Pomocník systému OBERON
eShop Universal Interface

Pre vývojárov > Univerzálne rozhrania > eShop Universal Interface

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o univerzálnom rozhraní eShop Universal Interface na prepojenie systému OBERON s nepodporovanými internetovými obchodmi.

Základné informácie

Postup realizácie ovládača eShop Universal Interface

Pred samotnou realizáciou ovládača je potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu systému OBERON a funkčný internetový obchod, ktorý chcete so systémom OBERON pomocou ovládača prepojiť. Vytvorenie ovládača zahŕňa tieto kroky:

  1. Inštalácia a konfigurácia vývojového prostredia
  2. Otvorenie vzorového príkladu vo vývojovom prostredí
  3. Programovanie jednotlivých metód ovládača
  4. Kompilácia, testovanie funkcií ovládača a uvedenie internetového obchodu do prevádzky

Pre vývojárov a systémových integrátorov existuje on-line dokumentácia (referenčná príručka), ktorá obsahuje popis štruktúr a metód, je dostupná na http://www.exalogic.sk/Help/API_Interfaces_eShop/index.html.

Popis metód (ukážka z referenčnej príručky)

 

Name

Description

Customers_GetFromEShop

Načítanie informácií o zákazníkoch z internetového obchodu do systému OBERON.

Customers_SetToEShop

Zapísanie informácií o zákazníkoch zo systému OBERON do internetového obchodu.

eShop_Close

Ukončenie komunikácie s internetovým obchodom.

eShop_Configure_Driver

Zobrazenie dialógového okna s nastaveniami internetového obchodu. Následné uloženie nastavení do XML súboru.

eShop_Configure_eShop

Používa sa na jednorazový zápis nastavení do internetového obchodu, napr. zápis údajov o účtovnej jednotky. Funkcia je volaná z formulára Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia).

eShop_FunctionSpecial

Metóda vyplní požadovaný údaj systémom OBERON z internetového obchodu. Špeciálne funkcie ktoré neboli implementované priamo do rozhrania v čase jeho vzniku a boli (budú) dodatočne doprogramované.

eShop_Info_Read

Vyskladanie a naformátovanie informácií do HTML formátu o ovládači a internetovom obchode. Informácie sa zobrazia v nadradenej aplikácii po otestovaní komunikácie s internetovým obchodom.

eShop_Initialize

Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať pri inicializácii ovládača pred samotným vytvorením komunikácie s internetovým obchodom. Definovanie vlastností alebo tried, priradenie hodnôt vlastnostiam, načítanie nastavení z XML súboru.

eShop_Open

Vytvorenie komunikácie s internetovým obchodom, ak je potrebné aj načítanie nastavení z internetového obchodu.

eShop_OrdersStatuses_Read

Načítanie zoznamu stavov objednávok definovaných v internetovom obchode.

Export_StockCards

Export skladových kariet zo systému OBERON do internetového obchodu.

Export_StockCards_Finalize

Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať po samotnom exporte skladových kariet zo systému OBERON do internetového obchodu.

Export_StockCards_Initialize

Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať pri inicializácii exportu skladových kariet zo systému OBERON do internetového obchodu pred samotným exportom skladových kariet.

Import_Order_Record_BeforeComplete

Dokončenie importovania (naplnenie poštovného, balného, ...) jednej objednávky z internetového obchodu do systému OBERON.

Import_Order_Record_Complete

Potvrdenie importovania jednej objednávky z internetového obchodu do systému OBERON.

Import_Order_Record_GetInfo

Načítanie informácií o importovanej objednávke z internetového obchodu do systému OBERON.

Import_Order_Record_SetHeader

Načítanie hlavičky jednej objednávky importovanej z internetového obchodu do systému OBERON.

Import_Order_Record_SetItem

Načítanie jednej položky objednávky importovanej z internetového obchodu do systému OBERON.

Import_Order_Record_UpdateCustomer

Import (alebo aktualizácia) údajov o zákazníkovi z internetového obchodu do evidencie obchodných partnerov v systéme OBERON po importe jednej objednávky.

Import_Orders_Finalize

Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať po samotnom importe objednávok z internetového obchodu do systému OBERON.

Import_Orders_Initialize

Spustenie úkonov, ktoré sú potrebné vykonať pri inicializácii importu objednávok z internetového obchodu do systému OBERON pred samotným importom objednávok.

OrdersState_GetFromEShop

Načítanie stavov objednávok z internetového obchodu do systému OBERON.

OrdersState_SetToEShop

Zapísanie stavov objednávok zo systému OBERON do internetového obchodu.

Príbuzné témy