Pomocník systému OBERON
Inštalácia MySQL Servera

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia databázových strojov > Inštalácia MySQL Servera

Táto téma Pomocníka je venovaná inštalácii SQL relačného databázového systému MySQL Server. Inštaláciu MySQL Servera odporúčame zveriť do rúk odborníkovi, aj keď podľa uvedeného postupu ju zvládne i skúsený používateľ.

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Postup inštalácie

 1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné získať inštalačné súbory SQL servera - sú k dispozícii na internetovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na Stiahnutie, položka SQL servery, databázové stroje. MySQL Installer (x86, 32-bit) má v názve 32-bit, ale je určený aj pre 64-bitovú verziu. MySQL Server je možné inštalovať do počítača tak s platformou Windows, ako aj Linux, z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť správnemu výberu inštalačnej sady. V nasledujúcej časti je opísaný postup inštalácie pre systém Windows.
 2. Spustením inštalačného súboru nainštalujte MySQL Server. Väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!
 3. Pred inštaláciou je potrebné začiarknuť súhlas s licenčnou politikou a obchodnými podmienkami.

   
 4. Vyberte voľbu Server only.


 5. Prebieha inštalácia MySQL Servera.


 6. Vyberte možnosť Ready to Configure a stlačte tlačidlo Next.


 7. Vyberte voľbu Server Machine. Ak inštalujete server len na skúšobné účely, môžete vybrať Developer Machine. Predvolený TCP/IP port je 3306.


 8. Zadajte prihlasovacie údaje a databázovú rolu.

 9. Nastavte MySQL Server ako Windows službu.


 10. V tomto kroku je možné nastaviť niektoré rozšírené nastavenia.


 11. Konfigurácia servera prebehla úspešne.


 12. Konfigurácia servera je ukončená.


 13. Inštalácia je ukončená. 


 14. V prípade inštalácie SQL servera do samostatného počítača odporúčame OBERON nainštalovať aj do tohto počítača (nie je to však nevyhnutné).
 15. Po úspešnej inštalácii SQL servera je potrebné vytvoriť databázu pre OBERON v danom SQL serveri. Postupovať je možné takto:
      A) Nová inštalácia - inštaluje sa nová inštalácia a je potrebné vytvoriť novú firmu - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, položka Otvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť  tlačidlo Nová firma.
      B) Účtovná jednotka už používa OBERON - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, položka Otvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť tlačidlo Možnosti. Pomocou možnosti Migrácia údajov do iného databázového systému sa aktuálne používaná databáza skopíruje do nového SQL servera.
 16. Zabezpečte vykonávanie zálohy údajov na SQL serveri - najjednoduchšie je nastaviť automatické zálohovanie v module OBERON Center.
 17. Po inštalácii SQL servera odporúčame do počítača nainštalovať program na správu databázy. Pre MySQL Server je možné použiť MySQL Workbench. Inštalačný balíček je možné stiahnuť z internetovej stránky www.exalogic.sk - sekcia Na Stiahnutie, položka SQL servery, databázové stroje.
Odporúčame zväčšiť hodnotu parametra MySQL Servera "max_allowed_packet" na veľkosť až do 20-násobku pôvodnej hodnoty (1048576 B -> 20971520/cca 20MB/). Parameter je možné nastaviť pomocou správcovskej konzoly Server Administration v nástroji MySQL Workbench, prípadne v súbore c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini.
V prípade, ak databázový server beži na platforme Linux, je potrebné zmeniť nastavenia case sensitivity - lower_case_table_names=1.
Po úspešnom nainštalovaní SQL servera je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do SQL servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém.
Inštaláciu SQL servera je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom a realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Viac informácií o službe vrátane ceny získate v samotnom webovom formulári Inštalácia SQL servera.
Príbuzné témy