Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatický XML export/import'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatický XML export/import' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Automatický XML export/import na export/import XML súborov v ľubovoľných evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (skladové kartyobjednávky prijaté atď.). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Automatický XML export/import'

Smer výmeny údajov

Je potrebné vybrať z dvoch možností v závislosti od smeru výmeny údajov:

  • Export - údaje sa exportujú z databázy vybranej účtovnej jednotky (firmy),
  • Import - údaje sa importujú do databázy vybranej účtovnej jednotky (firmy).

Typ (evidencia)

Vyberá sa príslušná evidencia v programe OBERON - Agenda firmy určená na export/import údajov (Skladové kartyObjednávky prijaté atď.).

  • Smer výmeny údajov Export:
    - Skladové karty – export skladových kariet z evidencie Skladové karty.
  • Smer výmeny údajov Import:
    - Skladové karty – import skladových kariet do evidencie Skladové karty,
    - Objednávky prijaté – import objednávok do evidencie Objednávky prijaté.

Nastavenia XML komunikácie

Z rozbaľovacieho zoznamu sa vyberá príslušné nastavenie XML komunikácie na určenie pravidiel daného importu/exportu (napr. spôsob konverzie údajov, výber transformačnej šablóny). V rámci podrobných nastavení XML komunikácie je možné nastaviť ďalšie parametre importu (sklad, do ktorého sa má import vykonať, polia na synchronizáciu skladových položiek atď.) v prípade, že sa položky importovaného dokladu (faktúry, príjemky...) majú naimportovať ako skladové (v opačnom prípade sa naimportujú ako neskladové). Zároveň je možné nastaviť ďalšie parametre exportu - sklad, z ktorého sa má export vykonať, a či sa majú exportovať aj základné, resp. rozšírené údaje skladových kariet, na základe ktorých sa pri následnom importe bude môcť z položky dokladu automaticky vytvoriť daná skladová karta v prípade, že sa v cieľovej databáze nenachádza.

Jednotlivé nastavenia XML komunikácie sa definujú vo formulári Nastavenie XML komunikácie (ponuka ServisNastavenia XML komunikácie, tlačidlo Nový alebo Oprava). Stlačením tlačidla Ďalšie nastavenia (záložka Základné) sa otvorí formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie. Nastavenie XML komunikácie je možné nadefinovať aj priamo z tohto formulára po stlačení tlačidla .

Spôsob prenosu údajov

Určuje sa spôsob, akým sa budú údaje prenášať. Vyberá sa z troch možností:

    • Pevný disk – údaje sa ukladajú do, resp. načítavajú zo zdieľaného úložiska/adresára,
    • FTP -  údaje sa ukladajú do, resp. načítavajú z FTP servera,
    • HTTP/HTTPS -  údaje sa odosielajú do, resp. načítavajú zo servera ako HTTP/HTTPS požiadavka.

Zálohovanie súborov

V prípade potreby je možné nastaviť zálohovanie prenášaných údajov. Vyberá sa z nasledujúcich možností:

    • Nezálohovať,
    • Dní - následne sa zadáva počet dní (max. počet dní uchovania zálohovaných údajov),
    • Záznamov - následne sa zadáva počet záznamov (max. počet uchovaných zálohovaných údajov).

Popis pridaný k XML súboru

Popis, ktorý sa pri exporte údajov vloží do exportovaného XML súboru.

Danú automatickú úlohu je možné nastaviť podľa toho, z/do akej knihy sa majú údaje prenášať. Nastavenia v tejto záložke sú závislé od zvolenej evidencie a smeru výmeny údajov. Spravidla umožňujú určiť záznamy, ktoré sa majú exportovať/importovať, a to, aké podrobné údaje budú uvedené záznamy obsahovať. Ako príklad sú uvedené nastavenia pri exporte údajov z evidencie Skladové karty (Obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Určenie údajov na prenos v rámci automatického XML exportu skladových kariet

 

Nastavenia prenosu údajov sú závislé od spôsobu prenosu údajov (v záložke Základné).

    • Pri voľbe spôsobu prenosu údajov Pevný disk sa vyberá:
      - Umiestnenie súboru - adresár s názvom súboru určeného na export/import,
      - Názov súboru - pomenovanie súboru určeného na export/import.
    • Pri voľbe spôsobu prenosu údajov FTP sa vyberá:
      - Umiestnenie súboru - adresa FTP súboru napr. vo formáte sftp://hostname[:port]/path/filename.xml,
      - Prihlasovacie meno - meno na prihlásenie do FTP servera,
      - Prihlasovacie heslo - heslo na prihlásenie do FTP servera.
    • Pri voľbe spôsobu prenosu údajov HTTP/HTTPS sa vyberá:
      - URL adresa - URL adresa HTTP(S) požiadavky zaslanej na server, ktorý ju spracuje a vráti odpoveď, napr. https://hostname/[:port]/path?[param=value].
      - Typ autorizácie:
        - Bez autorizácie - HTTP(S) server nevyžaduje autorizáciu,
        - API key parameter - key a hodnota sú pridané k parametrom URL adresy HTTP(S) požiadavky,
        - API key header - key a hodnota sú pridané do hlavičky HTTP(S) požiadavky,
        - Autorizácia - Bearer Token - štandardná autorizácia tokenom používaná napr. pri type OAuth v. 2.x,
        - Autorizácia Basic - štandardná autorizácia prihlasovania menom a heslom.

Umiestnenie súboru

Adresár s názvom súboru určeného na export/import.

Názov súboru

Pomenovanie súboru určeného na export/import.
V záložke je možné overiť korektnosť nastavenia automatickej úlohy stlačením tlačidla Otestovať.
Príbuzné témy