Pomocník systému OBERON
Tvorba miezd

Základné informácie 

Postup, ako spracovať pracovníkovi mzdu a ako zrýchlene zadávať mzdové zložky je možné získať v téme Spracovanie mzdy pracovníkovi.

Popis stavov miezd vo formulári

Mzda pracovníka môže mať tieto evidenčné stavy:
   - nespracovaná mzda - mzda je len predvypočítaná na základe nastavenia pracovného pomeru (ešte nie je uložená v databáze),
   - koncept - mzda je uložená v databáze, nepovažuje sa však ešte za spracovanú (teda takú, aká má byť pracovníkovi vyplatená), nepočíta sa do tlačových výstupov daného mesiaca,
   - spracovaná - mzda bola uložená do databázy - považuje sa za finálnu (teda takú, aká sa má pracovníkovi vyplatiť),
   - podpísaná - spracovanú mzdu je možné schváliť (podpísať) (v závislosti od nastavenia programu), schvaľovať mzdy môže len iný používateľ.

Mzda nebola ešte spracovaná
Mzda bola uložená ako koncept (návrh)
Mzda bola spracovaná
Mzda bola spracovaná a podpísaná (odsúhlásená mzdárom)
Bola vykonaná uzávierka miezd, mzdu nie je možné zmeniť
Bola vykonaná uzávierka miezd na podpísanú mzdu, mzdu nie je možné zmeniť
 Obrázok č. 1: Úprava mzdy

 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Označiť za spracovanú

Podpísať spracovanú mzdu

Zrušiť podpis spracovanej mzdy

Označiť za koncept

Mzdu opätovne vygenerovať

Storno mzdy

Otvoriť adresár so súbormi uzávierky

XML editor

Hromadné zaslanie výplatných pások

Export údajov

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018