Pomocník systému OBERON
Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie

Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie umožňuje nastaviť zaúčtovanie (prípadne rozúčtovanie) miezd. Formulár je dostupný z ponuky MzdyZaúčtovanie miezd - nastavenia

Pred prvotným nastavením zaúčtovania miezd odporúčame zvoliť správne členenie pracovníkov (priradenie k prevádzke, pracovisku a pod.), viac informácií je možné získať v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.

Zložka mzdy

Určuje mzdovú zložku, ktorá má byť týmto zápisom (nastavením) zaúčtovaná.

Číslo a názov predkontácie

Číslo predkontácie určuje spôsob zaúčtovania zložky mzdy. Predkontáciu je možné priamo zadať, prípadne vybrať z čísleníka. Platí to však len pre podvojné účtovníctvo, pri jednoduchom účtovníctve je možné číslo predkontácie len zadať (pretože databáza neobsahuje účtovnú osnovu).

Účty MD a DAL

Účty účtovného rozvrhu sa dplňujú automaticky podľa zvolenej predkontácie. Ak je účet zvýraznený červenou farbou, tak takýto účet sa nenachádza v účtovnej osnove (účtovná osnova je závislá od spracovávaného obdobia).

Poznámka

Zadáva sa ľubovoľná poznámka k zaúčtovaniu.

Podrobné rozúčtovanie

Podrobne nerozúčtovať

Mzdová zložka sa nebude podrobne rozúčtovávať. Bude však rozúčtovaná (automatické základné rozúčtovanie), ak sú pracovníci priradení k prevádzkam, prípadne ak akákoľvek mzda bola rozúčtovaná na Členenie. Vtedy budú vytvorené účtovné zápisy s rovnakou predkontáciou (s tým istým číslom účtovného rozvrhu), avšak každá prevádzka bude na samostatnom riadku (to isté platí aj pri Členení).

Podrobne rozúčtovať (na rovnaké účty)

Podľa zvolenej položky je možné pridať k tzv. základnému rozúčtovaniu ďalšie rozúčtovanie, napr. podľa zdravotnej poisťovne. Vtedy budú vytvorené účtovné zápisy s rovnakou predkontáciou (s tým istým číslom účtovného rozvrhu), avšak rozúčtované podľa tohto ďalšieho poľa. Z toho vyplýva, že s jedným riadkom nastavenia zaúčtovania sa mzdy automaticky rozúčtujú na základné rozúčtovanie (prevádzky alebo členenie) a zároveň na zadané ďalšie rozúčtovanie.

Zaúčtovať len vybrané mzdy

Zaúčtované budú len také mzdy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke pri tomto nastavení, napr. zaúčtované budú len mzdy z danej prevádzky. Tento spôsob sa využíva vtedy, ak chcete danú zložku mzdy rozúčtovať na analytické účty (teda použiť inú mzdovú predkontáciu).

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií k účtovaniu.

Príbuzné témy