Pomocník systému OBERON
Inštalácia bonovacieho monitora

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie zariadenia > Bonovacie monitory > Inštalácia bonovacieho monitora

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie bonovacieho monitora, t. j. postup nastavenia komunikácie medzi bonovacím monitorom a systémom OBERON. Téma obsahuje aj postup prihlásenia do rozhrania bonovacieho monitora a nastavenia vzhľadu bonovacieho monitora.

1. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Bonovací monitor komunikuje so systémom OBERON na základe automatickej úlohy typu WebServices API - Pokladnica OBERON 1G, t. j. webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.
 3. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka. Odporúča sa sieťový databázový server, prípadne počítač, na ktorom sa používa Pokladnica OBERON. Dôvodom je jednoduchší prístup k tlačovým úlohám pri paralelnom používaní bonovacích tlačiarní (napr. v prípade zaseknutia papiera bude jednoduchší prístup k tomuto počítaču ako napr. k serveru).
 4. Uistite sa, že sa automatická úloha aj bonovací monitor používajú v tej istej počítačovej sieti. Bonovací monitor v rámci komunikácie predstavuje klienta webovej služby.
 5. Ak sa bude bonovací monitor používať mimo lokálnej počítačovej siete, je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je automatická úloha spustená (predpokladá sa, že prevádzka má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS). Následne sa bude možné k webovej službe pripájať odkiaľkoľvek z vonkajšieho internetu.

2. Nastavenie automatickej úlohy 

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka, správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_bonmonitor).
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - Pokladnica OBERON 1G a zadajte názov úlohy (napr. Bonovací monitor).
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob zabezpečenia OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON':
  • pri položke Pokladnica OBERON vyberte pokladnicu, ktorú bude táto webová služba zastupovať.
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 11. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu).
 12. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.
 13. Otvorte program OBERON Automation Center (klient) (ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). V oddiele Automatické úlohy dvojklikom na danú úlohu otvorte okno Detaily, v ktorom sa nachádza odkaz v tvare napr. http://192.168.16.20:22001/display/card/ na zobrazenie systému bonovacích monitorov.

Prihlásenie do rozhrania bonovacieho monitora

 1. Po otvorení systému bonovacích monitorov vo webovom prehliadači (zadaním adresy v tvare napr. http://192.168.16.20:22001/display/card/, resp. kliknutím na tento odkaz v programe OBERON Automation Center (klient) (bod č. 13 predchádzajúceho postupu)) stlačte tlačidlo Nastavenia komunikácie.
 2. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
  • adresu servera v tvare 192.168.16.20:22001,
  • prihlasovacie meno - názov používateľa v systéme OBERON (napr. Admin),
  • prihlasovacie heslo - heslo používateľa v systéme OBERON (ak je nastavené).
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa rozhranie bonovacieho monitora.

Nastavenie bonovacieho monitora

 1. V rozhraní bonovacieho monitora v hlavnej ponuke stlačte tlačidlo Nastavenia.
 2. Otvorí sa formulár, v ktorom môžete nastaviť:
  • v záložke Systém:
   • názov bonovacieho monitora - pomenovanie bonovacieho monitora,
   • zastupovať bonovacie tlačiarne - nastavuje sa číslo bonovacej tlačiarne, ktorú bonovací monitor zastupuje (musí byť rovnaké ako číslo nastavené na skladovej karte v záložke Receptúra); v prípade zastupovania viacerých tlačiarní (napr. pre kuchyňu a bar), zadajte čísla tlačiarní oddelené čiarkou bez medzier,
   • režim činnosti (Kartičky, Kartičky (adaptívne), Tabuľka, Fast food výdaj),
   • prehrávanie zvuku pri novej objednávke - pri zobrazení novej objednávky zaznie zvukový signál (v prípade, že sa po nastavení zvuk neprehráva, je potrebné skontrolovať povolenie prehrávania zvuku vo webovom prehliadači),
   • prehrávanie zvuku pri novej položke objednávky,
   • režim zobrazenia - tmavý alebo svetlý,            
  • v záložke Správanie:
   • dĺžku zobrazenia položky alebo objednávky po vybavení v sekundách,
   • stavy počas času vybavenia objednávky v minútach (krátky, stredný, dlhý),
  • v záložke Vzhľad:
   • veľkosť textu hlavičky (kartičky),
   • veľkosť textu položky objednávky,
   • výšku riadka textu položky objednávky,           
  • v záložke Kartičky:
   • počet kartičiek v jednom riadku,
   • šírku farebného označenia kategórie menu - podľa nastavení farieb vo formulári Skupiny v pokladnici (pri hodnote "0" (nula) bude zobrazenie farieb vypnuté),
   • režim pre čašníka aj kuchára - okrem ikony pre kuchára (na označenie dokončenia prípravy jedla/nápoja) zobrazuje aj ikonu pre obsluhu na označenie vynesenia jedla/nápoja,
   • zobrazovanie súhrnu objednávok - nastavuje sa pre režim Kartičky, v osobitnom paneli zobrazí zoznam položiek s počtom ich objednávok,
   • zobrazovanie používateľa v hlavičke - v objednávke zobrazí meno obsluhy, ktorá objednávku odoslala,
   • zobrazovanie poradového čísla dokladu,
  • v záložke Kartičky (adaptívne):
   • okrem rovnakých nastavení, ako v záložke Kartičky, obsahuje aj nastavenie počtu položiek objednávky do roztiahnutia na zhustené zobrazenie kartičiek na monitore (na rovnakej ploche sa zobrazí väčší počet kartičiek),
  • v záložke FastFood:
   • zobrazovanie animovaných gifov - nastavuje sa pre režim Fast food výdaj, umožňuje nastaviť gif osobitne pre vybavované objednávky a objednávky čakajúce na vynesenie.
 3. Stlačením tlačidla Uložiť sa nastavenia uložia.
Príbuzné témy