovosti - nastavenie vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia (záložka Režim predaja) umožňuje určiť, či sa má pri dennej uzávierke vynulovať zostatok hotovosti v Pokladnici OBERON. Nastavenie musí byť v súlade s nastavením alebo možnosťami fiškálneho zariadenia, t. j. obidve strany musia pracovať v rovnakom režime. Ak fiškálne zariadenie pri dennej uzávierke nuluje denné obraty (tržbu), nastavenie musí byť začiarknuté. V prípade, že denné obraty nenuluje, je potrebné ponechať pole nezačiarknuté. Pri eKase PANDORA je potrebné ponechať pole nezačiarknuté (t. j. nenulovať hotovosť v Pokladnici OBERON).

Režim zdieľania

Ovládač ECM môže pracovať vo viacerých režimoch (jednoduchý režim, režim Windows služba, režim zdieľania - viac informácií v téme Režimy použitia ovládača EXALOGIC CashRegister Manager). Režim zdieľania umožňuje zdieľať jednu fiškálnu tlačiareň viacerými používateľmi OBERON-u, čo v prípade potreby umožňuje vyhotovovať pokladničné doklady aj z viacerých počítačov súčasne (zdieľanie fiškálnej tlačiarne). 

Návod na použitie

  Návod na použitie eKasa PANDORA CHDÚ

Príbuzné témy