Pomocník systému OBERON
Inštalácia MS SQL Servera

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia databázových strojov > Inštalácia MS SQL Servera

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu relačného databázového systému Microsoft SQL Server, konkrétne jeho bezplatnej verzie ExpressInštaláciu Microsoft SQL Servera Express odporúčame zveriť do rúk odborníkovi, hoci podľa uvedeného postupu ju zvládne aj skúsený používateľ.

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Inštalačné súbory SQL Servera - bezplatnú verziu Microsoft SQL Server Express je možné získať na internetovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy.

Inštalácia Microsoft SQL Servera Express

Inštalácia Microsoft SQL Servera Express sa skladá z dvoch častí - inštalácie samotného SQL servera a inštalácie nástroja na správu databáz SQL Server Management Studio. Pred samotnou inštaláciou je potrebné získať inštalačné súbory - sú k dispozícii na internetovej stránke www.exalogic.sk  v sekcii Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy.

Postup inštalácie Microsoft SQL Servera 2017 Express

Spustením inštalačného súboru začnite proces inštalácie Microsoft SQL Servera Express. Väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!

 1. V sprievodcovi inštaláciou zvoľte typ inštalácie Basic.


 2. V ďalšom kroku je možné zmeniť umiestnenie sťahovania komponentov potrebných k inštalácii. Stlačte tlačidlo Install.


 3. Sťahovanie softvéru Microsoft SQL Server33333333 2017.


 4. Vyberte možnosť Customize.


 5. Informovanie o dostupnosti nových updatov.


 6. Kontrola potenciálnych problémov. Vo Windows Firewall je potrebné povoliť porty (na konci postupu).

   
 7. Vyberte novú inštaláciu SQL servera.


 8. Vyjadrenie súhlasu s licenčnými podmienkami.


 9. Predvolené súčasti inštalácie je možné ponechať. Zobrazujú sa súčasti, ktoré budú nainštalované.

   
 10. V tomto kroku je možné určiť tzv. názov inštancie SQL servera, uvedené hodnoty môžete ponechať.


 11. Nastavenie používateľských účtov k systémovým službám SQL servera - odporúčame zmeniť nastavenie Startup Type pri položke SQL Server Browser na Automatic (tým bude umožnené automaticky zistiť spustený SQL server z iných počítačov v rámci počítačovej siete).


 12. Nastavenie spôsobu autentifikácie - zmeňte nastavenie na Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication), zadajte heslo do SQL Servera.


 13. Inštalácia Microsoft SQL Servera 2017 Express bola úspešne dokončená.


 14. Proces inštalácie Microsoft SQL Servera 2017 Express bol úspešne dokončený.


 15. V prípade sieťovej prevádzky (k Microsoft SQL Serveru sa bude pristupovať cez počítačovú sieť) je nevyhnutné povoliť protokol TCP/IP v nástroji SQL Server Configuration Manager (tlačidlo StartPrograms, SQL Server Configuration Manager). Ak protokol TCP/IP nebude povolený, chyba sa prejaví ako nesprávne zadané heslo alebo neexistujúci používateľ pri prihlásení z iného počítača, či už v systéme OBERON alebo v programe SQL Server Management Studio.

             
 16. Aby bol Microsoft SQL Server dostupný z ostatných počítačov v sieti, je potrebné pridať výnimky do brány firewall. Kliknite na ponuku Štart, vyhľadajte slovo "firewall". Zobrazí sa Windows Firewall, kliknite na Rozšírené nastavenie. Podľa nasledujúcich obrázkov nastavte výnimky na Microsoft SQL Server (výnimka na program sqlservr.exe), ďalej výnimku na TCP porty číslo 14331434, obdobne ďalšiu výnimku na UDP port. Ak je v počítači firewall iného výrobcu, je potrebné, samozrejme, nastaviť daný firewall.


 17. Nainštalujte do počítača niektorý z nástrojov na správu databázového SQL servera, napr. Microsoft SQL Server Management Studio - okrem iného umožňuje vytvoriť používateľa pre SQL server, pod ktorým sa bude k serveru pripájať systém OBERON. Postup inštalácie a vykonanie základných nastavení je uvedený nižšie.
 18. V prípade inštalácie SQL servera do samostatného počítača (servera) odporúčame OBERON nainštalovať aj do tohto počítača (nie je to však nevyhnutné).
 19. Po úspešnej inštalácii SQL servera je potrebné vytvoriť databázu pre OBERON v danom SQL serveri. Postupovať je možné takto:
      A) Nová inštalácia - vykonáva sa nová inštalácia buď na serveri, alebo na jednom z klientskych počítačov. Následne je potrebné vytvoriť novú firmu - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, Otvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť  tlačidlo Nová firma.
      B) Účtovná jednotka už používa OBERON - v tomto prípade je potrebné spravidla na klientskom počítači spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERONOtvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť tlačidlo Možnosti. Pomocou možnosti Migrácia údajov do iného databázového systému sa aktuálne používaná databáza skopíruje do nového SQL servera.
 20. Zabezpečte vykonávanie zálohy údajov na SQL serveri - najjednoduchšie je nastaviť automatické zálohovanie.
 21. Po inštalácii SQL servera odporúčame do počítača nainštalovať program na správu databázy. Pre Microsoft SQL Server je možné použiť Microsoft Management Studio. Inštalačný balík je možné stiahnuť z internetovej stránky www.exalogic.sk - sekcia Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy - nástroje.

Postup inštalácie Microsoft SQL Server Management Studio

 1. Spustite sprievodcu inštalácie SQL Server Management Studio, stlačte tlačidlo Install.


 2. Prebieha inštalácia SQL Server Management Studio


 3. Inštalácia SQL Server Management Studio sa úspešne dokončila.


 4. Spustite nainštalovaný program Microsof SQL Server Management Tools, na úspešné prihlásenie môžete zvoliť v poli Authentication položku Windows Authentication.


 5. Po úspešnom prihlásení do Microsoft SQL Servera odporúčame vytvoriť používateľa, pomocou ktorého sa bude systém OBERON prihlasovať do SQL servera. Otvorte v okne Object Explorer položku Security a tam podpoložku Logins (zoznam používateľov). Pravým tlačidlom myši otvorte kontextovú ponuku a zvoľte New Login. Do poľa Login name zadajte meno používateľa, napr. OBERON, vyberte voľbu SQL Server authentication. Po zadaní hesla odškrtnite voľby Enforce password policy a Enforce password expiration.


 6. V zozname Select a page vyberte Server Roles. Môžete zaškrtnúť všetky voľby (voľba sysadmin musí byť začiarknutá vždy). Nového používateľa uložte stlačením tlačidla OK. Inštalácia a základné nastavenie Microsoft SQL Servera sú ukončené.


 7. Inštalácia a nastavenie SQL servera sú ukončené, ďalej je potrebné pokračovať v systéme OBERON.
Po úspešnom nainštalovaní Microsoft SQL Servera je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do SQL servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém. Prihlasovacie údaje je preto potrebné uložiť aj priamo do Správcu hesiel.
Inštaláciu SQL servera je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom a realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Viac informácií o službe vrátane ceny získate v samotnom webovom formulári Inštalácia SQL servera.
Príbuzné témy