Pomocník systému OBERON
Formulár Internetový obchod - off-line pripojenie

Formulár Internetový obchod - off-line pripojenie umožňuje nadefinovať nastavenia prepojenia systému OBERON s off-line internetovým obchodom (export a import údajov v súboroch typu XML alebo CSV). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Internetový obchod, tlačidlo Pridať - Off-line internetový obchod (export/import súborov) alebo Upraviť.

Postup nastavenia prepojenia systému OBERON s off-line internetovým obchodom je dostupný v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s off-line internetovým obchodom.

Popis formulára Internetový obchod - off-line pripojenie

Názov

Názov (pomenovanie) exportu/importu pre internetový obchod. Názov bude identifikovať danú operáciu (export/import) v zozname všetkých operácií definovaných pre internetový obchod. Je vhodné zvoliť výstižný názov napr. Export cien a množstiev.

Typ obchodu

Vyberá sa typ obchodu, t. j. formát výmeny údajov (v závislosti od neho bude prebiehať prenos údajov):

Obecný XML - základný (predvolený) formát XML na výmenu údajov určený na prepojenie OBERON-u s externými e-shopovými riešeniami.

Obecný CSV - základný (predvolený) formát CSV na výmenu údajov určený na prepojenie OBERON-u s externými e-shopovými riešeniami. Formát súboru typu CSV je textový súbor so štandardnou kódovou stránkou pre stredoeurópske jazyky, typ Windows-1250.

BiznisWeb CSV - formát súboru typu CSV vytvorený firmou BiznisWeb.sk. Slúži na prepojenie internetového obchodu so skladom dodávateľa.

Bližšie informácie o formátoch súborov získate v téme Off-line internetový obchod - formáty súborov .

Nastavenia XML komunikácie

Z rozbaľovacieho zoznamu sa vyberá príslušné nastavenie XML komunikácie na určenie pravidiel daného importu objednávok (napr. spôsob konverzie údajov, výber transformačnej šablóny).

Jednotlivé nastavenia XML komunikácie sa definujú vo formulári Nastavenie XML komunikácie (ponuka ServisNastavenia XML komunikácie, tlačidlo Nový alebo Oprava. Nastavenie XML komunikácie je možné nadefinovať aj priamo z tohto formulára po stlačení tlačidla .

Vykonávať pod používateľom

Zadáva sa názov používateľa systému Windows, pod ktorým sa má úloha vykonávať. Nastavenie je dôležité pri využívaní počítača viacerými používateľmi, napr. v režime Microsoft Windows Server. Ak nebude meno používateľa zadané, úloha sa bude vykonávať v každom spustenom používateľskom profile, čo môže spôsobovať problémy.

Typ prenosu

Export skladových položiek - exportuje kompletné skladové karty, preto je náročný na objem exportovaných dát. Skladové položky exportuje z jedného, prípadne viacerých skladov. Exportované budú len skladové karty, na ktorých je nastavený príznak Zaradiť do internetového obchodu. Spôsob exportu je možné nastaviť - či sa majú exportovať vždy všetky skladové položky, prípadne len zmenené, a ktoré ceny majú exportované údaje obsahovať. Pri exporte sa môžu exportovať aj obrázky (a pripojené súbory) skladových kariet - exportovaný súbor bude obsahovať názvy súborov týchto obrázkov a zároveň budú exportované aj samotné obrázky.

Export skladových položiek - len ceny a množstvá - exportuje len ceny a množstvá, aby boli v internetovom obchode vždy aktuálne a aby export nebol zároveň náročný na veľkosť zasielaných údajov. V podstate ide o odľahčenú verziu exportu skladových položiek, pri ktorom sa prenáša minimálny objem dát potrebný na chod internetového obchodu.

Export skladových položiek - len identifikátory - súbor exportu obsahuje zoznam identifikátorov (IDNum a číslo) skladových kariet, ktoré sú zaradené do exportu do internetového obchodu. Tento typ prenosu je potrebné vykonať predovšetkým vtedy, keď sa z exportu do internetového obchodu odstráni niektorá skladová karta (vymaže sa z evidencie v OBERON-e alebo už nie je zaradená na predaj v internetovom obchode). Tento typ prenosu umožňuje internetovému obchodu takúto skladovú kartu identifikovať, aby ju mohol následne odstrániť.

Import objednávok - importuje objednávky vygenerované internetovým obchodom zo súboru vo formáte zvolenom v Type obchodu (pozri vyššie). Ak pri importe objednávok existuje na strane OBERON-u súbor z predchádzajúceho importu, nový import sa nevykoná. Týmto je zabezpečené, že sa v prípade neúspešného importu objednávok do OBERON-u už importované údaje neprepíšu nasledujúcim importom. Z tohto dôvodu sa pri úspešnom importovaní objednávok do OBERON-u súbor importu premenuje tak, že sa k názvu pripojí sufix _bak, pričom formát súboru zostane zachovaný. Tým sa uvoľní priestor na vykonanie nasledujúceho importu.

Nastaviť

Obsahuje nastavenia v závislosti od výberu typu prenosu (predchádzajúce nastavenie).

