Pomocník systému OBERON
Inštalácia MariaDB

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia databázových strojov > Inštalácia MariaDB

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu relačného databázového systému MariaDB, ktorý je pre používateľov OBERON-u odporúčaným databázovým systémom Odporúčané riešenia. Inštaláciu MariaDB odporúčame zveriť do rúk odborníkovi, i keď ju podľa postupu uvedeného v tejto téme zvládne aj skúsený používateľ.

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Aby umiestnenie databázy do cloudu bolo čo najjednoduchšie, firma EXALOGIC v spolupráci s firmou Engine Slovakia ponúka produkt OBERON Data Cloud.

Postup inštalácie

MariaDB je možné inštalovať do počítača tak s platformou Windows, ako aj Linux, z tohto dôvodu treba venovať zvýšenú pozornosť správnemu výberu inštalačnej sady. V nasledujúcej časti je opísaný postup inštalácie pre systém Windows.
 1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné získať inštalačné súbory MariaDB - pre platformu Windows ich možno získať na internetovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy. Podľa počítača, do ktorého sa bude inštalovať server, je potrebné vybrať správnu verziu: 32- alebo 64-bitovú.
 2. Spustením inštalačného súboru začnite proces inštalácie MariaDB. Väčšina nastavení uvedená v postupe nižšie je len odporúčaná, ich zmenu však vykonajte len vtedy, keď viete čo robíte!
 3. V sprievodcovi inštaláciou v prvom kroku začiarknite akceptáciu licenčnej politiky firmy.
 4. Vyberte umiestnenie MariaDB.

 5. Zadajte heslo pre systémový účet správcu servera (meno správcu je root). Dôležité je začiarknuť možnosť Enable access from remote machines for root user, ktorá umožní správu servera zo vzdialených počítačov. Odporúčame nastaviť predvolenú kódovú stránku na UTF8. Kódová stránka databázy je dôležitá pri zálohovaní a obnove údajov (hlavne v inom databázovom serveri), keď pri rôznej kódovej stránke môžu vzniknúť nepredvídateľné problémy.

 6. Zvoľte spôsob komunikácie aplikácií s MySQL Serverom - predvolený TCP/IP port je 3306, zadajte názov servera, napríklad MariaDB alebo iný názov.


     
 7. Stlačením tlačidla Install spustite inštaláciu servera MariaDB.

 8. Prebieha inštalácia servera.

 9. Po stlačení tlačidla Finish sa inštalácia a konfigurácia MariaDB dokončí.

 10. V prípade inštalácie SQL servera do samostatného počítača (servera) odporúčame OBERON nainštalovať aj do tohto počítača (nie je to však nevyhnutné).
 11. Po úspešnej inštalácii SQL servera je potrebné vytvoriť databázu pre OBERON v danom SQL serveri. Postupovať je možné takto:
      A) Nová inštalácia - vykonáva sa nová inštalácia buď na serveri, alebo na jednom z klientskych počítačov. Následne je potrebné vytvoriť novú firmu - v tomto prípade je potrebné spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERON, Otvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť  tlačidlo Nová firma.
      B) Účtovná jednotka už používa OBERON - v tomto prípade je potrebné spravidla na klientskom počítači spustiť program OBERON - Agenda firmy, ísť do ponuky OBERONOtvorenie agendy (firmy) a tam stlačiť tlačidlo Možnosti. Pomocou možnosti Migrácia údajov do iného databázového systému sa aktuálne používaná databáza skopíruje do nového SQL servera.
 12. Zabezpečte vykonávanie zálohy údajov na SQL serveri - najjednoduchšie je nastaviť automatické zálohovanie.
 13. Po inštalácii SQL servera odporúčame do počítača nainštalovať program na správu databázy. Pre MariaDB je možné použiť Heidi SQL alebo MySQL Workbench dostupné na stiahnutie z internetovej stránky  www.exalogic.sk - sekcia Na stiahnutie, OBERON doplnky, Databázové systémy - nástroje.
Odporúčame zväčšiť hodnotu parametra MariaDB max_allowed_packet na veľkosť až do 20-násobku pôvodnej hodnoty (1048576 B -> 20971520/cca 20MB/). Parameter je možné nastaviť pomocou nástroja HeidiSQL, prípadne v MySQL Workbench, alebo max_allowed_packet zadať priamo v súbore C:\Program Files\MariaDB 10.x\data\my.ini (pridajte nový riadok max_allowed_packet=20M).
V prípade, že databázový server beží na platforme Linux, je potrebné zmeniť nastavenia case sensitivity - lower_case_table_names=1.                                                                                                                                                          
Po úspešnom nainštalovaní servera MariaDB je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe vo firme. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém. Prihlasovacie údaje je preto potrebné uložiť aj priamo do Správcu hesiel.

Kontrola fungovania MariaDB

Po nainštalovaní servera MariaDB je možné skontrolovať, či je služba spustená. Na ploche vyhľadajte ikonu Počítač, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Spravovať. Otvorí sa formulár Správa počítača (zobrazený na obrázku nižšie), kde v záložke Premenné vyhľadajte službu MariaDB.

Obrázok č. 1: Spustená služba MariaDB

Inštaláciu SQL servera je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom a realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Viac informácií o službe vrátane ceny získate v samotnom webovom formulári Inštalácia SQL servera.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy