Pomocník systému OBERON
Formulár eMenu - nastavenia

Formulár eMenu - nastavenia umožňuje vykonať vybrané nastavenia pre jednotlivé režimy LUKUL eMenu aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník vrátane režimu LUKUL eMenu - donáška z pohľadu prevádzkara. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Sklad, Pokladnica OBERON, tlačidlo Systém alebo ponuka Firma, PredvoľbyNastavenia eMenu.

Popis fomulára eMenu - nastavenia

V záložke sa vykonávajú vybrané nastavenia pre režimy LUKUL eMenu - bez možnosti objednávania a LUKUL eMenu - hosť v reštaurácii mobilnej aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

LUKUL eMenu

Jedálny lístok

Vyberá sa jedálny lístok pre režimy LUKUL eMenu - bez možnosti objednávania a LUKUL eMenu - hosť v reštaurácii aplikácie LUKUL nadefinovaný v programe OBERON - Agenda firmy vo formulári Skladová karta, záložka Receptúra.

Pri režimoch LUKUL eMenu určených pre zákazníkov (hostí) v reštauračných prevádzkach odporúčame vytvoriť jednotný lístok pre jedlá a nápoje s názvom napr. LUKUL eMenu a k nemu priradiť jednotlivé skladové karty. Individuálne lístky (jedálny, nápojový, raňajkový...) odporúčame ponechať zvlášť kvôli tlači fyzických lístkov.

formulára Jedálny lístok, záložka Uvítací text sa do aplikácie LUKUL (do záložky Info hlavnej ponuky aplikácie v režime LUKUL eMenu) prenáša aj uvítací text (napr. Vítame Vás).

Obslužné

Vyberá sa predvolená hladina obslužného pre aplikáciu LUKUL. Hladinu obslužného je možné manuálne upraviť aj v rozhraní samotnej aplikácie. Maximálna výška obslužného je v aplikácii nastavená na 20 €.

  • Bez obslužného - neumožní udeliť oblužné obsluhe, resp. príprave.
  • Len zaokrúhľovanie (50 centov) - sumu obslužného zaokrúhli na 50 eurocentov. Nevzťahuje sa na účty s nízkou sumou približne do 5 € (nízke sumy sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov).
  • Len zaokrúhľovanie (celé EUR) - sumu obslužného zaokrúhli na celé eurá. Nevzťahuje sa na účty so sumou do 20 €. Obslužné aj pri vyšších sumách nebude vyššie ako 1 €.
  • Obslužné - nízke - nastaví nízku hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume napr. 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 40 eurocentov.
  • Obslužné - priemerné - nastaví priemernú hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 1,40 €.
  • Obslužné - štedré - nastaví vysokú hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 3,40 €.
  • Obslužné - VIP - nastaví veľmi vysokú hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 7,40 €.

Obslužné - kód položky

Zadáva sa kód položky pre obslužné (odporúča sa evidovať ako skladová karta typu Služba).                                               

V záložke Donáška sa definujú nastavenia predovšetkým pre režim LUKUL eMenu - donáška aplikácie LUKUL.

Umožniť pracovať s donáškou

Povoľuje sa práca s donáškou, v dôsledku čoho sa evidencia otvorených účtov rozšíri o otvorené účty pre režim dochádzky (pod záložkou Donáška). Zároveň sa na Pokladnici OBERON zobrazí tlačidlo Donáška, ktorého stlačením sa otvorí evidencia aktuálne otvorených účtov pre režim donášky.

Jedálny lístok (donáška)

Vyberá sa jedálny lístok pre režim LUKUL eMenu - donáška nadefinovaný v programe OBERON - Agenda firmy vo formulári Skladová karta, záložka Receptúra. Lístok určuje, ktoré položky sa budú zobrazovať v ponuke eMenu aplikácie LUKUL v režime donášky.

Pre režim LUKUL eMenu - donáška odporúčame vytvoriť samostatný lístok (napr. s názvom LUKUL eMenu - donáška). Individuálne lístky (jedálny, nápojový, raňajkový...) odporúčame ponechať zvlášť kvôli tlači fyzických lístkov.

formulára Jedálny lístok, záložka Uvítací text sa do aplikácie LUKUL (do záložky Info hlavnej ponuky aplikácie v režime LUKUL eMenu) prenáša aj uvítací text (napr. Vítame Vás).

Čas

Otváracie hodiny

Nastavujú sa otváracie hodiny, v ktorých daná prevádzka vykonáva donášku jedál. V aplikácii LUKUL sa zobrazujú v režime LUKUL eMenu - donáška v ponuke Info. Stlačením tlačidla Kalendár je možné vybrať dni, v ktoré majú otváracie hodiny platiť. Ak nie sú vybrané žiadne dni, otváracie hodiny platia pre všetky dni v roku. Nastaviť je možné len jedno rozpätie otváracích hodín platné pre všetky vybrané dni. Vykonané zmeny v kalendári je možné uložiť pre aktuálny a nasledujúci kalendárny rok a december predchádzajúceho roka. Informácie o ovládaní kalendára získate v téme Ročný kalendár.

Umožniť prijať objednávku od:

Nastavuje sa čas, od ktorého je možné prijímať objednávky jedál na donášku. Môže byť aj skorší, ako čas, od ktorého prevádzka vykonáva donášku jedál (začiatok otváracích hodín). Napr. otváracie hodiny prevádzky sú od 8:00 hod. a čas, od ktorého je možné prijať objednávku na donášku, je už od 7:00 hod.

Základný čas donášky

Nastavuje sa približný čas v minútach od objednania po doručenie jednej priemernej objednávky na donášku do priemernej vzdialenosti od reštauračného zariadenia bez ohľadu na ďalšie objednávky.

Priemerný čas prípravy

Definuje sa priemerný čas prípravy jednej porcie ďalšieho jedla v sekundách. V prípade, že v čase prijatia objednávky na donášku je paralelne objednaných napr. 10 porcií ďalších jedál, k základnému času donášky (predchádzajúce nastavenie) sa pripočíta desaťnásobok zadanej hodnoty.

Na základe kombinácie tohto a predchádzajúceho nastavenia sa taktiež dynamicky skracuje čas na vytvorenie objednávky na donášku. Napr. ak bude základný čas donášky nastavený na 30 minút a priemerná dĺžka prípravy jednej porcie jedla bude nastavená na 60 sekúnd, pri objednávke 10 porcií ďalších jedál daný čas skráti o 40 minút.

Doprava

Doprava - kód položky

Zadáva sa kód položky pre dopravu (odporúča sa evidovať ako skladová karta typu služba). Stlačením tlačidla Cenník dopravy sa otvorí formulár, v ktorom je možné nadefinovať cenník dopravy a lokality, do ktorých prevádzka bude doručovať objednávky na donášku.

Vo formulári zadajte: názov položky (napr. Osobný odber, Doprava do 1 km, Doprava od 1 - 3 km a pod., prípadne názvy konkrétnych lokalít, napr. ulíc, mestských častí, obcí atď. - názov bude uvedený na pokladničnom doklade), popis položky (napr. Doprava zdarma pri objednávke nad 20 €), spôsob dopravy (Donáška alebo Osobný odber), cenu a pod.

Minimálna suma objednávky - je možné zadať minimálnu sumu objednávky do danej lokality, pri ktorej sa bude donáška realizovať. Pri nižšej sume objednávku do danej lokality nebude možné vytvoriť.

Doprava zdarma od - je možné zadať sumu dokladu, od ktorej bude doprava pri objednávke na donášku zdarma.

Overovanie

Nastavuje sa spôsob overovania mobilných zariadení, z ktorých sú odosielané objednávky jedál na donášku - po overení sa zariadenia automaticky pridajú medzi dôveryhodné zariadenia (tlačidlo Dôveryhodné zariadenia). Nastavenie slúži ako ochrana proti prípadnému zneužívaniu (odosielaniu spamových objednávok z mobilných zariadení). Vyberá sa z troch možností:

  • Bez overovania - prijatá objednávka sa ihneď zapíše do otvorených účtov pre donášku, následne sa zapíše do bonovacej knihy (tlačí sa na bonovacej tlačiarni alebo sa zobrazuje na bonovacom monitore).
  • Overiť pri prvej objednávke - pri prvej objednávke z konkrétneho mobilného zariadenia sa objednávka len zapíše do otvorených účtov pre donášku (nezapisuje sa do bonovacej knihy). Objednávka sa do bonovacej knihy zapíše v okamihu potvrdenia. V prípade ďalšej objednávky z toho istého mobilného zariadenia sa objednávka (zriadenie) automaticky overí (ihneď sa zapisuje do bonovacej knihy).
  • Overovať pri každej objednávke - každú objednávku obsluha pokladnice musí overiť a potvrdiť.

Automaticky zmeniť sadzbu DPH novej položky z nižšej sadzby na vyššiu

Po začiarknutí políčka sa sadzba DPH položky pridanej do donáškového účtu automaticky zmení z nižšej sadzby na vyššiu podľa nastavení v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné. Cena položky zostane zachovaná.

Príbuzné témy