Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácia (podvojné účtovníctvo)

Formulár Predkontácia umožňuje pridávať, prípadne upravovať účtovné a skladové predkontáciepodvojnom účtovníctvePredkontácie predstavujú preddefinované účtovné prípady, ktoré slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie predovšetkým frekventovaných účtovných prípadov. Nižšie je uvedený popis formulára Predkontácia tak pre účtovné, ako aj skladové predkontácie.

Formulár Predkontácia (účtovná predkontácia) je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Predkontácie, tlačidlo Nový - Účtovná predkontácia.

Formulár Predkontácia (skladová predkontácia) je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Predkontácie, tlačidlo Nový - Skladová predkontácia.

Popis formulára Predkontácia (účtovná predkontácia)

Číslo predkontácie

Do poľa sa zadáva trojmiestne číslo predkontácie. Pri oprave čísla predkontácie sa prečíslujú aj všetky zápisy v účtovnom denníku, ktoré už boli s touto predkontáciou zaúčtované.

Mena

Zvolený kód meny sa bude automaticky dopĺňať do dokladov v účtovnom denníku. Platí to však len pri zápisoch, ktoré nemajú väzbu na knihu pohľadávok alebo záväzkov. Ak sa účtuje účtovný predpis faktúry, tento kód meny sa bude ignorovať (doplní sa priamo z dokladu z knihy pohľadávok alebo záväzkov).

Typ dokladu

Typ dokladu slúži na lepšiu identifikáciu dokladov v účtovnom denníku a orientáciu v nich. Zároveň je to primárne pole na číslovanie dokladov (bankových výpisov, pokladničných alebo interných dokladov). Z rozbaľovacieho zoznamu možno vybrať príslušný typ. Pridať nový typ alebo upraviť už existujúce typy dokladov je možné v ponuke Účtovníctvo, Typy dokladov - Účtovný denník. Existuje aj špeciálny typ dokladu (Automatický). Môžete ho použiť napríklad na predkontáciu preúčtovania DPH z nezaplatenej na zaplatenú, na zaúčtovanie kurzového zisku alebo straty. Vtedy sa typ dokladu nastaví automaticky podľa zdrojového zápisu.

Typ DPH

Každý doklad musí obsahovať členenie DPH (ktoré ovplyvní DPH daňové priznanie). Zvolený typ DPH sa bude automaticky dopĺňať do dokladu v účtovnom denníku. Pokiaľ nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvoľte typ DPH Nezaradiť do priznania DPH (tieto doklady nebudú zaradené do knihy evidencie DPH).

DPH - kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Kontrolného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

DPH - súhrnný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Súhrnného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

Percento odpočítania

Umožňuje nastaviť iný ako úplný (100 %) odpočet DPH, prípadne daňových výdavkov z daného zápisu (napr. nákup PHL pri uplatnení 80 % daňových výdavkov). Vtedy sa pri použití tejto predkontácie zapíše do knihy evidencie DPH doklad v plnej výške, avšak s odpočtom DPH len vo výške 80 % dokladu. Do predkontácie odporúčame zadať pole Pripočítateľná položka v záložke Účty - vtedy sa automaticky vytvorí aj rozúčtovanie takéhoto dokladu. Ďalšie informácie získate v téme Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80 % paušálnych výdavkov.

Väzba na modul Evidencia vozidiel (nákup PHL)

Začiarknutím poľa sa vytvorí väzba s evidenciou Nákup PHL modulu Evidencia vozidiel. Následne bude možné evidovať doklady o nákupe PHL priamo v účtovníctve (štandardne sa evidujú v ponuke VozidláNákup PHL). Najčastejšie sa táto väzba používa pri type dokladu Pokladňa - výdaj. Pri zaúčtovaní dokladu do účtovného denníka sa pri použití tejto predkontácie zobrazí formulár na zadanie dokladu o nákupe PHL. Ten sa po uložení automaticky zaeviduje aj do knihy Nákup PHL v module Evidencia vozidiel. Je výhodné zadávať doklady o nákupe PHL priamo v účtovníctve, pretože napr. pri prečíslovaní pokladničných dokladov v účtovnom denníku sa automaticky prečíslujú aj doklady v knihe jázd, t. j. zachovajú sa všetky väzby.

Účty MD a DAL

Účty MD  a DAL z účtovnej osnovy používané na účtovanie základu dane. Účty MD a DAL môžu byť nastavené na hodnotu Automaticky - vtedy sa účty dopĺňajú automaticky na základe zdrojových dokladov (napr. pri účtovaní tržieb registračných pokladníc sa účty dopĺňajú z konkrétnych skladových položiek, ktoré boli predané).

DPH nižšia/vyššia sadzba

Účty MD a DAL z účtovnej osnovy používané na účtovanie dane z pridanej hodnoty nižšej/vyššej sadzby. Ak sa v tejto predkontácii nebude účtovať o dani z pridanej hodnoty, ponechajte tieto polia prázdne.

Pripočítateľná položka

Je možné zadať číslo účtu účtovného rozvrhu, na ktorý bude automaticky zaúčtovaná hodnota percentuálneho odpočítania či už DPH, alebo daňového nákladu, napr. pri nákupe PHL a uplatnení 80 % nákladov, analytický účet 501 990.

Preúčtovanie DPH z nezaplatenej na zaplatenú

V prípade, že je táto predkontácia úhrada dokladu (úhrada došlej faktúry a tým aj úhrada DPH), je potrebné preúčtovať uhradenú DPH z analytického účtu neuhradenej DPH na analytický účet uhradenej DPH (program vykoná toto preúčtovanie automaticky). Do týchto polí zadajte číslo inej predkontácie, ktorá preúčtuje túto DPH.

Kurzové rozdiely

V prípade, že je táto predkontácia úhrada faktúry v cudzej mene, je potrebné do účtovného denníka zaúčtovať kurzový zisk alebo stratu. Program vykoná toto zaúčtovanie automaticky podľa zvolenej predkontácie, ktorú je potrebné tu nastaviť (do polí zapíšte príslušné čísla predkontácií).

Zaokrúhlenia

Zadávajú sa predkontácie na automatické zaúčtovanie zaokrúhlenia pri platbách v hotovosti (zaokrúhlenie na 5 eurocentov platné od 01.07.2022). Pri účtovaní takéhoto dokladu sa príjem/výdaj eviduje bez zaokrúhlenia a následne sa automaticky v účtovnom denníku vytvorí zápis so zaokrúhlením. Aby sa zaúčtovanie zaokrúhlenia vykonalo automaticky pomocou týchto predkontácií, musia byť splnené tieto podmienky:

  • pokladničný doklad musí byť s dátumom 01.07.2022 alebo novším,
  • v doklade sa musí účtovať na účte 211 (pokladnica),
  • celková suma na doklade musí byť nezaokrúhlená.

Popis formulára Predkontácia (skladové predkontácie)

Číslo predkontácie

Do poľa sa zadáva trojmiestne číslo predkontácie. Pri oprave čísla predkontácie sa prečíslujú aj všetky zápisy v účtovnom denníku, ktoré už boli s touto predkontáciou zaúčtované.

Mena

Zvolený kód meny sa bude automaticky dopĺňať do dokladu v účtovnom denníku.

Typ dokladu

Typ dokladu slúži na lepšiu identifikáciu dokladov v účtovnom denníku a orientáciu v nich. Zároveň je to primárne pole na číslovanie dokladov (bankových výpisov, pokladničných alebo interných dokladov). Z rozbaľovacieho zoznamu možno vybrať príslušný typ. Pridať nový typ alebo upraviť už existujúce typy dokladov je možné v ponuke Účtovníctvo, Typy dokladov - Účtovný denník. Existuje aj špeciálny typ dokladu (Automatický). Môžete ho použiť napríklad na predkontáciu preúčtovania DPH z nezaplatenej na zaplatenú, na zaúčtovanie kurzového zisku alebo straty. Vtedy sa typ dokladu nastaví automaticky podľa zdrojového zápisu.

Typ DPH

Každý doklad musí obsahovať členenie DPH (ktoré ovplyvní DPH daňové priznanie). Zvolený typ DPH sa bude automaticky dopĺňať do dokladu v účtovnom denníku. Pokiaľ nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvoľte typ DPH Nezaradiť do priznania DPH (tieto doklady nebudú zaradené do knihy evidencie DPH).

DPH - kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Kontrolného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

DPH - súhrnný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Súhrnného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

Percento odpočítania

Umožňuje nastaviť iný ako úplný (100 %) odpočet DPH, prípadne daňových výdavkov z daného zápisu (napr. nákup PHL pri uplatnení 80 % daňových výdavkov). Vtedy sa pri použití tejto predkontácie zapíše do knihy evidencie DPH doklad v plnej výške, avšak s odpočtom DPH len vo výške 80 % dokladu. Do predkontácie odporúčame zadať pole Pripočítateľná položka v záložke Účty - vtedy sa automaticky vytvorí aj rozúčtovanie takéhoto dokladu. Ďalšie informácie získate v téme Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80 % paušálnych výdavkov.

Účet skladu (služby)

Účet skladu predstavuje analytický účet daného skladu z účtovného rozvrhu. Účet skladu sa používa na hromadné účtovanie skladu v module Účtovníctvo.

Účet obstarania

Účty z účtovnej osnovy používané na hromadné účtovanie skladu. Do účtu obstarania patrí cena obstarania (fakturačná cena, clo, spotrebná daň, prepravné, poplatky za skladovanie a pod).

Účet nákladu

Účet nákladu predstavuje analytický účet, ktorý sa používa na zaúčtovanie spotreby materiálu, tovaru.

Účet výnosu

Účty z účtovnej osnovy používané na hromadné účtovanie skladu v module Účtovníctvo.

Účty inventúry (manka)

Účet manka predstavuje účet z účtovnej osnovy používaný na hromadné účtovanie skladu, konkrétne inventúry. Manko predstavuje prípad, keď skutočný stav je nižší ako účtovný a nemožno ho preukázať účtovným dokladom. Pri inventúre sa účtuje doklad (výdajka), ktorou bola inventúra vysporiadaná.

Účty inventúry (prebytku)

Účet prebytku predstavuje účet z účtovnej osnovy používaný na hromadné účtovanie skladu, konkrétne inventúry. Prebytok predstavuje prípad, keď skutočný zistený stav je vyšší ako stav v účtovníctve. Pri inventúre sa účtuje doklad (výdajka), ktorou bola inventúra vysporiadaná.

Prevodky - cenový rozdiel (+)

Cenový rozdiel kladný - pri prevodkách z jedného skladu do druhého môže vzniknúť pri výdaji cenový rozdiel medzi obstarávacou cenou výdajky a skutočnou vydanou cenou. Zadáva sa účet, na ktorý sa tento kladný cenový rozdiel zaúčtuje.

Prevodky - cenový rozdiel (-)

Cenový rozdiel záporný - pri prevodkách z jedného skladu do druhého môže vzniknúť pri výdaji cenový rozdiel medzi obstarávacou cenou výdajky a skutočnou vydanou cenou. Zadáva sa účet, na ktorý sa tento záporný cenový rozdiel zaúčtuje.
Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu získate v téme Hromadné zaúčtovanie skladu.
Príbuzné témy