Pomocník systému OBERON
Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o tom, ako nastaviť on-line prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Implementácia prístupu

Implementácia prístupu majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server).
 3. Počítač, na ktorom je automatická úloha (webová služba) spustená, musí byť dostupný z vonkajšieho internetu. Z tohto dôvodu zabezpečte u poskytovateľa internetu (ISP) pre svoju prevádzku (ubytovacie zariadenie) verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS.
 4. Zároveň je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača, na ktorom je automatická úloha (webová služba) spustená.

2. Nastavenie majiteľa

 1. Na klientskom počítači alebo na serveri spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 2. V ponuke FirmaObchodní partneri stlačte tlačidlo Nový - otvorí sa formulár Obchodný partner, v ktorom zadajte údaje o majiteľovi izby (môže to byť firma alebo súkromná osoba). V záložke Osoby stlačte tlačidlo Nový a zadajte Priezvisko, E-mailHeslo pre webové služby. Zadaná e-mailová adresa a heslo pre webové služby budú slúžiť majiteľovi na prihlásenie do aplikácie OBERON Web.
 3. Stlačením tlačidla OK sa nastavenia uložia.
 4. V ponuke Hotel, Izby vyberte izbu, ktorú chcete priradiť majiteľovi, a stlačte tlačidlo Oprava.
 5. Zobrazí sa formulár Izba, v ktorom v záložke Majiteľ izby pri poli Názov stlačte tlačidlo  a zo zoznamu vyberte majiteľa danej izby z evidencie Obchodní partneri.
 6. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.

3. Nastavenie automatickej úlohy 

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_hotel).
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - OBERON 1G a zadajte názov úlohy (napr. Majiteľ apartmánu č. 1).
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob autentifikácie používateľov Obchodní partneri,
  • zvoľte spôsob zabezpečenia OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G' stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom nastavte, k akým údajom bude mať majiteľ apartmánu (obchodný partner) prístup. Osobné údaje o hosťoch odporúčame nastaviť ako skryté (obsadenosť bude anonymizovaná).
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 11. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu).
 12. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.
 13. Otvorte program OBERON Automation Center (klient) (ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). V oddiele Automatické úlohy dvojklikom na danú úlohu otvorte okno Detaily, v ktorom sa nachádza odkaz v tvare napr. http://192.168.16.20:22001/login na zobrazenie webovej aplikácie OBERON Web.
 Obrázok č. 1: Grafický prehľad izieb majiteľa jednej izby
Príbuzné témy