Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON' umožňuje nadefinovať nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON 1G' určenej aplikáciám na prístup k Pokladnici OBERON (napr. LUKUL - nielen mobilný čašníksystém bonovacích monitorov). Formulár je dostupný z formulára Automatické úlohy, záložka Základné údaje - po výbere typu automatickej úlohy WebServices API - Pokladnica OBERON 1G stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - Pokladnica OBERON'

Komunikácia

IP port

Zadáva sa číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, predvolená hodnota je 21001).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť systém prístupu k webovej službe:

  • Bez autorizácie a zabezpečenia - k webovým službám sa bude pristupovať bez nutnosti prihlásenia sa používateľom a komunikácia webovej služby nebude šifrovaná. Takéto nastavenie je vhodné používať len v prípade dôveryhodnej počítačovej siete, prípadne, keď je počítačová sieť chránená iným spôsobom. 

  • OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia) - používa sa overovanie podľa používateľov systému OBERON, komunikácia však nie je šifrovaná. Odporúča sa používať v malej sieti, ktorá je však zabezpečená iným spôsobom (sieťovou infraštruktúrou).

  • Bez OBERON autorizácie (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu) vhodné aj na pripojenie mimo zabezpečenej lokálnej siete, napr. z internetu. Na druhej strane sa nepoužíva overovanie klientov webovej služby, prístup k službe má ľubovoľný klient (komunikácia je však šifrovaná).

  • OBERON autorizácia (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu), kde je celá komunikácia šifrovaná. Ďalej sa používa overovanie klientov (napr. podľa používateľov systému OBERON), čo umožňuje nastaviť práva pre každého klienta samostatne.

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia. Viac informácií získate v téme Inštalácia webovej služby, časť Vytvorenie bezpečnostného certifikátu.

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Vygenerovať QR kód

Stlačením tlačidla sa otvorí Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL, ktorý umožňuje vygenerovať QR kódy pre obsluhu na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia a prihlásenie do aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník a jej konfiguráciu pre režim LUKUL - mobilný čašník.

Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta)

Po začiarknutí prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností.

Windows webové služby (WebServices)

Pridať výnimku do Windows firewall

Po začiarknutí pridá výnimku pre zadaný TCP/IP port do brány firewall systému Windows. Ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne.

Zaregistrovať službu

Po stlačení tlačidla sa vykoná registrácia webovej služby, aby ju systém Windows povolil. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby (stlačením tlačidla Zrušiť registráciu), zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu. Zaregistrovať alebo zrušiť registráciu webovej služby je potrebné vykonať priamo na počítači, kde bude táto služba hosťovaná.

Pokladnica OBERON

Pokladnica OBERON

Vyberá sa pokladnica, ktorú bude táto webová služba zastupovať (určuje predajnú cenu, predajné miesto, sklady, otvorené účty). Pokladnicu je potrebné mať nadefinovanú v zariadeniach programu.

Režim činnosti

Vyberá sa jeden z nasledujúcich režimov činnosti pre aplikáciu LUKUL:

  • Mobilný čašník - režim určený pre obsluhu (čašníkov) na objednávanie jedál a nápojov od stola zákazníka,
  • eMenu - bez možnosti objednávania - režim pre zákazníka na prezeranie jedálneho a nápojového lístka bez možnosti objednávania,
  • eMenu - hosť v reštaurácii - režim pre zákazníka pri objednávke z reštauračného zariadenia,
  • eMenu - donáška - režim pre zákazníka pri objednávke z domu (donáška).

Na prácu s aplikáciou je potrebné nakonfigurovať potrebný počet webových služieb v závislosti od počtu použitých režimov činnosti: jednu na prácu obsluhy (vyberá sa režim Mobilný čašník) a ďalšie pre zákazníkov (s jedným z režimov eMenu). Pre každú webovú službu je potrebné nadefinovať nového používateľa typu Systémový.

Príbuzné témy