Pomocník systému OBERON
Off-line internetový obchod - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Off-line internetový obchod > Off-line internetový obchod - inštalácia

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup inštalácie a nastavenia off-line internetového obchodu v systéme OBERON. Aby bolo možné s internetovým obchodom pracovať, je potrebné v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu, Firma, Sklad, sekcia Skladová karta (záložka Skladové karty) začiarknuť pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom. Vtedy sa na skladovej karte pridá nová záložka Internetový obchod - obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na internetový predaj. V tejto záložke je potrebné nastaviť parameter Zaradiť do internetového obchodu.

Postup nastavenia komunikácie internetového obchodu v programe OBERON Center

  1. Otvorte program OBERON Center, kliknite na oddiel Internetový obchod.
  2. Kliknite na tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zvoľte ponuku Off-line internetový obchod (export/import súborov), zobrazí sa Formulár Internetový obchod - off-line pripojenie, v ktorom je potrebné nastaviť typ internetového obchodu, zvoliť typ prenosu - konkrétny export alebo import údajov. Pomocou tlačidla Nastaviť je možné bližšie definovať nastavenie daného typu prenosu.
  3. V záložke Prenos sa nastavuje spôsob prenosu exportovaných údajov, najčastejšie sa používa FTP server. Parametre FTP pripojenia je možné nastaviť po kliknutí na príslušné tlačidlo. Dôležitým nastavením je Čas prenosu, kde sa nastavuje, v akom okamihu (hodine) sa má OBERON Center pokúsiť vykonať prenos údajov.
  4. V ďalších záložkách je potrebné zvoliť firmu (databázu), z/do ktorej sa majú údaje exportovať/ importovať. Ďalej je potrebné nastaviť sklady, s ktorými bude internetový obchod pracovať.
  5. Po uložení nastavení internetového obchodu je možné pomocou tlačidla Spustiť vykonať export (prípadne import) údajov.
  6. Po uložení nastavení internetového obchodu je potrebné spustiť server, ktorý bude automaticky vykonávať exporty alebo importy údajov (kliknutím na modrú šípku nad zoznamom úloh; pozastaviť automatické vykonávanie úloh je možné kliknutím na červený štvorček). Automatické spustenie servera po spustení OBERON Centra je nutné nastaviť pomocou tlačidla Nastavenia.
  7. Pre viaceré úlohy, napr. export skladových kariet a potom import objednávok, je potrebné v tomto zozname definovať viac úloh - pre každý export či import jeden záznam.
Pri exporte údajov (súboru) sa overuje, či daný súbor na cieľovom disku alebo FTP už existuje. Ak áno, je nutné manuálne potvrdiť dokončenie exportu (prepísanie/ponechanie pôvodného existujúceho súboru). Pri automatickom spúšťaní je preto potrebné zabezpečiť, aby internetový obchod pri spracovaní súboru exportu tento súbor vymazal, alebo premenoval, v opačnom prípade sa export údajov nevykoná.
Príbuzné témy