Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácie - Podvojné účtovníctvo

Formulár Predkontácie umožňuje pridávať, upravovať účtovné a skladové predkontácie. Predkontácie slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich účtovných zápisov.

Popis formulára Predkontácia-Účtovné predkontácie

Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo-Predkontácie, tlačidlo Nový-Účtovné predkontácie.

Číslo predkontácie

Do pola Číslo predkontácie sa zadáva trojmiestne číslo predkontácie. Pri oprave čísla predkontácie sa prečíslujú aj všetky už zaúčtované zápisy s touto predkontáciou v účtovnom denníku.

Mena

Zvolený kód meny sa bude automaticky dosadzovať do dokladu v účtovnom denníku. Platí to však len pri zápisoch, ktoré nemajú väzbu na knihu pohľadávok alebo záväzkov. Ak sa účtuje účtovný predpis faktúry, vtedy bude tento kód meny ignorovaný (bude dosadený priamo z dokladu z knihy pohľadávok alebo záväzkov).

Typ dokladu

Typ dokladu slúži pre lepšiu identifikáciu a prehľad dokladov v účtovnom denníku. Taktiež je to primárne pole pre číslovanie dokladov (bankových výpisov, pokladničných alebo interných dokladov). Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať príslušný typ. Nový typ alebo upraviť už stávajúce typy dokladov môžete v ponuke Účtovníctvo položka Typy dokladov - Účtovný denník. Existuje aj špeciálny typ dokladu a to Automatický. Môžete ho použiť napríklad na predkontáciu preúčtovania DPH z nezaplatenej na zaplatenú, na zaúčtovanie kurzového zisku alebo straty. Vtedy sa typ dokladu nastaví automaticky podľa zdrojového zápisu.

Typ DPH

Každý doklad musí obsahovať členenie DPH (ktoré ovplyvní DPH - daňové priznanie). Zvolený typ DPH sa bude automaticky dosadzovať do dokladu v účtovnom denníku. Pokiaľ nie ste plátci dane z pridanej hodnoty, zvoľte typ DPH Bez DPH (tieto doklady nebudú zaradené do knihy evidencie DPH).

DPH - Kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Kontrolného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

DPH - Súhrnný výkaz

Umožňuje nastaviť, do ktorej časti Súhrnného výkazu DPH bude doklad s danou predkontáciou zaradený.

Percento odpočítania

Umožňuje nastaviť iný ako úplný (100%) odpočet DPH, prípadne daňových výdavkov z daného zápisu. Napríklad: nákup PHL pri uplatnení 80% daňových výdavkov. Vtedy sa pri použití tejto predkontácie zapíše do knihy evidencie DPH doklad v plnej výške, avšak s odpočtom DPH len vo výške 80% dokladu. Do predkontácie odporúčame zadať pole Pripočítateľná položka v záložke Účty - vtedy sa automaticky vytvorí aj rozúčtovanie takéhoto dokladu. Ďalšie informácie získate v téme Účtovanie PHL pri uplatňovaní 80% paušálnych výdavkov.

Väzba na modul Evidencia vozidiel

začiarknutím pola sa pri účtovaní tejto predkontácie zobrazil formulár o zadaní dokladu o nákupe pohonných hmôt z modulu Evidencia vozidiel. Najčastejšie sa táto väzba používa pri type dokladu - pokladňa výdaj. Je výhodné zadávať doklady o nákupe PHL priamo v účtovníctve, pretože napr. pri prečíslovaní pokladničných dokladov v účtovnom denníku bude prečíslovaná aj kniha jázd, čiže budú zachované všetky väzby.

Účty skladu

Účty MD  a DAL z účtovnej osnovy používané pre účtovanie základu dane. Účet DAL môže byť nastavený na hodnotu Automaticky - vtedy sa účet dosadzuje automaticky na základe zdrojových dokladov, napr. účtovanie tržieb registračných pokladníc - účet sa dosadzuje z konkrétnych skladových položiek, ktoré boli predané.

DPH nižšia/vyššia sadzba

Účty MD a DAL z účtovnej osnovy používané pre účtovanie dane z pridanej hodnoty nižšej/vyššej sadzby. Ak sa v tejto predkontácii nebude účtovať o dani z pridanej hodnoty, ponechajte tieto polia prázdne.

Pripočítateľná položka

Je možné zadať číslo účtu účtovného rozvrhu, na ktorý bude automaticky zaúčtovaná hodnota percentuálneho odpočítania či už DPH alebo daňového nákladu, napr. pri nákupe PHL a uplatnení 80% nákladov, analytický účet 501 990.

Predkontácia pre nižšiu/vyššiu sadzbu DPHJ

V prípade, že je táto predkontácia úhrada dokladu (úhrada došlej faktúry a tým aj úhrada DPH), je potrebné preúčtovať uhradenú DPH z analytického účtu neuhradenej DPH na analytický účet uhradenej DPH (program vykoná toto preúčtovanie automaticky). Do týchto polí zadajte číslo inej predkontácie, ktorá preúčtuje túto DPH.

