O vzdialenej pomoci

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Riešenie určitých osobitných problémov na strane používateľa špecifikovaných v obchodných podmienkach však už v cene licencie zahrnuté nie je a dodávateľ softvéru za ne môže účtovať ďalšie poplatky. O skutočnosti, že ide o platenú službu, je zákazník vždy vopred informovaný.

Vzdialená pomoc je funkcia, pomocou ktorej je možné požiadať o pomoc pracovníka centra podpory. Podmienkou je, aby počítač používateľa bol počas poskytovania vzdialenej pomoci pripojený k internetu. Pracovník centra podpory sa pripojí na váš počítač a bude ho ovládať tak, akoby pracoval priamo na ňom. Vzdialenú pomoc odporúčame využiť pri problémoch, ktoré je možné len s ťažkosťami riešiť cez telefón - jednoduchšie je nadviazať spojenie a ponúknuť pracovníkovi centra podpory prístup k obrazovke, myši a klávesnici. Výhodou je, že máte pred očami všetko, čo sa deje na obrazovke - dokážete tak sledovať, ako je možné problém vyriešiť. Poskytovanie podpory k systému OBERON formou vzdialenej pomoci sa uskutočňuje prostredníctvom technológie Vzdialená pomoc, resp. softvéru Team Viewer.

Obrázok č. 1: Princíp fungovania vzdialenej pomoci

Postup využitia vzdialenej pomoci

  1. Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k internetu.
  2. Telefonicky kontaktujte pracovníka centra podpory a upovedomte ho o vašom probléme.
  3. Ak vám navrhne použitie služby Vzdialená pomoc, zvoľte položku ponuky Pomocník - Požiadať o vzdialenú pomoc. Ďalej pokračujte podľa pokynov pracovníka centra podpory.
  4. Spojenie s pracovníkom poskytujúcim vzdialenú pomoc je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla Odpojiť (tlačidlo sa nachádza v samostatnom okne, ktoré sa zobrazuje na Paneli úloh).
  • Vzdialenú pomoc môžu poskytovať aj zmluvní partneri firmy EXALOGIC, s.r.o. (servisné strediská). Vtedy je potrebné zvoliť v sprievodcovi pripojením k vzdialenej pomoci voľbu Iné servisné strediská.
  • Vzdialenú pomoc je možné využiť aj v rámci lokálnej počítačovej siete. Poskytovateľom vzdialenej pomoci môže byť napr. skúsenejší pracovník účtovnej jednotky.
Obrázok č. 2: Sprievodca pripojením k vzdialenej pomoci

Vzdialená pomoc a GDPR

Poskytovanie podpory k systému OBERON formou vzdialenej pomoci (prostredníctvom technológie Vzdialená pomoc, resp. softvéru Team Viewer) je od 25. mája 2018 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) General Data Protection Regulation (GDPR) možné len na základe vopred uzatvorenej písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (používateľ žiadajúci podporu) a sprostredkovateľom (firma EXALOGIC, s.r.o.).

Písomnú zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní uzavrieť, resp. jej náležitosti obsiahnuť do inej zmluvy pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom.

V prípade, že podporu k systému OBERON formou vzdialenej pomoci nevyužívate, uzatvorenie uvedenej zmluvy nie je potrebné.

Postup na uzavretie písomnej zmluvy

V súlade s vašou bezpečnostnou dokumentáciou (smernicou) nám zašlite text písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (vami) a sprostredkovateľom (firmou EXALOGIC, s.r.o.). V inom prípade môžete využiť nami navrhnutý text zmluvy - postupujte podľa nasledujúceho postupu:

  1. Stlačením tlačidla Stiahnuť návrh zmluvy v spodnej časti tejto stránky si stiahnite a uložte návrh textu zmluvy do svojho počítača (aby ste mohli vyplniť zvýraznené polia a zmluvu elektronicky podpísať).
  2. V čl. I Zmluvné strany, v oddiele Prevádzkovateľ doplňte vaše informácie.
  3. Zmluvu elektronicky podpíšte a zašlite nám ju späť na adresu: obchod@exalogic.sk. Ak nepoužívate elektronický podpis, zmluvu si vytlačte v dvoch exemplároch, dole ju podpíšte, doplňte dátum a odošlite ju v dvoch vyhotoveniach poštou na našu adresu.
  4. Po doručení zmluvu podpíšeme a obratom vám ju zašleme späť. Poskytovanie podpory prostredníctvom vzdialenej pomoci bude možné až po vašom prijatí podpísanej zmluvy.

Poznámka: Na účely uzatvorenia zmluvy a poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Tým však nie je dotknutá informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov.