Pomocník systému OBERON
Formulár Inventárna karta

Formulár Inventárna karta umožňuje zaevidovať majetok do knihy investičného majetku. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoKniha investičného majetku, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Inventárna karta

Hlavička formulára Inventárna karta

Inventárna karta slúži na evidovanie informácií o investičnom majetku účtovnej jednotky. Základné informácie ako názov, inventárne číslo, dodávateľa je potrebné zadať v hlavičke formulára. Povinné informácie, ktoré musia byť zadané na inventárnej karte, sú dátum zaradenia a spôsob odpisovania daňových a účtovných odpisov (záložka Zaradenie) a obstarávacia cena (záložka Obstaranie). Pomocou týchto informácií je možné vypočítať odpisy.

Dátum obstarania

Zadáva sa dátum obstarania. Účtovná jednotka zapíše dátum, v ktorom došlo k obstaraniu (kúpa, darovanie). Dátum obstarania väčšinou nebýva zhodný s dátumom zaradenia.

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena je cena, ktorú účtovná jednotka vynaložila na zadováženie investičného majetku.

Interný, externý doklad

K inventárnej karte je možné priradiť interný doklad z knihy pohľadávok alebo externý doklad z knihy záväzkov.

Spôsob obstarania

Obstarať investičný majetok je možné rôznymi spôsobmi (napr. kúpa, vo vlastnej réžii, darovanie, preradenie z osobného užívania).

Poznámka

Poznámka má len informačný charakter, slúži na zapísanie doplňujúcich informácií o investičnom majetku.

Čiarový kód

K inventárnej karte je možné priradiť čiarový kód. Bližšie informácie o čiarových kódoch získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Sériové číslo

K inventárnej karte je možné evidovať sériové číslo investičného majetku. Bližšie informácie o sériových číslach získate v téme Všeobecne o výrobných a sériových číslach.

Dátum zaradenia

Zadáva sa dátum zaradenia investičného majetku do majetku firmy. Dátum je rozhodujúci pri výpočte účtovných a daňových odpisov.

Prevádzka

Inventárnu kartu investičného majetku je možné priradiť k určitej prevádzke.

Umiestnenie

Zadáva sa fyzické umiestnenie investičného majetku (budova, miestnosť).

Zodpovedná osoba

Niektoré typy investičného majetku môžu byť priradené a zverené priamo jednému pracovníkovi (napr. auto, počítač, kopírka). Zodpovedná osoba je tá osoba, ktorá preberá zodpovednosť v prípade poškodenia, straty.

Klasifikácia produkcie

Zadáva sa číslo klasifikácie produkcie vydané Štatistickým úradom SR podľa zákona o dani z príjmu. Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí zoznam klasifikácie produkcie, kde je možné doplniť ďalšie kódy podľa potreby.

Odpisová skupina

Zadáva sa číslo odpisovej skupiny, do ktorej daný investičný majetok podľa zákona patrí.

Členenie

Ku každému majetku je možné priradiť členenie. Bližšie informácie o členení dokladov získate v téme Členenie.

Daňové odpisovanie

Daňové odpisy tvoria súčasť nákladov znižujúcich objem zdaneného zisku. Ich výpočet je upravený zákonom, neodrážajú tak reálnu výšku opotrebenia majetku (vyjadrujú, koľko zo vstupnej ceny majetku si môže účtovná jednotka v danom roku uplatniť do daňových výdavkov). Účtovná jednotka si zvolí spôsob odpisovania pre každý majetok osobitne, pričom zvolená metóda musí byť použitá v priebehu celého odpisovaného obdobia.

Spôsob odpisovania

 1. Rovnomerný - rovnomerné odpisy sa premietajú do daňových výdavkov v rovnomerných čiastkach počas rokov priradených k odpisovým skupinám počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania.
 2. Zrýchlený - odpisy sú na začiatku odpisovania najvyššie a v ďalších rokoch sa ich výška postupne znižuje.
 3. Časový - odpisy sa premietajú do daňových výdavkov v rovnomerných čiastkach počas zadaných mesiacov. Tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý má obmedzenú životnosť (napr. formy na odlievanie). Ročný odpis sa určí na celé mesiace, počas ktorých sa majetok používal.
 4. Výkonový - tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý za svoju životnosť vyrobí určité množstvo, napr. forma na výrobu hliníkových odliatkov pre automobily má životnosť 150 000 kusov, do poľa Výkon je potrebné zadať číslo 150 000. Skutočný počet kusov, na výrobu ktorého sa daná forma na výrobu hliníkových odliatkov použije, je potrebné zadať do záložky Iné pohyby. Napr. za rok sa forma použije na 40 000 kusov. Program vypočíta odpis na jeden kus výrobku (cena obstarania/životnosť) a následne vypočíta odpisy.
 5. Lízing - pri tomto spôsobe sa uplatňuje osobitný spôsob časových odpisov počas trvania finančného prenájmu, napr. auta na lízing.
 6. Ručne zadaný - tento spôsob sa využíva vtedy, keď používateľovi nevyhovuje ani jeden z predchádzajúcich spôsobov. Používateľ sám zadá počet odpisov a percento daňového odpisu.
 7. Podľa účtovných odpisov - daňové odpisy sa vypočítajú podľa spôsobu odpisovania účtovných odpisov. Pri tomto spôsobe odpisovania bude ročný účtovný odpis totožný s ročným daňovým odpisom. Najskôr je potrebné vypočítať účtovné odpisy, až následne daňové odpisy.
 8. Neodpisovaný - k inventárnej karte nebudú vytvorené daňové odpisy. Tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu.

