Pomocník systému OBERON
Formulár Inventárna karta

Inventárna karta predstavuje položku v Knihe investičného majetku. Formulár Inventárna karta je určený na zobrazenie a editáciu parametrov inventárnej karty. Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo - Kniha investičného majetku.

Popis formulára Inventárna karta 

Hlavička formulára Inventárna karta

Inventárna karta slúži na evidovanie informácií o investičnom majetku. Základné informácie ako názov, inventárne číslo, dodávateľa je potrebné zadať v hlavičke formulára. Povinné informácie, ktoré musia byť zadané na inventárnej karte, sú v záložke Zaradenie dátum zaradenia a spôsob odpisovania daňových a účtovných odpisov, a v záložke Obstaranie obstarávacia cena. Pomocou týchto informácií je možné vypočítať odpisy.

Dátum obstarania

Zadáva sa dátum obstarania. Účtovná jednotka zapíše dátum, v ktorom došlo k obstaraniu (kúpa, darovanie). Dátum obstarania väčšinou nebýva zhodný s dátumom zaradenia.

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena je cena, ktorú účtovná jednotka vynaložila na zadováženie investičného majetku.

Interný, externý doklad

K inventárnej karte je možné priradiť interný doklad z knihy pohľadávok alebo externý doklad z knihy záväzkov.

Spôsob obstarania

Obstarať investičný majetok je možné rôznymi spôsobmi, napríklad kúpa, vo vlastnej réžii, darovanie, preradenie z osobného užívania.

Poznámka

Poznámka má len informačný charakter, slúži na zapísanie doplňujúcich informácií o investičnom majetku.

Čiarový kód

K inventárnej karte je možné priradiť čiarový kód. Bližšie informácie o čiarových kódoch získate v téme Snímanie čiarových kódov.

Sériové číslo

K inventárnej karte je možné evidovať sériové číslo investičného majetku. Bližšie informácie o sériových číslach získate v téme Evidencia výrobných a sériových čísel.

Dátum zaradenia

Zadáva sa dátum zaradenia investičného majetku do majetku firmy. Dátum je rozhodujúci pri výpočte účtovných a daňových odpisov.

Prevádzka

Inventárnu kartu investičného majetku je možné priradiť k určitej prevádzke.

Zodpovedná osoba

Niektoré typy investičného majetku môžu byť priradené a zverené priamo jednému pracovníkovi (napríklad auto, počítač, kopírka). Zodpovedná osoba je tá osoba, ktorá berie zodpovednosť v prípade poškodenia, straty.

Umiestnenie

Zadáva sa fyzické umiestnenie investičného majetku (budova, miestnosť) kde sa daný majetok nachádza.

Klasifikácia produkcie

Zadáva sa číslo klasifikácie produkcie vydaný Štatistickým úradom podľa zákona o dani z príjmu. Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí zoznam klasifikácie produkcie, kde je možné doplniť ďalšie kódy podľa potreby.

Odpisová skupina

Zadáva sa číslo odpisovej skupiny, do ktorej daný investičný majetok podľa zákona patrí.

Členenie

Ku každému majetku je možné priradiť členenie. Bližšie informácie o členení dokladov získate v téme  Členenie.

Daňové odpisovanie

Daňové odpisy tvoria súčasť nákladov znižujúcich objem zdaneného zisku. Ich výpočet je upravený zákonom. Účtovná jednotka si zvolí spôsob odpisovania pre každý majetok osobitne, pričom zvolená metóda musi byť použitá v priebehu celého odpisovaného obdobia.

Spôsob odpisovania

 1. Rovnomerný - rovnomerné odpisy sa premietajú do daňových výdavkov v rovnomerných čiastkach počas rokov priradených k odpisovým skupinám počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania.
 2. Zrýchlený - odpisy sú na začiatku odpisovania najvyššie a v ďalších rokoch sa ich výška postupne znižuje.
 3. Časový - odpisy sa premietajú do daňových výdavkoch v rovnomerných čiastkach počas zadaných mesiacov. Tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý má obmedzenú životnosť, napríklad formy na odlievanie. Ročný odpis sa určí na celé mesiace, počas ktorých sa majetok používal.
 4. Výkonový - tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý za svoju životnosť vyrobí určité množstvo, napríklad forma na výrobu hliníkových odliatkov pre automobily má životnosť 150 000 kusov, do poľa Výkon je potrebné zadať číslo 150 000. Skutočný počet kusov, na výrobu ktorého sa daná forma na výrobu hliníkových odliatkov použije, je potrebné zadať do záložky Iné pohyby. Napríklad za rok sa forma použije na 40.000 kusov. Program vypočíta odpis na jeden kus výrobku (cena obstarania/životnosť) a následne vypočíta odpisy.
 5. Lízing - pri tomto spôsobe sa uplatňuje osobitný spôsob časových odpisov počas trvania finančného prenájmu, napríklad auto na lízing.
 6. Ručne zadaný - tento spôsob sa využíva vtedy, keď používateľovi nevyhovuje ani jeden z predchádzajúcich spôsobov. Používateľ sám zadá počet odpisov a percento daňového odpisu.
 7. Podľa účtovných odpisov - daňové odpisy budú vypočítané podľa spôsobu odpisovania účtovných odpisov. Pri tomto  spôsobe odpisovania bude ročný účtovný odpis totožný s ročným daňovým odpisom. Najskôr je potrebné vypočítať účtovné odpisy, až následne daňové odpisy.
 8. Neodpisovaný - k inventárnej karte nebudú vytvorené daňové odpisy. Tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu.

