Pomocník systému OBERON
Zúčtovanie zálohovej faktúry

Fakturácia > Začíname pracovať > Zúčtovanie zálohovej faktúry

Zúčtovaním zálohovej faktúry konečnou faktúrou sa myslí vystavenie daňového dokladu k vystavenej zálohovej faktúre. V systéme OBERON je možné jednou konečnou faktúrou zúčtovať jednu alebo ľubovoľný počet zálohových faktúr. Musí byť pri tom splnená podmienka, že všetky vystavené zálohové faktúry, ktoré chcete zúčtovať, musia byť vystavené na toho istého obchodného partnera. Túto podmienku je nutné dôsledne dodržať, pretože program ponúka pri vystavení konečnej faktúry zoznam zálohových faktúr obchodného partnera uvedeného na konečnej faktúre.

Postup zúčtovania zálohovej faktúry

 1. Otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nová faktúra. Zvoľte typ dokladu - Faktúra. Stlačením tlačidla OK sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Zapíšte údaje o obchodnom partnerovi (vyberte obchodného partnera zo zoznamu partnerov).
 4. Definujte druh úhrady, dátum vystavenia, splatnosti a pod. na faktúre.
 5. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam zálohových faktúr vystavených na vybraného obchodného partnera.
 6. V zozname nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru, ktorá sa má zúčtovať a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú zálohovú faktúru umiestni do položiek faktúry, do spodného textu na faktúre umiestni informáciu o zaúčtovaných zálohových faktúrach. V prípade, že nechcete zúčtovať celú zálohovú faktúru, stlačte na položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy.
 7. V číselných poliach na spodnom okraji formulára Faktúra je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr, prípadne sú uvedené súčty aj v iných poliach.
 8. Do faktúry doplňte položky minimálne v súhrne zaúčtovaných zálohových faktúr.
 9. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr sa uloží nová faktúra.
 • Pri používaní modulu Sklad s Podvojným účtovníctvom je potrebné nezabudnúť po tomto zaúčtovaní faktúr zapísať do účtovného denníka potrebné účtovné zápisy.
 • Pri používaní modulu Sklad s Jednoduchým účtovníctvom, ak účtovná jednotka je platiteľom DPH, je potrebné nezabudnúť po tomto zaúčtovaní faktúr zapísať do peňažného denníka aj zápis preúčtovania DPH. Bližšie informácie o tomto zápise získate v téme Zápis v peňažnom denníku.
Príbuzné témy