Pomocník systému OBERON
Inštalácia formulára On-line check-in pre WordPress

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > WordPress > Inštalácia formulára On-line check-in pre WordPress

Táto téma Pomocníka popisuje jeden zo spôsobov implementácie on-line check-in formulára do webovej stránky ubytovacieho zariadenia - bezplatnú inštaláciu zásuvného modulu (pluginu) OBERON - WP Add-in priamo do systému WordPress. Zásuvný modul obsahuje on-line check-in formulár, ktorý umožňuje elektronickú registráciu hosťa ešte pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia (pre-check in) alebo bezprostredne po jeho príchode do ubytovacieho zariadenia a prevzatí izby (rýchly check-in). So systémom OBERON komunikuje pomocou webovej služby (REST API) spustenej v programe OBERON Center. V prípade, že je webová služba spustená v počítači v lokálnej počítačovej sieti, je potrebné ju sprístupniť z vonkajšieho internetu.

OBERON Center - konfigurácia rozhrania webovej služby

 1. Pred konfiguráciou rozhrania webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server). Na tomto počítači je potrebné vykonať Inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka Servis, oddiel Firma - Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite Umožniť používať webové služby.
 2. V záložke Rozšírenia ďalej zadajte verejnú, prípadne internú adresu (url). V prípade, že účtovná jednotka člení firmu na prevádzky, je možné každej prevádzke priradiť vlastnú verejnú a internú url adresu.
  Verejná adresa (url) - najčastejšie je to adresa webovej stránky účtovnej jednotky, ktorá využíva webové služby OBERON, napr. http://booking.exalogic.sk. Dané url slúži na generovanie odkazu, napr. pre Pre check-in.
  Interná adresa (url) - zadáva sa privátna url adresa webovej služby v rámci lokálnej počítačovej siete v tvare 192.168.11.11:21001. Je to url adresa, na ktorej fyzicky beží webová služba. Dané url sa používa na generovanie odkazu, napr. pre rýchly check-in.
 3. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis/Používatelia) typu Systémový, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať.
 4. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 5. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby,
  - vyberte Typ služby OBERON,
  - zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (ort musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 6. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. Ďalej zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 3).
 7. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby OBERON, v ktorom:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 3,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - vyberte typ zabezpečenia Bez autorizácie a zabezpečenia.    
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. V prehľade komunikácie sa nachádza odkaz v tvare napr. http://192.168.16.16:21001/html?c=checkInGuest&a=GUID&lang=sk na on-line zaevidovanie hosťa.
 10. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 11. Webovú službu v lokálnej počítačovej sieti je potrebné sprístupniť z vonkajšieho internetu - je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (predpokladá sa, že ubytovacie zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).

WordPress - inštalácia zásuvného modulu

 1. Najjednoduchší spôsob inštalácie zásuvného modulu je prostredníctvom administratívneho rozhrania systému WordPress. Prihláste sa do WordPressu. V hlavnej ponuke vyberte položku Pluginy a stlačte tlačidlo Pridať nový.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov pluginu OBERON - WP Add-in. Po automatickom vyhľadaní pluginu stlačte tlačidlo Nainštalovať. Alternatívne je plugin možné stiahnuť aj priamo z tejto webovej stránky a manuálne ho nainštalovať do WordPressu.    
 3. Po inštalácii plugin aktivujte stlačením tlačidla Aktivovať.
 4. V ponuke Nastavenia/OBERON - WP Add-in do poľa OBERON Web - adresa webovej služby zadajte externú IP adresu spravidla s číslom portu, napr. v tvare http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp. Zadaný port musí byť povolený v bráne firewall. 

 5. Stlačte tlačidlo Save changes a až následne dajte komunikáciu otestovať (tlačidlo Test connection).
 6. Systémové pomenovanie pluginu (shortcode) -  [owpa_guestcheckin] vložte do stránky WordPressu. Stránka musí mať odkaz v tvare on-line-check-in, napríklad www.hotel.sk/on-line-check-in.
 7. V záložke Hotel je možné zadať url adresu, na ktorú bude presmerovaný hosť po úspešnom odoslaní údajov (redirect).
 8. Inštalácia pluginu je dokončená.
Príbuzné témy