Pomocník systému OBERON
Inštalácia MariaDB

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia databázových strojov > Inštalácia MariaDB

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu SQL relačného databázového systému MariaDB. Inštaláciu MariaDB odporúčame zveriť do rúk odborníkovi, i keď podľa uvedeného postupu ju zvládne aj skúsený používateľ.

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Postup inštalácie

  1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné získať inštalačné súbory MariaDB - je ich možné získať na internetovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na Stiahnutie, položka SQL servery, databázové stroje. Podľa počítača, do ktorého sa bude inštalovať server, je potrebné vybrať správnu verziu - 32- alebo 64-bitovú. MariaDB je možné inštalovať do počítača tak s platformou Windows, ako aj Linux, z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť správnemu výberu inštalačnej sady. V nasledujúcej časti je opísaný postup inštalácie pre systém Windows.
  2. Spustením inštalačného súboru nainštalujte MariaDB. Väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!
  3. Spustite sprievodcu inštalácie, v prvom kroku začiarknite akceptáciu licenčnej politiky firmy.
  4. Vyberte umiestnenie MariaDB.

  5. Zadajte heslo pre systémový účet správcu servera (meno správcu je root). Dôležité je začiarknuť možnosť Enable access from remote machines for root user, ktorá umožní správu servera zo vzdialených počítačov. Odporúčame nastaviť predvolenú kódovú stránku na UTF8. Kódová stránka databázy je dôležitá pri zálohovaní a obnove údajov (hlavne v inom databázovom serveri), keď pri rôznej kódovej stránke môžu vzniknúť nepredvídateľné problémy.

  6. Zvoľte spôsob komunikácie aplikácií s MySQL Serverom - predvolený TCP/IP port je 3306, zadajte názov servera, napríklad MariaDB alebo iný názov.

  7. Môžete začiarknuť možnosť posielania spätnej väzby, informácie budú slúžiť na zlepšovanie systému MariaDB. Stlačte tlačidlo Next.

  8. Stlačením tlačidla Install spustite inštaláciu servera MariaDB.

  9. Prebieha inštalácia servera.

  10. Po stlačení tlačidla Finish sa inštalácia a konfigurácia MariaDB dokončí.

Odporúčame zväčšiť hodnotu parametra MariaDB max_allowed_packet na veľkosť až do 20-násobku pôvodnej hodnoty (1048576 B -> 20971520/cca 20MB/). Parameter je možné nastaviť pomocou nástroja HeidiSQL, prípadne v MySQL Workbench, alebo max_allowed_packet zmeniť priamo v súbore C:\Program Files\MariaDB 10.0\data\my.ini.
V prípade, ak databázový server beží na platforme Linux, je potrebné zmeniť nastavenia case sensitivity - lower_case_table_names=1.
Po úspešnom nainštalovaní servera MariaDB je potrebné, aby technik, ktorú inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe vo firme. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém.

Kontrola fungovania MariaDB

Po nainštalovaní servera MariaDB je možné skontrolovať, či je služba spustená. Na ploche vyhľadajte ikonu Počítač, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Spravovať. Otvorí sa formulár Správa počítača (zobrazený na obrázku nižšie), kde v záložke Premenné vyhľadajte službu MariaDB.

Obrázok č. 1: Spustená služba MariaDB

Inštaláciu SQL servera je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom a realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Viac informácií o službe vrátane ceny získate v samotnom webovom formulári Inštalácia SQL servera.
Príbuzné témy