Pomocník systému OBERON
Inštalácia bonovacieho monitora

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie zariadenia > Bonovacie monitory > Inštalácia bonovacieho monitora

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie bonovacieho monitora - hardvérového zariadenia, ktoré sa v systéme OBERON používa na zobrazenie objednávok do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov)Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník. Inštalácia predstavuje konfiguráciu webovej služby. Téma obsahuje aj postup prihlásenia do rozhrania bonovacieho monitora a nastavenia vzhľadu bonovacieho monitora.

Konfigurácia webovej služby

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý, spravidla sieťový databázový server. Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby
 2. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis, Používatelia) typu Systémový, pod týmto používateľom sa bude webová služba spúšťať.
 3. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 4. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby, napr. Bonovací monitor 1 a pod.
  - vyberte Typ služby Pokladnica OBERON,
  - zadajte IP adresu počítača, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená),
  - zadajte číslo IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 5. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. V sprievodcovi zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 6. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON, v ktorom v záložke Webové služby:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 2,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - pri položke Zabezpečenie vyberte možnosť OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia).
 7. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - vo formulári Rozhranie webovej služby stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 8. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou.
 9. Nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 10. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - na bonovacom monitore vo webovom prehliadači zadajte adresu v tvare napr. http://192.168.1.1:21001/display/card/display/card, ktorá sa nachádza v záložke Prehľad komunikácie. Otvorí sa systém bonovacích monitorov (systém bonovacích monitorov môžete otvoriť aj jednoduchým kliknutím na daný odkaz).

Prihlásenie do rozhrania bonovacieho monitora

 1. Po otvorení systému bonovacích monitorov vo webovom prehliadači (zadaním adresy v tvare napr. http://192.168.1.1:21001/display/card/display/card, resp. kliknutím na tento odkaz v programe OBERON Center v záložke Prehľad komunikácie) stlačte tlačidlo Nastavenia komunikácie.
 2. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
  • adresu servera v tvare 192.168.0.23:21001 (z programu OBERON Center, záložka Prehľad komunikácie),
  • prihlasovacie meno - názov používateľa v systéme OBERON (napr. Admin),
  • prihlasovacie heslo - heslo používateľa v systéme OBERON (ak je nastavené).
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa rozhranie bonovacieho monitora.

Nastavenie bonovacieho monitora

 1. V rozhraní bonovacieho monitora v hlavnej ponuke stlačte tlačidlo Nastavenia.
 2. Otvorí sa formulár, v ktorom môžete nastaviť:
  • v záložke Systém:
   • názov bonovacieho monitora - pomenovanie bonovacieho monitora,
   • zastupovať bonovacie tlačiarne - nastavuje sa číslo bonovacej tlačiarne, ktorú bonovací monitor zastupuje (musí byť rovnaké ako číslo nastavené na skladovej karte v záložke Receptúra); v prípade zastupovania viacerých tlačiarní (napr. pre kuchyňu a bar), zadajte čísla tlačiarní oddelené čiarkou bez medzier,
   • režim činnosti (Kartičky, Kartičky (adaptívne), Tabuľka, Fast food výdaj),
   • prehrávanie zvuku pri novej objednávke - pri zobrazení novej objednávky zaznie zvukový signál (v prípade, že sa po nastavení zvuk neprehráva, je potrebné skontrolovať povolenie prehrávania zvuku vo webovom prehliadači),
   • prehrávanie zvuku pri novej položke objednávky,
   • režim zobrazenia - tmavý alebo svetlý,            
  • v záložke Správanie:
   • dĺžku zobrazenia položky alebo objednávky po vybavení v sekundách,
   • stavy počas času vybavenia objednávky v minútach (krátky, stredný, dlhý),
  • v záložke Vzhľad:
   • veľkosť textu hlavičky (kartičky),
   • veľkosť textu položky objednávky,
   • výšku riadka textu položky objednávky,           
  • v záložke Kartičky:
   • počet kartičiek v jednom riadku,
   • šírku farebného označenia kategórie menu - podľa nastavení farieb vo formulári Skupiny v pokladnici (pri hodnote "0" (nula) bude zobrazenie farieb vypnuté),
   • režim pre čašníka aj kuchára - okrem ikony pre kuchára (na označenie dokončenia prípravy jedla/nápoja) zobrazuje aj ikonu pre obsluhu na označenie vynesenia jedla/nápoja,
   • zobrazovanie súhrnu objednávok - nastavuje sa pre režim Kartičky, v osobitnom paneli zobrazí zoznam položiek s počtom ich objednávok,
   • zobrazovanie používateľa v hlavičke - v objednávke zobrazí meno obsluhy, ktorá objednávku odoslala,
   • zobrazovanie poradového čísla dokladu,
  • v záložke Kartičky (adaptívne):
   • okrem rovnakých nastavení, ako v záložke Kartičky, obsahuje aj nastavenie počtu položiek objednávky do roztiahnutia na zhustené zobrazenie kartičiek na monitore (na rovnakej ploche sa zobrazí väčší počet kartičiek),
  • v záložke FastFood:
   • zobrazovanie animovaných gifov - nastavuje sa pre režim Fast food výdaj, umožňuje nastaviť gif osobitne pre vybavované objednávky a objednávky čakajúce na vynesenie.
 3. Stlačením tlačidla Uložiť sa nastavenia uložia.
Príbuzné témy