 Účtovné odpisovanie

Účtovné odpisy vyjadrujú postupné opotrebenie majetku, t. j. mali by vyjadrovať reálnu výšku opotrebenia majetku. Výška účtovných odpisov sa stanovuje najmä s ohľadom na technické a morálne opotrebenie majetku a na jeho životnosť. Výšku účtovných odpisov nestanovuje štát, tak ako je to u daňových odpisov majetku.

Spôsob odpisovania

 1. Podľa daňových odpisov - účtovné odpisy budú vypočítané podľa spôsobu odpisovania daňových odpisov. Najskôr je potrebné vypočítať daňové odpisy, až následne účtovné odpisy.
 2. Časový - odpisy sa premietajú do daňových výdavkoch v rovnomerných čiastkach počas zadaných mesiacoch. Tento  spôsob sa používa pri majetku, ktorý má obmedzenú životnosť, napríklad formy na odlievanie. Ročný odpis sa určí na celé mesiace, počas ktorých sa majetok používal.
 3. Výkonový - tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý za svoju životnosť vyrobí určité množstvo, napríklad forma na výrobu hliníkových odliatkov pre automobily má životnosť 150 000 kusov, do poľa Výkon je potrebné zadať číslo 150 000. Skutočný počet kusov, na výrobu ktorého sa daná forma na výrobu hliníkových odliatkov použije, je potrebné zadať do záložky Iné pohyby. Napríklad za rok sa forma použije na 40.000 kusov. Program vypočíta odpis na jeden kus výrobku (cena obstarania/životnosť) a následne vypočíta odpisy.
 4. Ručne zadaný - tento spôsob sa využíva vtedy, keď používateľovi nevyhovuje ani jeden z predchádzajúcich spôsobov. Používateľ sám zadá počet odpisov a percento daňového odpisu.
 5. Neodpisovaný - k inventárnej karte nebudú vytvorené daňové odpisy. Tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu.

Účtovný rozvrh

K účtovným odpisom je možné priradiť účet účtovnej osnovy. Bližšie informácie o účtovnom rozvrhu je možné získať v téme Účtovný rozvrh.

Predkontácia (odpisy)

Do poľa Predkontácia zadajte číslo predkontácie. Číslo predkontácie bude načítané zo zoznamu predkontácií z modulu účtovníctvo. Bližšie informácie o predkontáciách získate v téme Predkontácie - Podvojné účtovníctvo a v téme Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo.

V záložke Iné pohyby sa evidujú pohyby investičného majetku (napríklad pri výkonovom spôsobe odpisovania formy na výrobu hliníkových diskov je potrebné zadať výkon stroja, koľko vyrobil za aktuálne obdobie). Pridať nový pohyb je možné pomocou tlačidla Nový.

Technickým zhodnotením majetku sa rozumejú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu investičného majetku. Súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období,v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu. Pridať nový záznam o technickom zhodnotení je možné pomocou tlačidla Nový.

V záložke Daňové odpisy sa zobrazuje celý odpisový plán daňových odpisov. Daňové odpisy je možné uplatniť ako výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Zadať daňové odpisy je možné ručne (tlačidlo Nový), prípadne automaticky kliknutím na tlačidlo Prepočítať odpisy. Pri automatickom výpočte sa otvorí sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať prepočet daňových ako aj účtovných odpisov inventárnej karty.

V tejto záložke je možné zmeniť typ daňového odpisu (pomocou tlačidla Oprava):

 • odpis - odpis investičného majetku za určité obdobie,
 • doodpisovanie - investičný majetok bude v aktuálnom období úplne doodpisovaný,
 • prerušenie - v aktuálnom období bude odpisovanie investičného majetku prerušené,
 • oprava - oprava daňového odpisu sa používa napríklad pri spätnej kontrole, keď účtovná jednotka zistí chybne vypočítaný daňový odpis.
V záložke Účtovné odpisy sa zobrazuje celý odpisový plán účtovných odpisov. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie investičného majetku a väčšinou sa odpisujú mesačne. Účtovné odpisy sa počítajú z obstarávacej ceny. Účtovné odpisy účtovná jednotka nemôže prerušiť. Zadať účtovné odpisy je možné ručne (tlačidlo Nový), prípadne automaticky kliknutím na tlačidlo Prepočítať odpisy. Pri automatickom výpočte sa spustí sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať prepočet daňových ako aj účtovných odpisov inventárnej karty.

V tejto záložke je možné zmeniť typ účtovného odpisu (pomocou tlačidla Oprava):

 • odpis - odpis investičného majetku za určité obdobie
 • doodpisovanie - investičný majetok bude v aktuálnom období úplne doodpisovaný
 • oprava - oprava účtovného odpisu sa používa napríklad pri spätnej kontrole, keď účtovná jednotka zistí chybne vypočítaný účtovný odpis

Zadáva sa dátum vyradenia, zostatková cena, prípadne interný doklad z knihy pohľadávok. Investičný majetok je možné vyradiť z rôznych dôvodov:

 • predaj - účtovná jednotka predá investičný majetok,
 • likvidácia - vyradenie likvidáciou sa používa vtedy, keď majetok sa fyzicky a morálne opotreboval skôr ako došlo k jeho úplnému odpísaniu,
 • koniec životnosti - investičný majetok sa fyzicky a morálna opotreboval, nemá žiadnu zostatkovú cenu, a teda bol úplne odpísaný,
 • darovanie - účtovná jednotka daruje investičný majetok, pričom časť, alebo celú zostatkovú cenu je možné za určitých podmienok uznať za daňový výdavok,
 • manko, škoda - škoda predstavuje neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie investičného majetku,
 • preradenie do osobného užívania - účtovná jednotka preradí majetok do osobného užívania, pričom zostatková cena nemá vplyv na základ dane, ani nie je daňovým výdavkom.

Prípadne je možné dopísať vlastný text podľa potreby.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.
Príbuzné témy