Pomocník systému OBERON
Inštalácia MySQL Servera

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia databázových strojov > Inštalácia MySQL Servera

Táto téma Pomocníka je venovaná inštalácii relačného databázového systému MySQL Server. Inštaláciu MySQL Servera odporúčame zveriť do rúk odborníkovi, aj keď podľa uvedeného postupu ju zvládne i skúsený používateľ.

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Aby umiestnenie databázy do cloudu bolo čo najjednoduchšie, firma EXALOGIC v spolupráci s firmou Engine Slovakia ponúka produkt OBERON Data Cloud.

Postup inštalácie

MySQL Server je možné inštalovať do počítača tak s platformou Windows, ako aj Linux, z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť správnemu výberu inštalačnej sady. V nasledujúcej časti je opísaný postup inštalácie pre systém Windows.
 1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné získať inštalačné súbory SQL servera - pre platformu Windows sú k dispozícii na internetovej stránke www.exalogic.sk  v sekcii Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy. MySQL Installer (x86, 32-bit) má v názve 32-bit, ale je určený aj pre 64-bitovú verziu.
 2. Spustením inštalačného súboru začnite proces inštalácie MySQL Servera. Väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!
 3. Pred samotnou inštaláciou je potrebné začiarknuť súhlas s licenčnou politikou a obchodnými podmienkami.

   
 4. Vyberte voľbu Server only.


 5. Prebieha inštalácia MySQL Servera.


 6. Vyberte možnosť Ready to Configure a stlačte tlačidlo Next.


 7. Vyberte voľbu Server Machine. Ak inštalujete server len na skúšobné účely, môžete vybrať Developer Machine. Predvolený TCP/IP port je 3306.


 8. Zadajte prihlasovacie údaje a databázovú rolu.

 9. Nastavte MySQL Server ako Windows službu.


 10. V tomto kroku je možné nastaviť niektoré rozšírené nastavenia.


 11. Konfigurácia servera prebehla úspešne.


 12. Konfigurácia servera je ukončená.


 13. Inštalácia je ukončená. 


 14. V prípade inštalácie SQL servera do samostatného počítača (servera) odporúčame OBERON nainštalovať aj do tohto počítača (nie je to však nevyhnutné).
 15. Po úspešnej inštalácii SQL servera je potrebné vytvoriť databázu pre OBERON v danom SQL serveri. Postupovať je možné takto:
      A) Nová inštalácia - vykonáva sa nová inštalácia buď na serveri, alebo na jednom z klientskych počítačov. Následne je potrebné vytvoriť novú firmu - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, Otvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť  tlačidlo Nová firma.
      B) Účtovná jednotka už používa OBERON - v tomto prípade je potrebné spravidla na klientskom počítači spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERONOtvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť tlačidlo Možnosti. Pomocou možnosti Migrácia údajov do iného databázového systému sa aktuálne používaná databáza skopíruje do nového SQL servera.
 16. Zabezpečte vykonávanie zálohy údajov na SQL serveri - najjednoduchšie je nastaviť automatické zálohovanie.
 17. Po inštalácii SQL servera odporúčame do počítača nainštalovať program na správu databázy. Pre MySQL Server je možné použiť Heidi SQL alebo MySQL Workbench dostupné na stiahnutie z internetovej stránky www.exalogic.sk - sekcia Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy - nástroje.
Odporúčame zväčšiť hodnotu parametra MySQL Servera "max_allowed_packet" na veľkosť až do 20-násobku pôvodnej hodnoty (1048576 B -> 20971520/cca 20MB/). Parameter je možné nastaviť pomocou správcovskej konzoly Server Administration v nástroji MySQL Workbench, prípadne v súbore c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.x\my.ini.
V prípade, že databázový server beží na platforme Linux, je potrebné zmeniť nastavenia case sensitivity - lower_case_table_names=1.                                                                                                                                                          
Po úspešnom nainštalovaní SQL servera je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do SQL servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém. Prihlasovacie údaje je preto potrebné uložiť aj priamo do Správcu hesiel.
Inštaláciu SQL servera je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom a realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Viac informácií o službe vrátane ceny získate v samotnom webovom formulári Inštalácia SQL servera.
Príbuzné témy