Pomocník systému OBERON
Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Web Booking Engine > Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress

V systéme OBERON existuje možnosť vytvoriť rezervačný formulár ubytovania (web booking engine, internet booking engine, smart booking engine, on-line booking system...) na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia a prepojiť ho s modulom Hotelová recepcia. Táto téma Pomocníka popisuje jeden zo spôsobov implementácie rezervačného formulára ubytovania do webovej stránky ubytovacieho zariadenia - bezplatnú inštaláciu zásuvného modulu (pluginu) OBERON - Hotel Reservation priamo do systému WordPress.

Základné informácie

Možnosti rezervačného formulára

Jazykové mutácie    

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Rezervačný formulár WordPress.

Implementácia rezervačného formulára

Implementácia rezervačného formulára pre systém WordPress pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Zabezpečenie verejnej IP adresy u poskytovateľa internetu (ISP) - ubytovacie zariadenie (počítač s webovou službou) musí byť dostupný z vonkajšieho internetu.
 2. Konfigurácia lokálnej počítačovej siete - nastavenie presmerovania paketov zo smerovača (routera) na počítač s webovou službou (spravidla nastavuje správca lokálnej počítačovej siete).
 3. Konfigurácia rozhrania webovej služby v programe OBERON Center (pozri postup nižšie).
 4. Pridanie rezervačného formulára do webovej stránky - možno ho vykonať dvojakým spôsobom:
  • v ponuke Vzhľad - Widgety presuňte plugin OBERON – Hotel reservation do dostupných panelov,
  • vložte formulár do webovej stránky pomocou skráteného kódu (shortcode) [oberon_hotel_reservation].

OBERON Center - konfigurácia rozhrania webovej služby

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server). Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby
 2. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis - Používatelia) typu Systémový, pod týmto používateľom sa bude webová služba spúšťať.
 3. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 4. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby,
  - vyberte Typ služby OBERON,
  - zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 5. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. Ďalej zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 6. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby OBERON, v ktorom:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 2,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - vyberte typ zabezpečenia Bez autorizácie a zabezpečenia.
 7. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 8. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. V prehľade komunikácie sa nachádza odkaz v tvare napr. http://169.254.183.187:21001, ktorý zobrazí stránku s WSDL popisom SOAP komunikácie. Odkaz http://169.254.183.187:21001/login umožní zobraziť stránku OBERON Web.
 9. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 10. Webovú službu v lokálnej počítačovej sieti je potrebné sprístupniť z vonkajšieho internetu - je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (predpokladá sa, že ubytovacie zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).

WordPress - inštalácia zásuvného modulu

 1. Prihláste sa do administračného rozhrania systému WordPress. V hlavnej ponuke vyberte položku Pluginy a stlačte tlačidlo Pridať nový.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov pluginu OBERON – Hotel reservation. Po automatickom vyhľadaní pluginu stlačte tlačidlo Nainštalovať.

     
 3. Po inštalácii plugin aktivujte stlačením tlačidla Aktivovať.
 4. V ponuke Nastavenia/OBERON – Hotel reservation do poľa OBERON Web - adresa webovej služby zadajte verejnú IP adresu a číslo portu v tvare http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp. Zadaný port musí byť povolený v bráne firewall.

     
 5. Na uloženie nastavení stlačte tlačidlo Uložiť zmeny.
 6. V ponuke Vzhľad - Widgety presuňte plugin OBERON – Hotel reservation do zvoleného panela, prípadne vložte rezervačný formulár do webovej stránky pomocou skráteného kódu (shortcode) [oberon_hotel_reservation].
 7. Priamo v sktátenom kóde (shortcode) môžete nastaviť jazykovú mutáciu formulára (pozri časť Jazykové mutácie) a predvolený spôsob spracovania údajov: pre Dopyt - získanie informácie o voľnom termíne a cene zadajte reservation_type=1, pre Záväzná rezervácie zadajte reservation_type=2, napr. [oberon_hotel_reservation lang='en' reservation_type=2].
 8. Inštalácia pluginu je dokončená.

Na webovej stránke www.exalogic.booking.sk firma EXALOGIC na vlastné testovacie účely zriadila testovací rezervačný formulár ubytovania pre WordPress, kde si ho môžete pozrieť.

Príbuzné témy