Pomocník systému OBERON
Migrácia OBERON-u do iného počítača

Základné informácie > Inštalácia > Migrácia OBERON-u > Migrácia OBERON-u do iného počítača

Pri používaní systému OBERON sa môžu vyskytnúť situácie, keď je potrebné vymeniť počítač za nový alebo pracovať so softvérom aj na laptope a pod. V takejto situácii je nutné vykonať migráciu (premiestnenie) OBERON-u z jedného počítača do druhého. Táto téma Pomocníka je venovaná migrácii OBERON-u do iného počítača pri súborovej databáze Microsoft Access. V prípade použitia databázy typu klient/server (SQL server) je premiestnenie zložitejšie a spravidla si vyžaduje zásah servisného technika.

Základné informácie

Hoci pri premiestnení OBERON-u do iného počítača spolu s databázou nie je nutná jeho inštalácia do cieľového počítača, odporúčame ju pred samotným prenosom vykonať a následne premiestniť celý adresár OBERON. V takomto prípade bude možné OBERON z cieľového počítača aj odinštalovať. S inštaláciou OBERON-u do cieľového počítača počítajú aj postupy uvedené v tejto téme. OBERON pri inštalácii nevyžaduje žiadne aktivačné kódy a možno ho tak nainštalovať do počítača aj bez zakúpenej licencie.
Prenesením (vytvorením kópie) súboru s údajmi sa automaticky prenesú aj všetky licenčné práva vzťahujúce sa na danú účtovnú jednotku (aktivačný kód je uložený v databáze účtovnej jednotky). To neplatí pre typ licencie Multi, kde je licencia prenosná s hardvérovým kľúčom (licencia je uložená v hardvérovom kľúči).

Postup migrácie OBERON-u do iného počítača pomocou zálohovania a obnovy údajov

  1. Na počítači A (zdrojový počítač) otvorte program OBERON - Agenda firmy, v ponuke Servis zvoľte položku Zálohovanie údajov a vykonajte zálohu údajov. Cieľom na uloženie záložného súboru by malo byť vymeniteľné médium (USB disk, externý disk a pod.).
  2. Do počítača B (cieľový počítač) nainštalujte OBERON.
  3. Po prvom spustení programu na počítači B vytvorte novú účtovnú jednotku - v sprievodcovi pritom zvoľte spôsob vytvorenia firmy Obnova zo zálohy. V ďalšom kroku sprievodcu nalistujte na vymeniteľnom médiu záložný súbor vytvorený na počítači A. Po obnovení údajov je prenos ukončený, t. j. v počítači B sa nachádzajú údaje z počítača A.
Ak sú k pôvodnému počítaču pripojené hardvérové zariadenia (registračná pokladnica, snímač čiarových kódov a pod.), je po prenose údajov do iného počítača potrebné upraviť nastavenie týchto zariadení - ide hlavne o nastavenie Pripojenie k počítaču. Bližšie informácie je možné nájsť v téme Zariadenia.

Postup migrácie OBERON-u do iného počítača pomocou súborového manažéra

Tento postup je rýchlejší ako bežné zálohovanie a obnova údajov, pričom je vhodnejší hlavne pri väčšom počte účtovných jednotiek (databáz). V podstate stačí skopírovať adresáre s databázami do cieľového počítača.

  1. Na počítači B (cieľový počítač) vykonajte inštaláciu OBERON-u. Inštalácia, reinštalácia alebo odinštalovanie programu neprepisuje ani inak neupravuje databázové súbory.

  2. Adresáre určené na uloženie databáz a iných dôležitých dátových súborov sa nachádzajú v adresári, v ktorom je OBERON nainštalovaný, zvyčajne C:\OBERON\. Skopírujte z počítača A (zdrojový počítač) nižšie uvedené adresáre na vymeniteľné médium.

Data_U - adresár s údajmi (databázami) pre účtovníctvo.

CompanyDocuments - adresár s dokumentmi firmy, ktoré boli vytvorené systémom OBERON, napr. Daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, mesačné hlásenie pre Sociálnu poisťovňu, pre zdravotné poisťovne v elektronickej podobe atď. Dokumenty sú členené podľa roku, mesiaca, a podľa toho, či dokument patrí do miezd alebo do účtovníctva.

Data_System - adresár je určený na ukladanie transformačných šablón XSLT, prípadne ďalších údajov.

  1. Na počítači B nakopírujte súbory z vymeniteľného média do adresára so systémom OBERON, zvyčajne C:\OBERON.
Tento postup je možné použiť aj pri preinštalovaní celého operačného systému Windows (celého počítača s formátovaním pevného disku). Vtedy je potrebné zálohovať údaje ešte pred reinštaláciou Windowsu a po jej vykonaní postupovať rovnakým spôsobom ako pri migrácii OBERON-u do iného počítača. V tomto prípade je možné postupovať aj jednoduchšie, stačí skopírovať celý adresár OBERON do cieľového počítača a potom vykonať štandardnú inštaláciu OBERON-u.
Databázové súbory môžu byť umiestnené aj v inej zložke, ako je štandardná. V takomto prípade je vhodné overiť umiestnenie databázy v ponuke Pomocník - O programe - tlačidlo Detaily. Databázové súbory typu Microsoft Access majú príponu *.mdb alebo *.accdb.
Príbuzné témy