Pomocník systému OBERON
Formulár Pravidlo spracovania dochádzky

Formulár Pravidlo spracovania dochádzky umožňuje definovať, resp. upraviť pravidlá spracovania dochádzky v module Mzdydochádzka. Formulár je dostupný z ponuky Mzdy, DochádzkaPravidlá spracovania dochádzky, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára 

Druh pravidla

Vzhľadom na to, že pravidlá spracovania dochádzky si môže účtovná jednotka sama definovať, je dôležité mať pri každom pravidle jednoznačne určené, k akému druhu pravidla spracovania dochádzky prislúcha. Na základe druhu pravidla spracovania dochádzky sa program rozhoduje, ako bude s daným pravidlom pracovať. Druhy pravidiel spracovania dochádzky sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať: Čas príchodu do práce, Čas odchodu z práce, Nadčasy, Prestávka.

Názov

Zadáva sa pomenovanie pravidla, napr. Chyžné príchod, Chyžné odchod.

Priorita

Zadáva sa hodnota v rozsahu od 1 do 100, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým má pravidlo vyššiu prioritu. V prípade, že v danej chvíli vyhovuje viacero pravidiel, uplatní sa pravidlo s vyššou prioritou.

Čas príchodu/odchodu do/z práce

Po výbere druhu pravidla Čas príchodu/odchodu do/z práce sa zobrazia nasledujúce nastavenia:

Posunutie času príchodu/odchodu

Posunutie času znamená, že príchod alebo odchod zaznamenaný pomocou dochádzkového terminálu bude posunutý o zadaný počet minút. Napríklad pracovníkovi sa pridá 10 minút, pretože do práce prišiel skôr, dochádzku si však zaznamená neskôr ako prišiel, napr. kvôli vytiahnutiu mreží, deaktivovaniu zabezpečovacieho systému a pod.

Zaokrúhlenie času príchodu/odchodu

Čas príchodu/odchodu je možné zaokrúhľovať:                           

 • matematicky - čas príchodu/odchodu sa podľa nastavenia (5, 10, 15, 30 minút) matematicky zaokrúhli nahor alebo nadol,
 • na celé nadol/nahor - čas príchodu/odchodu sa podľa nastavenia (5, 10, 15, 30 minút) zaokrúhli nahor alebo nadol,
 • nezaokrúhľovať - čas sa nebude zaokrúhľovať, použije sa reálne zaznamenaný čas dochádzky.

Skorší čas príchodu/neskorší čas odchodu zahrnúť do odpracovaných hodín

Nastavenie umožní zadefinovať, či sa má skorší príchod/neskorší odchod započítavať do odpracovaných hodín. Napríklad, ak je v pracovnom pláne čas začiatku práce o 8:00 a pracovník príde do práce skôr, v závislosti od nastavenia sa mu skorší príchod bude alebo nebude započítavať do odpracovaného času. Ignorovať je možné maximálne 30 minút, t. j. ak príchod do práce bude skôr o menej ako 30 minút (napr. 25 minút, 10 minút atď.), tento čas sa nebude započítavať do odpracovaných hodín. Ak príchod do práce bude skôr o viac ako 30 minút (napr. pracovník príde o 7:00), tento celý čas (od 7:00 do 8:00) sa bude započítavať do odpracovaných hodín.

Prestávka

Spôsob evidencie prestávky

Program umožňuje nastaviť nasledujúci spôsob evidencie prestávky:

 • Evidovať reálnu - prestávka sa bude evidovať v reálnej dĺžke tak, ako bola zaznamenaná na dochádzkovom termináli.
 • Evidovať reálnu (započítať minimálnu dĺžku) - systém bude evidovať reálnu prestávku tak, ako bola zaznamenaná na dochádzkovom termináli, pričom započíta minimálnu dĺžku podľa nastavenia. Napr. ak je nastavená dĺžka prestávky 30 minút a pracovník bol na prestávke len 20 minút, do dochádzky sa mu započíta 30-minútová prestávka.
 • Generovať automaticky - prestávka sa bude generovať automaticky. Používa sa v prípadoch, keď pracovník nechodí na obed (kuchári, čašníci), avšak zo zákona je potrebné evidovať prestávky.

Viac informácií získate v téme O prestávkach v práci.

Dĺžka prestávky

Zadáva sa dĺžka prestávky v minútach. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako legislatívne daný počet hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v predpísanej dĺžke.

Generovať od začiatku zmeny

Určuje, koľko hodín po začatí práce má byť naplánovaná prestávka.

Minimálna dĺžka zmeny

Zadáva sa minimálna dĺžka zmeny v hodinách.
Viac informácií je možné získať v téme O prestávkach v práci.

Nadčasy

Spôsob evidencie a spracovania

Program umožňuje nasledujúce spôsoby evidencie a spracovania nadčasov:

 • Hodiny neevidovať a nepreplatiť - odpracované hodiny nad určený pracovný čas sa nebudú evidovať a preplácať.
 • Hodiny neevidovať, vyplatiť odmenu (tarifou za nadčas) - hodiny za nadčas sa nebudú evidovať, pracovníkovi bude okrem základnej mzdy vyplatená mzda za nadčas+nadčasový príplatok.
 • Hodiny neevidovať, vyplatiť odmenou (tarifou zo základnej mzdy)hodiny za nadčas sa nebudú evidovať, pracovníkovi bude vyplatená základná mzda+mzda za nadčas (bez príplatku).
 • Zahrnúť do odpracovaných hodínhodiny za nadčas sa zahrnú do odpracovaných hodín, pracovníkovi bude vyplatená základná mzda (základná mzda*počet odpracovaných hodín).
 • Konvertovať na náhradné voľnoza hodiny za nadčas si pracovník uplatní náhradné voľno, v tomto prípade mu nepatrí príplatok za prácu nadčas. Termín čerpania náhradného voľna si musí zamestnanec so zamestnávateľom dohodnúť, a to najneskôr do 4 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa nadčas vykonával.

Uplatnenie pravidla možno podmieniť počtom nadčasov v danom roku, resp. mesiaci (v hodinách). Ak hodnoty nebudú zadané, pravidlo sa uplatní po odpracovaní akejkoľvek práce nadčas v danom mesiaci.

Zakázať

Po začiarknutí tohto políčka pravidlo nebude možné používať, v systéme však ostane definované.
Viac informácií je možné získať v téme Práca nadčas.

Vytvorené pravidlo pre spracovanie dochádzky je možné uplatniť na:

Príbuzné témy