Pomocník systému OBERON
Prvé kroky

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom Skladová evidencia pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom Skladová evidencia.

1. Nastavenie skladu

Predtým, ako začne účtovná jednotka s programom pracovať, je potrebné zvážiť, koľko skladov bude potrebovať. V prípade väčšieho počtu skladov je možné vytvárať zoskupenia skladov. To umožní získať prehľad o skladových zásobách vo všetkých skladoch takéhoto zoskupenia. Sklady (a zoskupenia) je možné vytvoriť v číselníku Sklady (ponuka Sklad).

2. Nastavenie modulu

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty je potrebné vykonať nasledujúce nastavenia: 

3. Číslovanie dokladov

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Číslovanie dokladov sa nastavuje číslovanie dokladov - príjemiek, výdajok a objednávok. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

4. Číslovanie skladových kariet a ich založenie

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty sa nastavuje jeden číselný rad pre všetky sklady. Nastavenie má význam pre prevod skladových položiek do iného skladu pri používaní viacerých skladov. Viac informácií v téme Sklady, časť Číselný rad.

Pri číslovaní prvej skladovej karty je do čísla nutné doplniť potrebný počet núl podľa predpokladaného najvyššieho počtu skladových kariet, napr. 0001, 0002, 0003... pri predpokladanom najvyššom počte skladových kariet 9 999 (nesprávne 1, 2, 3...). Len tak budú skladové karty tvoriť súvislý číselný rad (budú správne zoradené). Bližšie informácie o číslovaní skladových kariet získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

5. Import colného sadzobníka

V záložke Doplň. údaje formulára Skladová karta je možné naimportovať colný sadzobník do aktuálneho účtovného obdobia. Súčasťou colného sadzobníka je kombinovaná nomenklatúra, ktorá sa v systéme OBERON používa pri prenesení daňovej povinnosti.

6. Nastavenie používateľov

V ponuke ServisPráva používateľov je možné nastaviť práva prístupu používateľa k jednotlivým knihám alebo k tlačovým výstupom. Vytvoriť nových používateľov je možné v ponuke ServisPoužívatelia. Používateľovi je možné odoprieť používanie niektorých modulov (napr. skladníkovi sa odoprie prístup do modulu Účtovníctvo) cez ponuku ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Moduly.

7. Nastavenie tlače

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač sa nastavuje tlač rôznych tlačových výstupov (napr. pri tlači výdajky sa môže tlačiť čiarový kód, záručná doba, číslo skladovej karty atď.). Bližšie informácie o tlači získate v téme Všeobecne o tlači.

8. Nastavenie zariadenia

V prípade používania pripojiteľných zariadení (fiškálna tlačiareňsnímač čiarového kódumobilný terminál atď.) je potrebné tieto zariadenia pripojiť k systému OBERON v ponuke ServisZariadenia. Bližšie informácie o podporovaných pripojiteľných zariadeniach získate v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.  

9. Ďalšie doplnkové nastavenia

K modulu Skladová evidencia je možné mať priradený aj modul Účtovníctvo. Tu je potrebné mať nastavené základné informácie o firme (názov účtovnej jednotky, mena, sadzby DPH atď.). Takéto a ďalšie všeobecné nastavenia agendy firmy je možné vykonať v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné.

V ponuke Firma sú dostupné evidencie, číselníky a knižnice Obchodní partneriČlenenieKnižnica dokumentov a obrázkov atď. Údaje do týchto formulárov môžete zadať hneď, prípadne ich dopĺňať podľa potreby neskôr.

Príbuzné témy