Pomocník systému OBERON
Formulár Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia)

V tomto formulári je možné nadefinovať rozšírené nastavenie komunikácie pre internetový obchod s prípojením on-line, teda aj priamo podporovanému internetovému obchodu PrestaShop.

Popis formulára Internetový obchod

Zásuvný modul

Po stlačení tlačidla Nastavenia zásuvného modulu sa zobrazí formulár s nastaveniami pre konkrétny internetový obchod.

Zásuvný modul je súčasťou ovládača daného internetového obchodu, z tohto dôvodu dokumentácia k uvedeným nastaveniam sa nachádza v dokumentácii pre daný internetový obchod.

Ak nastavujete PrestaShop, v uvedenom formulári nastavte databázové pripojenie k databáze na serveri, kde bude prevádzkovaný tento internetový obchod. V záložke Prenos je potrebné zadať URL adresu daného internetového obchodu a adresár pre administráciu (tento adresár sa zadával pri inštalácii internetového obchodu). Ďalej je potrebné pre export obrázkov a pripojených dokumentov nastaviť parametre FTP pripojenia.

Databáza - nastavenie adresy a prihlasovacích údajov SQL servera, na ktorom je umiestnená databáza a výber samotnej databázy internetového obchodu.

Prenos - nastavenia Internetovej (URL) adresy, Adresára administrácie a prihlasovacích údajov FTP pripojenia k internetovému obchodu. Napr. ak máte adresu k administrátorskému adresáru "www.vasa_domena.sk/eshop/admin123", tak do poľa Internetová adresa (URL) internetového obchodu zadajte "www.vasa_domena.sk/eshop" a do poľa Adresár administrácie internetového obchodu zadajte "admin123"

Ďalšie informácie o inštalácii internetového obchodu PrestaShop získate v téme Internetový obchod PrestaShop - inštalácia.

Export skladových kariet

Základné nastavenia

Systém umožňuje vykonávať viacero exportov skladových kariet, ktoré sa navzájom líšia objemom transportovaných dát a teda aj časom potrebným na komunikáciu s internetovým obchodom. Napríklad kompletné skladové karty, skladové karty bez obrázkov, alebo len ceny a množstvá. Tieto exporty sa môžu vykonávať pre všetky, alebo Len zmenené skladové karty.

Za zmenené skladové karty sa považujú také, na ktorých boli manuálne zmenené údaje, napr. názov, predajná cena, popis pre internetový obchod. Avšak za zmenené sa považujú aj také, u ktorých nastal príjem alebo výdaj (čiže sa zmenilo zostatkové množstvo). Ak sa pracuje s termínom Len zmenené, vždy sa pracuje aj s dátumom a časom, od ktorého sa odvodzuje načítanie len zmenených položiek.

Rozšírené nastavenia

Systém umožňuje exportovať zostatky na skladových kartách rôznymi spôsobmi. Tieto zostatky vychádzajú z hodnôt skladovej karty: Aktuálne množstvo (záložka Základné) a Minimálne množstvo (záložka Objednávky).

- Štandardné zostatkové množstvá - exportuje zostatkové množstvá z evidencie.

- Hodnoty z poľa Množstvo minimálne - exportuje nie skutočné zostatkové množstvá, ale hodnotu z poľa Množstvo minimálne (toto množstvo sa používa aj pri automatickej tvorbe objednávok).

- Štandardné zostatkové množstvo alebo Množstvo minimálne (vyššiu hodnotu) - exportuje zostatkové množstvá alebo minimálne množstvá podľa toho, čo je väčšia hodnota.

- Aktuálne množstvo a Množstvo minimálne (súčet) - exportuje zostatkové množstvá spolu s minimálnymi množstvami.

Nastavenia so zasielanými množstvami môžete využiť v prípade, že tovar síce nie je na sklade vôbec alebo v požadovanom množstve, dokážete ho však zaobstarať u svojho dodávateľa vo veľmi krátkom čase, a teda ste schopný vybaviť danú objednávku v relatívne krátkom čase.

Export vydaných faktúr

Umožňuje nastaviť časovú periódu pre export pohľadávok (vystavených faktúr) späť k zákazníkom.

Import objednávok

Umožňuje nastaviť časovú periódu pre automatický import objednávok z internetového obchodu. Objednané položky môžu byť automaticky rezervované, Bližšie informácie o rezervovaní skladových položiek nájdete v téme Rezervácie.

Aktualizácia stavov objednávok

Základné nastavenia

Umožňuje nastaviť časovú periódu pre aktualizáciu stavov objednávok v internetovom obchode na základe stavov v OBERON-e.

Stavy objednávok

Umožňuje "spárovať" t. j. priradiť stav objednávky v OBERON-e k stavu v internetovom obchode. Stavy v OBERON-e môžu byť Vybavuje sa, Vybavená, Zrušená a k nim je možné priradiť stavy podľa možností internetového obchodu. V prípade potreby systém umožňuje nastaviť aj stav objednávky v internetovom obchode, z ktorého je možný prechod na daný stav.

Import zákazníkov

Umožňuje nastaviť časovú periódu pre import zákazníkov z internetového obchodu do evidencie obchodných partnerov.
Príbuzné témy