Pomocník systému OBERON
Systémové chybové hlásenia

Riešenie technických problémov > Chybové hlásenia > Systémové chybové hlásenia

Táto téma Pomocníka obsahuje vybrané systémové chybové hlásenia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní systému OBERON. Hlásenia sú spracované do tabuľky, ktorá v osobitných stĺpcoch obsahuje snímku daného chybového hlásenia (problému), jeho popis spolu s riešením a prípadne náhľad riešenia priamo v programe.

Chybové hlásenie Popis/Riešenie Riešenie - náhľad

Popis: V dotaze na načítanie údajov v časti SELECT sa nachádzajú iné stĺpce alebo stĺpce v inom formáte ako v časti GROUP BY.

Riešenie: Pomocou nástroja na správu SQL servera (napr. Heidi) vykonajte zmenu v premennej s názvom sql_mode: odstráňte z nej hodnotu only_full_group_by. Po vykonaní úpravy je potrebné vykonať reštart služby, prípadne celého SQL servera.

Popis: Po otvorení grafického prehľadu stolov sa definované objekty nezobrazia.

Riešenie: Na vyriešenie problému je potrebné v nastaveniach systému Windows zmeniť miestne nastavenie systému na Slovenčina (Slovensko).

Popis: Po spustení systému OBERON sa nie je možné pripojiť k databázovému SQL serveru (databáza je nedostupná). Dôvodom je spravidla nesprávna konfigurácia sieťovej infraštruktúry, resp. jej narušenie vplyvom vonkajších faktorov.

Riešenie: Na vyriešenie problému pozri tému Databáza nie je dostupná, časť SQL server (MariaDB, MySQL, MS SQL Server).

Popis: V dôsledku zlyhania komunikácie (napr. pre nedostatok papiera) nie je možné overiť, či bol doklad po zaslaní do fiškálneho zariadenia v zariadení zaevidovaný.

Riešenie: V prípade, že fiškálne zariadenie začalo tlačiť doklad (nemusí vytlačiť celý doklad), je zrejmé, že doklad bol v zariadení zaevidovaný. V tom prípade stlačte Áno - vtedy sa dokončí zaevidovanie dokladu zápisom do databázy.

V prípade, že sa doklad ani nezačal tlačiť, nebol vo fiškálnom zariadení zaevidovaný. V tom prípade stlačte Nie a pokúste sa doklad zaevidovať znovu.

Popis: Do dokladu (otvoreného účtu) nie je možné pridať novú položku, ani z neho položku vymazať. Dôvodom je, že doklad už bol uhradený platobnou kartou, ale sa v dôsledku zlyhania komunikácie (napr. pre nedostatok papiera) sa nevytlačil (nezaevidoval do fiškálneho zariadenia).

Riešenie: Doklad je potrebné opätovne vytlačiť (tlačidlo Tlač dokladu) - doklad sa len vytlačí, k opätovnej úhrade platobnou kartou už nedôjde.

Príbuzné témy