Pomocník systému OBERON
Inštalácia MS SQL Servera

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia databázových strojov > Inštalácia MS SQL Servera

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu SQL relačného databázového systému Microsoft SQL ServerInštaláciu Microsoft SQL Servera Express odporúčame zveriť do rúk odborníkovi, hoci podľa uvedeného postupu ju zvládne aj skúsený používateľ.

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Inštalačné súbory SQL Servera - bezplatnú verziu Microsoft SQL Server Express je možné získať na internetovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na Stiahnutie, položka SQL servery, databázové stroje.

Inštalácia Microsoft SQL Servera Express

Inštalácia Microsoft SQL Servera Express sa skladá z dvoch častí - samotnej inštalácie SQL servera a nástroja na spravovanie databáz SQL Server Management. Nižšie uvedený postup inštalácie umožňuje nainštalovať SQL server aj osobám, ktoré nemajú s touto problematikou väčšie skúsenosti.

Postup inštalácie Microsoft SQL Servera 2017

Nasledujúci postup je len ukážkou inštalácie SQL servera - väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!

 1. Spustite sprievodcu inštalácie Microsoft SQL Servera Express, zvoľte typ inštalácie Basic.


 2. V tomto kroku je možné zmeniť umiestnenie sťahovania komponentov potrebných k inštalácii. Stlačte tlačidlo Install.


 3. Sťahovanie softvéru  Microsoft SQL Server33333333 2017 .


 4. Vyberte možnosť Customize.


 5. Informovanie o dostupnosti nových updatov.


 6. Kontrola potenciálnych problémov. Vo Windows Firewall je potrebné povoliť porty (na konci postupu).

   
 7. Vyberte novú inštaláciu SQL servera.


 8. Vyjadrenie súhlasu s licenčnými podmienkami.


 9. Predvolené súčasti inštalácie je možné ponechať. Zobrazujú sa súčasti, ktoré budú nainštalované.

   
 10. V tomto kroku je možné určiť tzv. názov inštancie SQL servera, uvedené hodnoty môžete ponechať.


 11. Nastavenie používateľských účtov k systémovým službám SQL servera - odporúčame zmeniť nastavenie Startup Type pri položke SQL Server Browser na Automatic (tým bude umožnené automaticky zistiť spustený SQL server z iných počítačov v rámci počítačovej siete).


 12. Nastavenie spôsobu autentifikácie - zmeňte nastavenie na Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication), zadajte heslo na SQL Server.


 13. Inštalácia Microsoft SQL Servera 2017 bola úspešne dokončená.


 14. Inštalácia Microsoft SQL Servera 2017 bola úspešne dokončená.


 15. V prípade sieťovej prevádzky (k Microsoft SQL Serveru sa bude pristupovať cez počítačovú sieť) je nevyhnutné povoliť protokol TCP/IP v SQL Server Network Configuration v nástroji SQL Server Configuration Manager (tlačidlo Start, položka Programs, položka SQL Server Configuration Manager). Ak protokol TCP/IP nebude povolený, chyba sa prejaví ako nesprávne zadané heslo alebo neexistujúci používateľ pri prihlásení z iného počítača, či už v systéme OBERON alebo v programe SQL Server Management Studio.


 16. V prípade, že bude Microsoft SQL Server inštalovaný do samostatného počítača (servera), odporúčame OBERON nainštalovať aj do tohto počítača (nie je to však nevyhnutné).
 17. Aby bol Microsoft SQL Server dostupný z ostatných počítačov v sieti, je potrebné pridať výnimky do brány firewall. Kliknite na ponuku Štart, vyhľadajte slovo "firewall". Zobrazí sa Windows Firewall, kliknite na Rozšírené nastavenie. Podľa nasledujúcich obrázkov nastavte výnimky na Microsoft SQL Server (výnimka na program sqlservr.exe), ďalej výnimka na TCP porty číslo 14331434, obdobne ďalšiu výnimku na UDP port. Ak je v počítači firewall iného výrobcu, je potrebné, samozrejme, nastaviť daný firewall.


 18. Nainštalujte do počítača niektorý z nástrojov na správu databázového SQL servera, napr. Microsoft SQL Server Management Studio - okrem iného umožňuje vytvoriť používateľa pre SQL server, pod ktorým sa bude k serveru pripájať systém OBERON. Postup inštalácie a vykonanie základných nastavení je uvedený nižšie.
 19. Po úspešnej inštalácii Microsoft SQL Servera je potrebné vytvoriť databázu pre OBERON na danom SQL serveri. Postupovať je možné takto:
  A) Nová inštalácia - začne sa nová inštalácia a je potrebné vytvoriť novú firmu - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, položka Otvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť tlačidlo Nová firma a ďalej postupovať podľa sprievodcu.
  B) Účtovná jednotka už používa OBERON - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, položka Otvorenie agendy (firmy) a stlačiť tlačidlo Možnosti. Pomocou možnosti Migrácia údajov do iného databázového systému sa aktuálne používaná databáza skopíruje do nového SQL servera.
 20. Zabezpečte vykonávanie zálohy údajov v SQL serveri - najjednoduchšie je nastaviť automatické zálohovanie v module OBERON Center.
 21. Po inštalácii Microsoft SQL Servera odporúčame do počítača nainštalovať program na správu databázy. Pre Microsoft SQL Server je v inštalačnom balíku zahrnutý nástroj Microsoft Management Studio. Inštalačný balíček je možné stiahnuť zo stránky www.exalogic.sk - sekcia Na Stiahnutie, položka SQL servery, databázové stroje.

Postup inštalácie Microsoft SQL Server Management Studio

 1. Spustite sprievodcu inštalácie SQL Server Management Studio, stlačte tlačidlo Install.


 2. Prebieha inštalácia SQL Server Management Studio


 3. Inštalácia SQL Server Management Studio sa úspešne dokončila.


 4. Spustite nainštalovaný program Microsof SQL Server Management Tools, na úspešné prihlásenie môžete zvoliť v poli Authentication položku Windows Authentication.


 5. Po úspešnom prihlásení na Microsoft SQL Server odporúčame vytvoriť používateľa, pomocou ktorého sa bude systém OBERON prihlasovať na SQL server. Otvorte v okne Object Explorer položku Security a tam podpoložku Logins (zoznam používateľov). Pravým tlačidlom myši otvorte kontextovú ponuku a zvoľte New Login. Do poľa Login name zadajte meno používateľa, napr. OBERON, vyberte voľbu SQL Server authentication. Po zadaní hesla odškrtnite voľby Enforce password policy a Enforce password expiration.


 6. V zozname Select a page vyberte Server Roles. Môžete zaškrtnúť všetky voľby (voľba sysadmin musí byť začiarknutá vždy). Nového používateľa uložte stlačením tlačidla OK. Inštalácia a základné nastavenie Microsoft SQL Servera sú ukončené.


 7. Inštalácia a nastavenie SQL servera sú ukončené, ďalej je potrebné pokračovať v systéme OBERON.
Po úspešnom nainštalovaní Microsoft SQL Servera je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do SQL servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém.
Inštaláciu SQL servera je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom a realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Viac informácií o službe vrátane ceny získate v samotnom webovom formulári Inštalácia SQL servera.
Príbuzné témy