Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatický XML export/import'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatický XML export/import' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy na export/import XML súborov v ľubovoľných evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (skladové kartyobjednávky prijaté atď.).

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Automatický XML export/import'

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

Smer výmeny údajov

Je potrebné vybrať z dvoch možností v závislosti od smeru výmeny údajov:

  • Export - údaje sa exportujú z databázy vybranej účtovnej jednotky (firmy),
  • Import - údaje sa importujú do databázy vybranej účtovnej jednotky (firmy).

Typ (evidencia)

Vyberá sa príslušná evidencia v programe OBERON - Agenda firmy určená na export/import údajov (Skladové kartyObjednávky prijaté atď.).

  • Smer výmeny údajov Export:
    - Skladové karty – export skladových kariet z evidencie Skladové karty.
  • Smer výmeny údajov Import:
    - Skladové karty – import skladových kariet do evidencie Skladové karty,
    - Objednávky prijaté – import objednávok do evidencie Objednávky prijaté.

Nastavenia XML komunikácie

Nastavujú sa parametre XML komunikácie, resp. XSLT transformačné šablóny na zobrazenie a konverziu XML údajov (dokumentov).

Spôsob prenosu údajov

Určuje sa spôsob, akým sa budú údaje prenášať. Vyberá sa z troch možností:

    • Pevný disk – údaje sa ukladajú do, resp. načítavajú zo zdieľaného úložiska/adresára,
    • FTP -  údaje sa ukladajú do, resp. načítavajú z FTP servera,
    • HTTP/HTTPS -  údaje sa odosielajú do, resp. načítavajú zo servera ako HTTP/HTTPS požiadavka.

Zálohovanie súborov

V prípade potreby je možné nastaviť zálohovanie prenášaných údajov. Vyberá sa z nasledujúcich možností:

    • Nezálohovať,
    • Dní - následne sa zadáva počet dní (max. počet dní uchovania zálohovaných údajov),
    • Záznamov - následne sa zadáva počet záznamov (max. počet uchovaných zálohovaných údajov).

Popis pridaný k XML súboru

Popis, ktorý sa pri exporte údajov vloží do exportovaného XML súboru.

Nastavenia v tejto záložke sú závislé od vybratej evidencie a smeru výmeny údajov. Ako príklad sú uvedené nastavenia pri exporte údajov z evidencie Skladové karty.

 

Nastavenia prenosu údajov sú závislé od spôsobu prenosu údajov (v záložke Základné).

    • Pri voľbe spôsobu prenosu údajov Pevný disk sa vyberá:
      - Umiestnenie súboru - adresár s názvom súboru určeného na export/import,
      - Názov súboru - pomenovanie súboru určeného na export/import.
    • Pri voľbe spôsobu prenosu údajov FTP sa vyberá:
      - Umiestnenie súboru - adresa FTP súboru napr. vo formáte sftp://hostname[:port]/path/filename.xml,
      - Prihlasovacie meno - meno na prihlásenie do FTP servera,
      - Prihlasovacie heslo - heslo na prihlásenie do FTP servera.
    • Pri voľbe spôsobu prenosu údajov HTTP/HTTPS sa vyberá:
      - URL adresa - URL adresa HTTP(S) požiadavky zaslanej na server, ktorý ju spracuje a vráti odpoveď, napr. https://hostname/[:port]/path?[param=value].
      - Typ autorizácie:
        - Bez autorizácie - HTTP(S) server nevyžaduje autorizáciu,
        - API key parameter - key a hodnota sú pridané k parametrom URL adresy HTTP(S) požiadavky,
        - API key header - key a hodnota sú pridané do hlavičky HTTP(S) požiadavky,
        - Autorizácia - Bearer Token - štandarná autorizácia tokenom používaná napr. pri type OAuth v. 2.x,
        - Autorizácia Basic - štandarná autorizácia prihlasovania menom a heslom.

Umiestnenie súboru

Adresár s názvom súboru určeného na export/import.

Názov súboru

Pomenovanie súboru určeného na export/import.
V záložke je možné overiť korektnosť nastavenia automatickej úlohy stlačením tlačidla Otestovať.
Príbuzné témy