Export skladových položiek - umožňuje vybrať na export kompletné skladové karty Všetky alebo Len zmenené (exportujú sa len karty, na ktorých sa zmenili parametre od zvoleného dátumu, pričom sa zohľadňujú aj novozaradené karty do exportu do internetového obchodu). Export skladových kariet spočíva v exportovaní identifikátorov, parametrov nastavených na skladovej karte v záložke Internetový obchod a voliteľných parametrov - Predajné ceny, Obstarávacia cena a Obrázky a pripojené súbory. Export všetkých kariet je možné použiť kedykoľvek, ale je veľmi náročný na objem prenášaných dát, preto sa odporúča použiť len pri zakladaní internetového obchodu a v odôvodnených prípadoch. V ostatných prípadoch (zmeny, zaradenie nových kariet do internetového obchodu) sa odporúča použiť Nastavenie prenosu: Len zmenené.

Export skladových položiek - len ceny a množstvá - obsahuje identické nastavenia ako v predchádzajúcom prípade, s obmedzením len na export cien a množstiev.

Export skladových položiek - len identifikátory - používa sa v prípade, že niektoré skladové karty boli vymazané alebo už nie sú zaradené do exportu to internetového obchodu.

Import objednávok - nastavuje sa, či sa v prípade zhody majú alebo nemajú prepísať aktuálne záznamy importovanými záznamami. Pre import objednávok je dôležité aj nastavenie XML komunikácie (pozri nastavenie vyššie) na určenie pravidiel daného importu objednávok (napr. spôsob konverzie údajov, výber transformačnej šablóny).

Zakázať internetový obchod

Umožňuje dočasne pozastaviť automatické spúšťanie prenosu údajov bez toho, aby sa menili nastavenia času vykonania, prípadne sa muselo vymazať celé nastavenie prepojenia.

Spôsob prenosu

Spôsob prenosu určí umiestnenie súboru, ktorý sa vytvorí pri exporte alebo načíta pri importe. Tieto súbory je možné ukladať na disk, pričom možno zvoliť konkrétne umiestnenie adresára, alebo nastaviť FTP pripojenie a súbory priamo posielať na FTP server s internetovým obchodom (pri exporte), resp. načítať z FTP servera (pri importe).

Pevný disk - po výbere tejto možnosti a stlačení tlačidla  sa otvorí formulár, v ktorom zadajte, resp. vyberte adresár na umiestnenie súboru.

FTP - po výbere tejto možnosti a stlačení tlačidla  sa otvorí formulár, v ktorom nastavte parametre pripojenia k FTP serveru.

Názov súboru

Zadáva sa názov súboru (bez prípony), ktorý sa vytvorí pri exporte alebo načíta pri importe (v tomto prípade musí byť názov zhodný s názvom súboru vyexportovaného z internetového obchodu).

Čas prenosu

Prenos možno aktivovať manuálne alebo je možné nastaviť čas a časovú periódu spustenia úlohy na automatické vykonávanie. Program umožňuje aj viacnásobné spustenie s nastavením času ukončenia a intervalu opakovania v minútach (v akých časových intervaloch sa medzi časom spustenia a časom ukončenia má úloha vykonávať).

V prípade automatického spustenia transportu (časová perióda je nastavená inak ako Aktivovať manuálne) je potrebné mať spustený FTP server. Pri exporte údajov (súboru) program overuje, či daný súbor na FTP serveri už existuje. Ak áno, je nutné manuálne potvrdiť dokončenie exportu (prepísanie/ponechanie pôvodného existujúceho súboru). Pri automatickom spúšťaní je preto potrebné zabezpečiť, aby internetový obchod pri spracovaní súboru exportu tento súbor vymazal alebo premenoval, v opačnom prípade sa export údajov nevykoná (nastavuje technik na strane internetového obchodu).

Zoznam úloh pred a po spustení prenosu

Podľa potreby sa definuje zoznam úloh pred a po spustení prenosu. Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár, v ktorom vykonajte príslušné nastavenia (výber príkazového riadka a jeho typu, časový interval na ukončenie príkazu a určenie, či sa má úloha vykonať pre spustením alebo po dokončení prenosu). Príkladom je nastavenie úlohy na prepísanie súboru importu objednávok po spustení prenosu v prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu neprepíše automaticky. Poradie úloh je možné meniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).

Upraviť

Je potrebné vybrať databázu, s ktorou účtovná jednotka pracuje. S akou databázou účtovná jednotka pracuje, je možné zistiť po spustení programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Pomocník - O programe, tlačidlo Detaily.

Oprávnený používateľ

Kliknutím na symbol kľúčov možno zmeniť systémového používateľa, pod ktorým bude program OBERON Center pristupovať k databáze účtovnej jednotky. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča pre internetový obchod vytvoriť osobitného systémového používateľa.

Vyberte sklady, z ktorých budú transportované údaje pre internetový obchod

Umožňuje vybrať jeden, prípadne viac skladov, s ktorými bude internetový obchod pracovať - položky tohto skladu (skladov) sa budú exportovať do internetového obchodu.

Na prácu s internetovým obchodom odporúčame vybrať iba jeden sklad. V prípade výberu viacerých skladov (viac ako jeden) je nevyhnutné, aby sa v skladoch nevyskytovali rovnaké skladové karty.

Príbuzné témy