Pomocník systému OBERON
Inštalácia MariaDB

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia MariaDB

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Postup inštalácie

  1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné získať inštalačné súbory MariaDB - je ich možné získať na stránkach www.exalogic.sk v sekcii Na Stiahnutie, položka Databázové prostredia. Podľa počítača, do ktorého sa bude inštalovať server, je potrebné vybrať správnu verziu - 32 alebo 64-bitovú. MariaDB je možné inštalovať do počítača tak s platformovou Windows, ako aj Linux, z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť správnemu výberu inštalačnej sady. V nasledujúcej časti je opísaný postup inštalácie pre systém Windows.
  2. Spustením inštalačného súboru nainštalujte MariaDB. Väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!
  3. Spustite sprievodcu inštalácie, v prvom kroku začiarknite akceptáciu licenčnej politiky firmy.
  4. Zvoľte ponuku Create new database instance.


  5. Vyberte umiestnenie MariaDB.

  6. Zadajte heslo pre systémový účet správcu servera (meno správcu je root). Dôležité je začiarknuť možnosť Enable access from remote machines for root user, ktorá umožní správu servera zo vzdialených počítačov. Odporúčame nastaviť predvolenú kódovú stránku na UTF8. Kódová stránka databázy je dôležitá pri zálohovaní a obnove údajov (hlavne v inom databázovom serveri), keď pri rôznej kódovej stránke môžu vzniknúť nepredvídateľné problémy.

  7. Zvoľte spôsob komunikácie aplikácií s MySQL Serverom - predvolený TCP/IP port je 3306, zadajte názov servera, napríklad MariaDB alebo iný názov.

  8. Môžete začiarknuť možnosť posielania spätnej väzby, informácie budú slúžiť na zlepšovanie systému MariaDB. Stlačte tlačidlo Next, v ďalšom kroku tlačidlo Install a začne sa inštalácia servera MariaDB.

  9. Prebieha inštalácia servera MariaDB.

  10. Po stlačení tlačidla Finish sa inštalácia a konfigurácia MariaDB ukončí.
Odporúčame zväčšiť hodnotu parametra MariaDB "max_allowed_packet" na veľkosť až do 20-násobku pôvodnej hodnoty (1048576 B -> 20971520/cca 20MB/). Parameter je možné nastaviť pomocou nástroja HeidiSQL, prípadne v MySQL Workbench, alebo max_allowed_packet zmeniť priamo v súbore C:\Program Files\MariaDB 10.0\data\my.ini.
Po úspešnom nainštalovaní servera MariaDB je potrebné, aby technik, ktorú inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe vo firme. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém.

Kontrola fungovania MariaDB

Po nainštalovaní servera MariaDB je možné skontrolovať, či je služba spustená. Na ploche vyhľadajte ikonu Počítač, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Spravovať. Otvorí sa formulár Správa počítača (zobrazený na obrázku nižšie), kde v záložke Premenné vyhľadajte službu MariaDB.

Obr.: Spustená služba MariaDB
Príbuzné témy