Pomocník systému OBERON
Obchodní partneri

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obchodní partneri

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Obchodní partneri v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Pridať alebo upraviť údaje o obchodných partneroch je možné vo formulári Obchodný partner.

Zaujímavé funkcie

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť pohľadávky, záväzky

Funkcia zobrazí pohľadávky vystavené účtovnou jednotkou danému obchodnému partnerovi, resp. záväzky prijaté od daného obchodného partnera.

Zobraziť prijaté objednávky

Otvorí sa kniha Objednávky prijaté, v ktorej sa zobrazia všetky objednávky prijaté od daného obchodného partnera.

Zobraziť úlohy a udalosti

Otvorí sa formulár, v ktorom sa zobrazia všetky úlohy a udalosti, ktoré sú priradené k danému obchodnému partnerovi. Funkcia je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používať modul CRM a registratúra.

Zobraziť CRM zložky

Otvorí sa evidencia CRM zložiek, ktoré sú priradené k danému obchodnému partnerovi. Funkcia je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používať modul CRM a registratúra.

On-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch

Funkcia On-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch prostredníctvom internetu umožňuje účtovnej jednotke "preklepnúť" si svojho nového odberateľa.

Overiť kredit limit obchodného partnera

Funkcia overí kredit limit obchodného partnera. Kredit limit predstavuje objem neuhradených pohľadávok, ktorý je dodávateľ ochotný poskytnúť konkrétnemu odberateľovi (nastavuje sa vo formulári Obchodný partner, záložka Rozšírené).

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu Zaslanie SMS je možné vytvoriť SMS správu. Vytvorená SMS správa sa ihneď odošle na telefón jej adresáta. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra.

Hromadné overenie IČ DPH na internete

Pomocou funkcie je možné vykonať overenie IČ DPH obchodných partnerov vybraných v zozname. Viac informácií o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname (ak je použitý filter, zmeny sa vykonajú len na vyfiltrovaných záznamoch). Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred ich spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:

Automatické priradenie skupín podľa obratov (prepočet)

Pomocou sprievodcu je možné vykonať aktualizáciu priradenia obchodných partnerov do skupín podľa ich obratu. Posudzuje sa predaj formou faktúr (doklady v knihe pohľadávok) a pokladničných dokladov (predajov cez Pokladnicu OBERON). Skupiny obchodných partnerov sa definujú v ponuke Firma, Predvoľby.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. XML súbor je možné naimportovať napr. do Zoznamu príjemcov v module CRM a registratúra. Zoznam príjemcov obsahuje zoznam adresátov, ktorým sa hromadne zasielajú e-mailové alebo SMS správy.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Export e-mailových adries do súboru

Funkcia vyexportuje do samostatného textového súboru (typu TXT) zoznam e-mailových adries obchodných partnerov. Súbor s e-mailovými adresami obchodných partnerov s názvom email_address.txt sa uloží do adresára C:\OBERON\_Export_Import\. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Export e-mailových adries.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom off-line transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len záznamy s príznakom Neexportované, ostatné záznamy sa do exportu nezaradia (príznak program nastavuje automaticky, možno ho však manuálne zmeniť - pozri nižšie Zmena príznakov pre transport údajov).

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní off-line transportov údajov sa záznamy automaticky označujú príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné príznaky záznamov manuálne zmeniť, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export záznamov do/z evidencie obchodných partnerov.

Import obchodných partnerov

Funkcia umožňuje jednorazovo naimportovať do evidencie údaje o obchodných partneroch, a to z inej firmy alebo zo súboru typu XLSX. Import sa spravidla využíva pri vytvorení novej firmy. Na pravidelný import (alebo aktualizáciu) je možné využiť transport údajov. Bližšie informácie o importe získate v téme Sprievodca Obchodní partneri - import údajov.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Vernostné karty možno vytvoriť aj vo formulári Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu, tlačidlo Vytvoriť kartu.

Pri používaní viacerých vernostných systémov súčasne je vo formulári Vernostný systém, záložka Rozšírené nastavenia, možné zadať regulárny výraz, ktorý vyhodnotí príslušnosť vernostnej karty k vernostnému systému. V prípade, že regulárny výraz nebude zadaný, pri použití vernostnej karty bude potrebné vernostný systém vybrať manuálne. Uvedené nastavenie je dôležité pri používaní snímača čiarových kódov alebo snímača RFID kľúčov, keď po nasnímaní čiarového kódu sa štandardne vyhľadáva skladová položka v sklade. Ak zadaný regulárny výraz vyhodnotí, že daný čiarový kód patrí k vernostnej karte, vykoná sa spojenie s vernostným systémom a automaticky sa overí nasnímaná vernostná karta.

Príbuzné témy