Pomocník systému OBERON
Hotel on-line check-in pre WordPress

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotelové riešenia > Hotel on-line check-in pre WordPress

Modul Hotelová recepcia systému OBERON podporuje hotel on-line check-in, t. j. webový on-line registračný formulár určený na vyplnenie osobných údajov potrebných na registráciu hosťa pred, resp. po príchode do ubytovacieho zariadenia na zrýchlenie procesu ubytovania. Táto téma Pomocníka popisuje jeden zo spôsobov implementácie tohto on-line registračného formulára do webovej stránky ubytovacieho zariadenia - bezplatnú inštaláciu zásuvného modulu OBERON - WP Add-in priamo do systému WordPress.

Základné informácie

Technické informácie  

Jazykové mutácie    

Implementácia on-line registračného formulára

Implementácia on-line registračného formulára pre systém WordPress pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Zabezpečenie verejnej IP adresy u poskytovateľa internetu (ISP) - ubytovacie zariadenie (počítač s webovou službou) musí byť dostupný z vonkajšieho internetu.
 2. Konfigurácia lokálnej počítačovej siete - nastavenie presmerovania paketov zo smerovača (routera) na počítač s webovou službou (spravidla nastavuje správca lokálnej počítačovej siete).
 3. Konfigurácia rozhrania webovej služby v programe OBERON Center (pozri postup nižšie).
 4. Pridanie rezervačného formulára do webovej stránky - vloženie registračného formulára do webovej stránky pomocou skráteného kódu (shortcode) [owpa_guestcheckin]. Stránka musí mať odkaz v tvare on-line-check-in, napríklad www.hotel.sk/on-line-check-in.       

OBERON Center - konfigurácia rozhrania webovej služby

 1. Pred konfiguráciou rozhrania webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server). Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby.
 2. V záložke Rozšírenia ďalej zadajte verejnú, prípadne internú adresu (url). V prípade, že účtovná jednotka člení firmu na prevádzky, je možné každej prevádzke priradiť vlastnú verejnú a internú url adresu.
  Verejná adresa (url) - najčastejšie je to adresa webovej stránky účtovnej jednotky, ktorá využíva webové služby OBERON, napr. http://booking.exalogic.sk. Dané url slúži na generovanie odkazu, napr. pre Pre check-in.
  Interná adresa (url) - zadáva sa privátna url adresa webovej služby v rámci lokálnej počítačovej siete v tvare 192.168.11.11:21001. Je to url adresa, na ktorej fyzicky beží webová služba. Dané url sa používa na generovanie odkazu, napr. pre Rýchly check-in.
 3. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis/Používatelia) typu Systémový, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať.
 4. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 5. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby,
  - vyberte Typ služby OBERON,
  - zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 6. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. Ďalej zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 3).
 7. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby OBERON, v ktorom:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 3,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - vyberte typ zabezpečenia Bez autorizácie a zabezpečenia.    
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. V prehľade komunikácie sa nachádza odkaz v tvare napr. http://192.168.16.16:21001/html?c=checkInGuest&a=GUID&lang=sk na on-line zaevidovanie hosťa.
 10. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 11. Webovú službu v lokálnej počítačovej sieti je potrebné sprístupniť z vonkajšieho internetu - je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routeri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (predpokladá sa, že ubytovacie zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).

WordPress - inštalácia zásuvného modulu

 1. Prihláste sa do administračného rozhrania systému WordPress. V hlavnej ponuke vyberte položku Pluginy a stlačte tlačidlo Pridať nový.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov pluginu OBERON - WP Add-in. Po automatickom vyhľadaní pluginu stlačte tlačidlo Nainštalovať.    
 3. Po inštalácii plugin aktivujte stlačením tlačidla Aktivovať.
 4. V ponuke Nastavenia/OBERON - WP Add-in do poľa OBERON Web - adresa webovej služby zadajte externú IP adresu spravidla s číslom portu, napr. v tvare http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp. Zadaný port musí byť povolený v bráne firewall

 5. Stlačte tlačidlo Save changes a až následne dajte komunikáciu otestovať (tlačidlo Test connection).
 6. Systémové pomenovanie pluginu (shortcode) - [owpa_guestcheckin] vložte do stránky WordPressu. Stránka musí mať odkaz v tvare on-line-check-in, napríklad www.hotel.sk/on-line-check-in.
 7. V záložke Hotel je možné zadať url adresu, na ktorú bude presmerovaný hosť po úspešnom odoslaní údajov (redirect).
 8. Inštalácia pluginu je dokončená.
Ďalšie informácie získate na webovej stránke Hotel on-line check-in WordPress.
Príbuzné témy