Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s účtovníctvom pracovať, je potrebné, aby ste v systéme OBERON založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Údaje o firme

V ponuke Firma, Údaje o firme je potrebné zadať základné informácie o účtovnej jednotke. V ponuke Firma, Účtovné pokladneVlastné bankové účty zadajte údaje o vlastných bankových účtoch, pokladniach, prípadne cudzích menách.

2. Predkontácie a účtovný rozvrh

V ponuke Účtovníctvo, PredkontácieÚčtovný rozvrh je potrebné upraviť účtovnú osnovu a predkontácie podľa povahy účtovnej jednotky. Ak vám vyhovuje predvolená účtovná osnova môžete začať účtovať hneď, prípadne môžete robiť zmeny aj neskôr, resp. priebežne podľa potreby.

V OBERON-e sa účtovný rozvrh a predkontácie evidujú pre každý účtovný rok samostatne (zmeny v predkontáciách v aktuálnom účtovnom období neovplyvnia predkontácie v inom účtovnom období). Z tohto dôvodu je potrebné účtovný rozvrh a predkontácie do nového účtovného obdobia zakaždým naimportovať (pomocou sprievodcu v ponuke Účtovníctvo, Účtovný rozvrh, tlačidlo Možnosti). Upozorňujeme, že proces je nevratný, t. j. pri importe dôjde k nevratnému prepísaniu aktuálneho účtovného rozvrhu (s ktorým ste doteraz pracovali).

3. Nastavenia programu

V ponuke Servis, Nastavenia programu, Firma, na karte Všeobecné sa nastavuje:

4. Členenie dokladov

Tiež je vhodné sa zamyslieť nad členením dokladov - možnosťou priradiť každému dokladu v účtovníctve súvis s vybranou činnosťou, strediskom, zákazkou. V účtovnom denníku je možné členiť doklady aj pomocou analytickej evidencie účtovného rozvrhu.

5. Zaokrúhľovanie celkovej sumy na vystavených dokladoch (faktúrach)

Nastavte spôsob zaokrúhľovania faktúr. Vybraným spôsobom sa bude zaokrúhľovať celková suma jednotlivo na vystavených faktúrach. V ponuke Fakturácia, Typy dokladov zvoľte Kniha pohľadávok alebo Kniha záväzkov. Pre príslušný typ dokladu vyberte spôsob zaokrúhľovania v rozbaľovacom zozname Zaokrúhlenie.

6. Predvoľba často opakovaných údajov

V ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Používateľ, karta Všeobecné možno nastaviť najčastejšie používané hodnoty v knihe pohľadávok a knihe výdajok. Vždy pri vytvorení novej faktúry v jednej z týchto kníh sa do príslušných polí prednastavia tu zadané hodnoty, ktoré je, samozrejme, možné vo faktúre v prípade potreby kedykoľvek zmeniť.

7. Číselné rady a číslovanie dokladov

Číselné označenie dokladu program eviduje ako textový reťazec, a preto na očíslovanie prvého dokladu použite číslo, ktorému predchádza počet núl podľa uvažovaného maximálneho počtu dokladov (nie 1 ale 001 alebo 0001 a pod.).
Príbuzné témy