Pomocník systému OBERON
Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie

Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie umožňuje definovať, resp. upraviť už definované nastavenie zaúčtovania miezd. Formulár je dostupný z ponuky MzdyZaúčtovanie miezd - nastavenia, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Pred prvotným nastavením zaúčtovania miezd odporúčame zvoliť správne členenie pracovníkov (priradenie k prevádzke, pracovisku atď.), viac informácií je možné získať v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.

Zložka mzdy

Určuje mzdovú zložku, ktorá má byť týmto zápisom (nastavením) zaúčtovaná.

Číslo a názov predkontácie

Číslo a názov účtovnej predkontácie, ktorá určuje spôsob zaúčtovania zložky mzdy. Predkontáciu je možné priamo zadať, prípadne vybrať z číselníka pomocou tlačidla .

Účty MD a DAL

Účty účtovného rozvrhu sa dopĺňajú automaticky podľa zvolenej predkontácie. Ak je účet zvýraznený červenou farbou, takýto účet sa nenachádza v účtovnej osnove (účtovná osnova je závislá od spracovávaného obdobia).

Poznámka

Zadáva sa ľubovoľná poznámka k zaúčtovaniu.

Podrobné rozúčtovanie

Podrobne nerozúčtovať

Mzdová zložka sa nebude podrobne rozúčtovávať. Bude však rozúčtovaná (automatické základné rozúčtovanie), ak sú pracovníci priradení k prevádzkam, prípadne ak akákoľvek mzda bola rozúčtovaná podľa tzv. členenia. Vtedy sa vytvoria účtovné zápisy s rovnakou predkontáciou (s tým istým číslom účtovného rozvrhu), no každá prevádzka bude na samostatnom riadku (to isté platí aj pre členenie).

Podrobne rozúčtovať (na rovnaké účty)

Podľa zvolenej položky je možné pridať k tzv. základnému rozúčtovaniu ďalšie rozúčtovanie, napr. podľa pracoviska, zdravotnej poisťovne atď. Vtedy sa vytvoria účtovné zápisy s rovnakou predkontáciou (s tým istým číslom účtovného rozvrhu), no rozúčtované podľa tohto ďalšieho poľa. Z toho vyplýva, že na základe jedného nastavenia zaúčtovania sa mzdy automaticky rozúčtujú na základné rozúčtovanie (prevádzky alebo členenie) a zároveň na zadané ďalšie rozúčtovanie (napr. pracovisko, zdravotná poisťovňa atď.).

Zaúčtovať len vybrané mzdy

Zaúčtované budú len také mzdy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke pri tomto nastavení, napr. zaúčtované budú len mzdy z danej prevádzky. Tento spôsob sa využíva vtedy, keď chcete danú zložku mzdy rozúčtovať na analytické účty (teda použiť inú mzdovú predkontáciu).
Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií k účtovaniu.
Príbuzné témy