Predkontácia pre kurzový zisk/stratu

V prípade, že je táto predkontácia úhrada faktúry v cudzej mene, je potrebné zaúčtovať do účtovného denníka kurzový zisk alebo stratu (program vykoná toto zaúčtovanie automaticky). Do tohto pola zadajte číslo inej predkontácie, ktorá zaúčtuje kurzový zisk, inak ponechajte toto pole prázdne.

Popis formulára Predkontácia-Skladové predkontácie

Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo-Predkontácie, tlačidlo Nový-Skladové predkontácie.

Kód

Do pola Kód sa zadáva trojmiestne číslo predkontácie. Pri oprave čísla predkontácie sa prečíslujú aj všetky už zaúčtované zápisy s touto predkontáciou v účtovnom denníku.

Typ dokladu

Typ dokladu slúži pre lepšiu identifikáciu a prehľad dokladov v účtovnom denníku. Taktiež je to primárne pole pre číslovanie dokladov (bankových výpisov, pokladničných alebo interných dokladov). Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať príslušný typ. Nový typ alebo upraviť už stávajúce typy dokladov môžete v ponuke Firma položka Typy dokladov - Účtovný denník. Existuje aj špeciálny typ dokladu a to Automatický. Môžete ho použiť napríklad na predkontáciu preúčtovania DPH z nezaplatenej na zaplatenú, na zaúčtovanie kurzového zisku alebo straty. Vtedy sa typ dokladu nastaví automaticky podľa zdrojového zápisu.

Typ DPH

Každý doklad musí obsahovať členenie DPH, ktoré ovplyvní DPH - daňové priznanie. Zvolený typ DPH sa bude automaticky dosadzovať do dokladu v účtovnom denníku. Pokiaľ nie ste plátci dane z pridanej hodnoty, zvoľte typ DPH Bez DPH (tieto doklady nebudú zaradené do knihy evidencie DPH).

Mena

Zvolený kód meny sa bude automaticky dosadzovať do dokladu v účtovnom denníku. Platí to však len pri zápisoch, ktoré nemajú väzbu na knihu pohľadávok alebo záväzkov. Ak sa účtuje účtovný predpis faktúry, vtedy bude tento kód meny ignorovaný (bude dosadený priamo z dokladu z knihy pohľadávok alebo záväzkov).

Účet skladu

Účet skladu predstavuje analytický účet daného skladu z účtovného rozvrhu. Účet skladu sa používa pre hromadné účtovanie skladu v module Účtovníctvo. Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu sa dozviete v téme Všeobecne o účtovaní skladu.

Účet obstarania

Účty z účtovnej osnovy používané pre hromadné účtovanie skladu. Do účtu obstarania patrí cena obstarania (fakturačná cena, clo, spotrebná daň, prepravné, poplatky za skladovanie, a pod). Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu sa dozviete v téme Všeobecne o účtovaní skladu.

Účet nákladu

Účet nákladu predstavuje analytický účet, ktorý sa používa na zaúčtovanie spotreby materiálu, tovaru.Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu sa dozviete v téme Všeobecne o účtovaní skladu.

Účet výnosu

Účty z účtovnej osnovy používané pre hromadné účtovanie skladu v module Účtovníctvo. Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu sa dozviete v téme Všeobecne o účtovaní skladu.

Účty inventúry - manko

Účet manka predstavuje účet z účtovnej osnovy používaný pre hromadné účtovanie skladu, konkrétne inventúry. Manko predstavuje prípad, keď skutočný stav je nižší ako účtovný a nemožno ho preukázať účtovným dokladom. Pri inventúre sa účtuje doklad (výdajka), ktorou bola inventúra vysporiadaná. Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu sa dozviete v téme Všeobecne o účtovaní skladu.

Účty inventúry - prebytok

Účet prebytku predstavuje účet z účtovnej osnovy používaný pre hromadné účtovanie skladu, konkrétne inventúry. Prebytok predstavuje prípad, keď skutočný zistený stav je vyšší ako stav v účtovníctve. Pri inventúre sa účtuje doklad (výdajka), ktorou bola inventúra vysporiadaná. Bližšie informácie o hromadnom účtovaní skladu sa dozviete v téme Všeobecne o účtovaní skladu.

Prevodky - cenový rozdiel +

Cenový rozdiel kladný - pri prevodkách z jedného skladu na druhý môže vzniknúť pri výdaji cenový rozdiel medzi obstarávacou cenou výdajky a skutočnou vydanou cenou. Zadáva sa účet, na ktorý bude tento kladný cenový rozdiel zaúčtovaný.

Prevodky - cenový rozdiel -

Cenový rozdiel záporný - pri prevodkách z jedného skladu na druhý môže vzniknúť pri výdaji cenový rozdiel medzi obstarávacou cenou výdajky a skutočnou vydanou cenou. Zadáva sa účet, na ktorý bude tento záporný cenový rozdiel zaúčtovaný.
Príbuzné témy