Účtovné odpisovanie

Účtovné odpisy vyjadrujú postupné opotrebenie majetku, t. j. mali by vyjadrovať reálnu výšku opotrebenia majetku. Výška účtovných odpisov sa stanovuje najmä s ohľadom na fyzické a morálne opotrebenie majetku a na jeho životnosť. Výšku účtovných odpisov nestanovuje štát, ako je to v prípade daňových odpisov majetku.

Spôsob odpisovania

 1. Podľa daňových odpisov - účtovné odpisy sa vypočítajú podľa spôsobu odpisovania daňových odpisov. Najskôr je potrebné vypočítať daňové odpisy, až následne účtovné odpisy.
 2. Časový - odpisy sa premietajú do daňových výdavkov v rovnomerných čiastkach počas zadaných mesiacov. Tento  spôsob sa používa pri majetku, ktorý má obmedzenú životnosť (napr. formy na odlievanie). Ročný odpis sa určí na celé mesiace, počas ktorých sa majetok používal.
 3. Výkonový - tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý za svoju životnosť vyrobí určité množstvo, napr. forma na výrobu hliníkových odliatkov pre automobily má životnosť 150 000 kusov, do poľa Výkon je potrebné zadať číslo 150 000. Skutočný počet kusov, na výrobu ktorého sa daná forma na výrobu hliníkových odliatkov použije, je potrebné zadať do záložky Iné pohyby. Napr. za rok sa forma použije na 40 000 kusov. Program vypočíta odpis na jeden kus výrobku (cena obstarania/životnosť) a následne vypočíta odpisy.
 4. Ručne zadaný - tento spôsob sa využíva vtedy, keď používateľovi nevyhovuje ani jeden z predchádzajúcich spôsobov. Používateľ sám zadá počet odpisov a percento daňového odpisu.
 5. Neodpisovaný - k inventárnej karte nebudú vytvorené daňové odpisy. Tento spôsob sa používa pri majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu.

Účtovný rozvrh (majetok)

K účtovným odpisom je možné priradiť účet účtovnej osnovy. Bližšie informácie o účtovnom rozvrhu je možné získať v téme Účtovný rozvrh.

Predkontácia (odpisy)

Do poľa Predkontácia zadajte číslo predkontácie. Číslo predkontácie sa načíta zo zoznamu predkontácií. Bližšie informácie o predkontáciách získate v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

V záložke Iné pohyby sa evidujú pohyby investičného majetku (napr. pri výkonovom spôsobe odpisovania formy na výrobu hliníkových diskov je potrebné zadať výkon stroja, koľko diskov vyrobil za aktuálne obdobie). Pridať nový pohyb je možné pomocou tlačidla Nový.

Technickým zhodnotením majetku sa rozumejú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu investičného majetku. Súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu. Pridať nový záznam o technickom zhodnotení je možné pomocou tlačidla Nový.

V záložke Daňové odpisy sa zobrazuje celý odpisový plán daňových odpisov. Daňové odpisy je možné uplatniť ako výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Zadať daňové odpisy je možné ručne (tlačidlo Nový), prípadne automaticky kliknutím na tlačidlo Prepočítať odpisy. Pri automatickom prepočte (výpočte) sa otvorí sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať prepočet (výpočet) tak daňových, ako aj účtovných odpisov inventárnej karty.

V tejto záložke je možné zmeniť typ daňového odpisu (pomocou tlačidla Oprava):

 • odpis - odpis investičného majetku za určité obdobie,
 • doodpisovanie - investičný majetok sa v aktuálnom období úplne doodpisuje,
 • prerušenie - v aktuálnom období sa odpisovanie investičného majetku preruší,
 • oprava - oprava daňového odpisu sa používa napr. pri spätnej kontrole, keď účtovná jednotka zistí chybne vypočítaný daňový odpis.
V záložke Účtovné odpisy sa zobrazuje celý odpisový plán účtovných odpisov. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie investičného majetku a väčšinou sa odpisujú v mesačnom intervale. Účtovné odpisy sa počítajú z obstarávacej ceny. Účtovné odpisy účtovná jednotka nemôže prerušiť. Zadať účtovné odpisy je možné ručne (tlačidlo Nový), prípadne automaticky kliknutím na tlačidlo Prepočítať odpisy. Pri automatickom prepočte (výpočte) sa otvorí sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať prepočet (výpočet) tak daňových, ako aj účtovných odpisov inventárnej karty.

V tejto záložke je možné zmeniť typ účtovného odpisu (pomocou tlačidla Oprava):

 • odpis - odpis investičného majetku za určité obdobie,
 • doodpisovanie - investičný majetok sa v aktuálnom období úplne doodpisuje,
 • oprava - oprava daňového odpisu sa používa napr. pri spätnej kontrole, keď účtovná jednotka zistí chybne vypočítaný daňový odpis.

Zadáva sa dátum vyradenia, zostatková cena, prípadne interný doklad z knihy pohľadávok. Investičný majetok je možné vyradiť z rôznych dôvodov:

 • predaj - účtovná jednotka predá investičný majetok,
 • likvidácia - vyradenie likvidáciou sa používa vtedy, keď sa majetok fyzicky a morálne opotreboval skôr, ako došlo k jeho úplnému odpísaniu,
 • koniec životnosti - investičný majetok sa fyzicky a morálne opotreboval, nemá žiadnu zostatkovú cenu, a teda bol úplne odpísaný,
 • darovanie - účtovná jednotka daruje investičný majetok, pričom časť alebo celú zostatkovú cenu je možné za určitých podmienok uznať za daňový výdavok,
 • manko, škoda - škoda predstavuje neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie investičného majetku,
 • preradenie do osobného užívania - účtovná jednotka preradí majetok do osobného užívania, pričom zostatková cena nie je daňovým výdavkom (nemá vplyv na základ dane).

V prípade potreby je možné uviesť vlastný dôvod.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.

Tlačidlá vo formulári Inventárna karta

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy