Pomocník systému OBERON
Formulár Internetový obchod - off-line pripojenie

Popis formulára Internetový obchod - Off-line pripojenie

Názov

Názov (pomenovanie) exportu/importu pre internetový obchod. Názov bude identifikovať danú operáciu (export/import) v zozname všetkých operácii definovaných pre internetový obchod. Je vhodné zvoliť výstižný názov napr. "Export cien a množstiev".

Typ obchodu

Prenos dát bude prebiehať v závislosti od zvoleného typu obchodu:

Obecný XML - Formát XML je univerzálny formát výmeny dát pre systém OBERON.

Obecný CSV - Formát súboru CSV je textový súbor so štandardnou kódovou stránkou pre stredourúpske jazyky, typ Windows-1250.

BiznisWeb CSV - Formát súboru typu CSV, ktorý vytvára firma BiznisWeb.sk. Slúži na prepojenie internetového obchodu so skladom dodávateľa.

Bližšie informácie o formátoch súborov získate v téme Off-line internetový obchod - Formáty súborov.

Vykonávať pod používateľom

Zadáva sa názov používateľa systému Windows, pod ktorým sa má úloha vykonať. Nastavenie je dôležité pri využívaní počítača viacerými používateľmi, napr. v režime terminal server. Ak nebude meno používateľa zadané, úloha sa bude vykonávať v každom spustenom používateľskom profile, čo môže spôsobovať problémy.

Typ prenosu

Export skladových položiek - Exportuje kompletné skladové karty podľa zvoleného nastavenia. Je náročný na objem exportovaných dát. Exportuje skladové položky zo skladu prípadne viacerých skladov. Exportované budú len skladové karty, na ktorých je nastavený príznak Zaradiť do internetového obchodu. Spôsob exportu je možné nastaviť - či sa majú exportovať vždy všetky skladové položky prípadne len zmenené, a ktoré ceny majú exportované údaje obsahovať. Pri exporte môžu byť exportované aj obrázky skladových kariet - exportovaný súbor bude obsahovať názvy súborov týchto obrázkov a zároveň budú exportované aj samotné obrázky.

Export skladových položiek - len ceny a množstvá - Používa sa na aktualizáciu cien a množstiev. Prenáša sa minimálny objem dát potrebný pre chod internetového obchodu. Aby boli v internetovom obchode vždy aktuálne ceny a množstvá a zároveň aby export nebol náročný na veľkosť zasielaných údajov, je možné exportovať len ceny a množstvá. V podstate ide o odľahčenú verziu exportu skladových položiek.

Export skladových položiek - len identifikátory - Súbor exportu obsahuje zoznam identifikátorov (ID a číslo) skladových kariet, ktoré sú zaradené do internetového obchodu. Tento export je potrebné vykonať predovšetkým vtedy, keď sa z internetového obchodu odstráni niektorá skladová karta (vymaže sa z evidencie v OBERONe, alebo už nie je zaradená do internetového obchodu). Export umožňuje internetovému obchodu identifikovať skladové karty, ktoré sú preň aktuálne a ktoré by mal program odstrániť.

Import objednávok - Importuje objednávky vygenerované internetovým obchodom zo súboru formátu zvolenom v Type obchodu. Pri úspešnom importovaní objednávok do OBERON-u sa súbor importu premenuje spôsobom, že sa k názvu pripojí "_bak", pričom formát súboru zostane zachovaný. Premenovaním program dosiahne zachovanie súboru transportu pre prípad akejkoľvek nezistenej chyby aj po nasledujúcom exporte objednávok z internetového obchodu.

Nastaviť

Exportovať je možné Všetky položky, alebo Len zmenené (zmena parametrov karty od zvoleného dátumu - ceny, množstva, alebo aj novozaradené karty do internetového obchodu ). Export skladových kariet spočíva v exportovaní identifikátorov, parametrov nastavených na skladovej karte v záložke Internetový obchod a voliteľných parametrov - Predajné ceny, Obstarávacia cena a Obrázky. Export všetkých kariet je možné použiť kedykoľvek, ale je náročný na objem prenášaných dát, preto sa odporúča použiť pri zakladaní internetového obchodu a v odôvodnených prípadoch. V ostatných prípadoch (zmeny, zaradenie nových kariet do internetového obchodu) odporúčame použiť Nastavenie prenosu: Len zmenené. V prípade, že niektoré skladové karty boli vymazané, alebo už nie sú zaradené do internetového obchodu, je potrebné použiť Typ prenosu: Export skladových kariet - len identifikátory.

Nastavenie importu objednávok spočíva v (ne)prepísaní aktuálnych záznamov importovanými v prípade zhody.

Zakázať internetový obchod

Zvolením voľby Zakázať internetový obchod je možné dočasne pozastaviť automatické spúšťanie prenosu pre internetový obchod bez toho, aby sa zmenili nastavenia času vykonania, alebo vymazania celého prenosu.

Spôsob prenosu

Spôsob prenosu určí umiestnenie súboru, ktorý vytvorí export alebo má načítať import. Názov súboru bez prípony určí konkrétny súbor vytvorený exportom alebo čítaný importom, cez ktorý sa bude prenos vykonávať. Tieto súbory je možné ukladať na disk a zvoliť konkrétne umiestnenie adresára, alebo nastaviť ftp pripojenie a súbory priamo posielať na FTP server s internetovým obchodom.

Pevný disk - tlačidlom výberu je možné nastaviť umiestnenie vyexportovaného súboru.

FTP - tlačidlom výberu je potrebné nastaviť parametre pripojenia na FTP server.

Názov súboru

Názov súboru (bez prípony), do ktorého budú exportované dané údaje.

Čas prenosu

Prenos je možné aktivovať manuálne, ale aj automaticky. Je možné aj viacnásobné spustenie s nastavením času ukončenia a intervalu opakovania (v akých časových intervaloch sa medzi časom spustenia a časom ukončenia má úloha vykonávať). V prípade automatického spustenia transportu (časová perióda je nastavená inak ako Aktivovať manuálne) je potrebné mať spustený server. Pri exporte program zisťuje, či daný súbor existuje. Ak áno, je nutné potvrdiť dokončenie exportu (prepísanie/ponechanie pôvodného existujúceho súboru). Preto je potrebné zabezpečiť, aby internetový obchod pri spracovaní súboru exportu tento súbor vymazal, alebo premenoval.

Zoznam úloh pred a po spustením prenosu

Zoznam úloh pred a po spustení prenosu obsahuje príkazy príkazového riadku a http protokolu. Úlohy sa vytvárajú nové, upravujú už vytvorené a mažú nepotrebné. Poradie úloh je možné meniť. V dialógovom okne pre nastavenie úlohy sa zadáva typ príkazu a samotný príkaz na spustenie, časový interval pre ukončenie príkazu a zvolí sa, či úloha bude vykonaná pred spustením alebo po dokončení prenosu.

Upraviť

Je potrebné vybrať databázu, s ktorou účtovná jednotka pracuje. S akou databázou účtovná jednotka pracuje je možné zistiť po spustení programu OBERON, zvoliť ponuku Pomocník - O programe. Po stlačení tlačidla Detaily sa zobrazí formulár, v ktorom je možné zistiť, akú databázu účtovná jednotka používa a kde sa daná databáza nachádza.

Oprávnený používateľ

Kliknutím na symbol kľúčov zmeníme používateľa, pod ktorým bude program OBERON Center pristupovať k databáze účtovnej jednotky. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, že meno používateľa sa bude zobrazovať aj na objednávke vytvorenej internetovým obchodom, preto odporúčame vytvoriť osobitného používateľa pre internetový obchod.

Vyberte sklady, z ktorých budú transportované údaje pre internetový obchod

Zo skladov vo vybranej databáze (firme) je možné vybrať ľubovoľné sklady, s ktorými bude internetový obchod pracovať.
Príbuzné témy