verzia_oberon_thumb_transDňa 13.07.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2016.

OBERON

 • Vyhľadávanie  *** Hľadať kdekoľvek *** – vyhľadávanie bolo vylepšené. Pri zadaní hľadaného textu je možné zadať aj ďalší text (oddelený medzerou), ktorý bude slúžiť ako druhá podmienka filtra, napr. po zadaní MLIEKO 250 budú vyfiltrované všetky záznamy, ktoré obsahujú text MLIEKO alebo 250 (prípadne obidve hodnoty) napr. MLIEKO DRÁČIK VANILKA 250ml.
 • Zmena prihlasovacieho PIN-u – ak má účtovná jednotka nastavené prihlasovanie používateľov pomocou PIN-u (krátky číslený kód), pribudla možnosť jeho zmeny pri prihlásení (pôvodne len v evidencii používateľov).

Účtovníctvo

 • Účet 461 – bankové úvery – v  účtovnom denníku boli vykonané úpravy, aby sa s týmto účtom účtovnej osnovy pracovalo ako s bankovým účtom

Sklad

 • Nové tlačové výstupy v evidencii Pokladničné doklady – pribudli nové tlačové výstupy Prehľad tržieb a poskytnutých zliav a Prehľad tržieb a poskytnutých zliav (podrobne).
 • Euro 50TE Smart – pribudla komunikácia s touto pokladnicou v režime off-line (pokladnica nepodporuje on-line režim).
 • Hromadné nastavenie obrázkov – obrázok ku skladovej karte je možné priradiť súčasne aj pre iné skladové karty (pomocou sprievodcu).

CRM a registratúra

 • Google Kalendár – bol upravený konektor pre synchronizáciu, kde boli odstránené rôzne drobné nedostatky. Konektor sa inštaluje samostatne pomocou Správcu doplnkov, viac informácií je možné získať v téme Synchronizácia CRM s Google Kalendárom.
 • Zmena stavu úlohy (udalosti) – v sprievodcovi zmeny stavu úlohy (udalosti) bola doplnená možnosť automaticky odoslať správu (e-mail) o tejto zmene všetkým zúčastneným osobám.

Pokladnica OBERON

 • Typy platieb – nové nastavenie – pribudlo nové nastavenie Názov položky dokladu zamieňať za poznámku. Pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky za poznámku k položke (ak je zadaná). Týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.
 • Mobilný čašník PapayaPos – bola upravená tlač na bonovacej tlačiarni – meno obsluhy je tlačené podľa prihláseného používateľa v PapayaPos (pôvodne podľa používateľa zadaného vo webovej službe).

Hotelová recepcia

 • Daň z ubytovania so zníženou sadzbou – pribudla možnosť výpočtu dane z ubytovania so zníženou sadzbou. Správca dane môže určiť zníženie dane z ubytovania pre ubytovaných napr. za účelom výkonu práce v kategórii robotníckych profesií. Ak ubytovacie zariadenie bude používať zníženú sadzbu, je potrebné ju v nastaveniach programu nastaviť – pri ubytovaní je možné pri danej osobe uviesť, aby sa pri výpočte dane použila znížená sadzba.
 • Vytvorenie dopytu – v grafickom prehľade izieb pribudla v kontextovej ponuke položka Nová rezervácia (dopyt). Umožňuje pridať rezerváciu so stavom Dopyt (vybavuje sa).